เมนูหลัก

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
คณะ 
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
 หลักสูตรประเภทปีที่เริ่มใช้หน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ   
 10104001550นิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) วิชาเอก2555 1374 2.00
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
 50104001550นิติศาสตร์ วิชาเอก2555 -2 3.00
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา