เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
อาคาร ชุมพาบาล (ST:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (เขตแม่คาว)
 ห้อง
 ประเภท : ห้องปฏิบัติการ สถานภาพ : ใช้งานได้
 คุณลักษณะ : เครื่องขยายเสียง/LCD-PROJECTOR+COM
ระหว่าง  17/9/2560 - 23/9/2560 
 
Day/Time

 
13:00-14:0014:00-15:00
 
จันทร์
 
  
อังคาร FS221
(4) 1,
L1, ปฏิบัติ
 
 
พุธ
 
  
พฤหัสบดี FS221
(4) 1,
L1, ปฏิบัติ
 
 
ศุกร์
 
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสรายวิชา (หน่วยกิต) ตอน, ระดับการศึกษา และวิธีการเรียน

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L2 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L3 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L4 = ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
L5 = ปริญญาโท
L6 = ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร
L9 = บุคคลภายนอก
L10 = ปริญญาเอก
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา