เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
อาคาร ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร (เขตแม่คาว)
 ห้อง
 ประเภท : ไม่กำหนด สถานภาพ : ใช้งานได้
 คุณลักษณะ : LCD-PROJECTOR
ระหว่าง  19/2/2561 - 25/2/2561 


โปรดทราบ
 
* ไม่มีข้อมูล *

 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสรายวิชา (หน่วยกิต) ตอน, ระดับการศึกษา และวิธีการเรียน

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L2 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L3 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L4 = ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
L5 = ปริญญาโท
L6 = ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร
L9 = บุคคลภายนอก
L10 = ปริญญาเอก
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา