เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
อาคาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 (เขตแม่คาว)
 ห้อง
 ประเภท : ห้องปฏิบัติการ สถานภาพ : ใช้งานได้
 คุณลักษณะ :
ระหว่าง  19/2/2561 - 25/2/2561 
 
Day/Time

 
13:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์ FS252
(1) 1,
L1, ปฏิบัติ
 
อังคาร  FS336
(4) 1,
L1, ปฏิบัติ
 
 
พุธ
 
    
พฤหัสบดี FS354
(4) 1,
L1, ปฏิบัติ
 
ศุกร์  FS361
(3) 1,
L1, ปฏิบัติ
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสรายวิชา (หน่วยกิต) ตอน, ระดับการศึกษา และวิธีการเรียน

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L2 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L3 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L4 = ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
L5 = ปริญญาโท
L6 = ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร
L9 = บุคคลภายนอก
L10 = ปริญญาเอก
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา