เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
อาคาร พันธสัญญา (S:สังคมศาสตร์) (เขตแม่คาว)
 ห้อง
 ประเภท : ห้องสอบ สถานภาพ : ใช้งานได้
 คุณลักษณะ : LCD-PROJECTOR+COM/อัฒจันทร์
ระหว่าง  19/2/2561 - 25/2/2561 
 
Day/Time

 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:00
 
จันทร์
 
      
 
อังคาร
 
      
 
พุธ
 
      
 
พฤหัสบดี
 
      
 
ศุกร์
 
      
เสาร์HH232,HT335
(อ.ณัฎฐ์ปาลิดา,อ.สุรชฎา,ดร.ศรีสุดา) ,
BOOKING, สอบกลางภาค
  HH311,HT111
(อ.ณัฎฐ์ปาลิดา,อ.สุรชฎา) ,
BOOKING, สอบกลางภาค

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสรายวิชา (หน่วยกิต) ตอน, ระดับการศึกษา และวิธีการเรียน

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L2 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L3 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L4 = ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
L5 = ปริญญาโท
L6 = ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร
L9 = บุคคลภายนอก
L10 = ปริญญาเอก      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
24 ก.พ. 256109:00-11:00HH232,HT335
อ.ณัฎฐ์ปาลิดา,อ.สุรชฎา,ดร.ศรีสุดา
24 ก.พ. 256113:00-15:00HH311,HT111
อ.ณัฎฐ์ปาลิดา,อ.สุรชฎา
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา