เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
อาคาร ชุมพาบาล (ST:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (เขตแม่คาว)
 ห้อง
 ประเภท : ห้องปฏิบัติการ สถานภาพ : ใช้งานได้
 คุณลักษณะ : เครื่องขยายเสียง/LCD-PROJECTOR+COM
ระหว่าง  19/2/2561 - 25/2/2561 
 
Day/Time

 
10:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์ BI114
(3) 1,
L1, ปฏิบัติ
  BI114
(3) 2,
L1, ปฏิบัติ
 
อังคาร    BI114
(3) 4,
L1, บรรยาย
 
 
พุธ
 
       
พฤหัสบดี BI114
(3) 3,
L1, ปฏิบัติ
  BI114
(3) 5,
L1, บรรยาย
 
ศุกร์    BI116
(3) 1,
L1, ปฏิบัติ
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสรายวิชา (หน่วยกิต) ตอน, ระดับการศึกษา และวิธีการเรียน

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L2 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L3 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L4 = ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
L5 = ปริญญาโท
L6 = ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร
L9 = บุคคลภายนอก
L10 = ปริญญาเอก
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา