เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
อาคาร ประกาศก (C2:อาคารปฏิบัติการภาควิชานิเทศศาสตร์) (เขตแม่คาว)
 ห้อง
 ประเภท : ห้องปฏิบัติการ สถานภาพ : ใช้งานได้
 คุณลักษณะ : Lab Magazine
ระหว่าง  12/11/2560 - 18/11/2560 
 
Day/Time

 
14:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์   CA499
(3) 1,
L1, บรรยาย
อังคาร CA412
(3) 1,
L1, บรรยาย
 CA493
(3) 1,
L1, บรรยาย
 
พุธ
 
    
พฤหัสบดี   CA499
(3) 1,
L1, บรรยาย
ศุกร์ CA412
(3) 1,
L1, บรรยาย
 CA493
(3) 1,
L1, บรรยาย

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสรายวิชา (หน่วยกิต) ตอน, ระดับการศึกษา และวิธีการเรียน

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L2 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L3 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L4 = ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
L5 = ปริญญาโท
L6 = ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร
L9 = บุคคลภายนอก
L10 = ปริญญาเอก
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา