เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
อาคาร เพ็นเทคอสต์ (GI:บัณฑิตศึกษาและการศึกษานานาชาติ) (เขตแม่คาว)
 ห้อง
 ประเภท : ห้องเรียน สถานภาพ : ใช้งานได้
 คุณลักษณะ : ห้องเรียนนศ.พิเศษ
ระหว่าง  17/9/2560 - 23/9/2560 
 
Day/Time

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์ IEC102
(3) 1,
L4, บรรยาย
 GE135
(3) 6,
L1, บรรยาย
 FN375
(3) 1,
L4, บรรยาย
 IEC401
(3) 1,
L4, บรรยาย
 IEC312
(3) 1,
L4, บรรยาย
  
       IEC312
(3) 1,
L9, บรรยาย
  
อังคาร   IEC209
(3) 1,
L4, บรรยาย
 IEC308
(3) 1,
L4, บรรยาย
 IEC493
(3) 1,
L4, บรรยาย
 IBM493
(3) 1,
L4, บรรยาย
 IEC491
(3) 1,
L4, บรรยาย
   IEC209
(3) 1,
L9, บรรยาย
 IEC308
(3) 1,
L9, บรรยาย
     
 
พุธ
 
         
พฤหัสบดี IEC102
(3) 1,
L4, บรรยาย
 GE135
(3) 6,
L1, บรรยาย
 FN375
(3) 1,
L4, บรรยาย
 IEC401
(3) 1,
L4, บรรยาย
 IEC312
(3) 1,
L4, บรรยาย
  
       IEC312
(3) 1,
L9, บรรยาย
  
ศุกร์   IEC209
(3) 1,
L4, บรรยาย
 IEC308
(3) 1,
L4, บรรยาย
 IEC493
(3) 1,
L4, บรรยาย
 IBM493
(3) 1,
L4, บรรยาย
 IEC491
(3) 1,
L4, บรรยาย
   IEC209
(3) 1,
L9, บรรยาย
 IEC308
(3) 1,
L9, บรรยาย
     
อาทิตย์   BA607
(3) 1,
L5, บรรยาย
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสรายวิชา (หน่วยกิต) ตอน, ระดับการศึกษา และวิธีการเรียน

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L2 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L3 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L4 = ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
L5 = ปริญญาโท
L6 = ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร
L9 = บุคคลภายนอก
L10 = ปริญญาเอก
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา