เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิ้กที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
วิทยาเขต -
   BB  เบญจบรรณ (H:มนุษยศาสตร์) (เขตแม่คาว)
   CH  เฉลิมพระเกียรติ (เขตแม่คาว)
   CP  ชุมพาบาล (ST:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (เขตแม่คาว)
   MG  แมคกิลวารี (T:คณะศาสนศาสตร์) (เขตแก้วนวรัฐ)
   P  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 (เขตแม่คาว)
   PC  เพ็นเทคอสต์ (GI:บัณฑิตศึกษาและการศึกษานานาชาติ) (เขตแม่คาว)
   PS  ประกาศก (C2:อาคารปฏิบัติการภาควิชานิเทศศาสตร์) (เขตแม่คาว)
   PT  พันธสัญญา (S:สังคมศาสตร์) (เขตแม่คาว)
   PV  ผู้วินิจฉัย (L:นิติศาสตร์) (เขตแม่คาว ฝั่งตะวันออก)
   SD  สดุดี (MB:ดุริยศิลป์) (เขตแก้วนวรัฐ)
   SL  โสมสวลี (เขตแก้วนวรัฐ)
   SR  ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร (เขตแม่คาว)
   SS  สรรเสริญ (MB2:ดุริยศิลป์2) (เขตแก้วนวรัฐ)
   SW  ศรีสังวาลย์ (เขตแก้วนวรัฐ)
   TR  ทรินิตี้ (B:บริหารธุรกิจ) (เขตแม่คาว)
   VV  วิวรณ์ (IT:เทคโนโลยีสารสนเทศ) (เขตแม่คาว)
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา