เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : นิติศาสตร์
 หลักสูตร : นิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
 ปีที่เริ่มใช้ : 2560
 เกรดต่ำสุด : 2.00

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE111 TRUTH AND SERVICE
 สัจจะและบริการ
3 (3-0-6)
GE113 A PATH TO WISDOM
 วิถีทางสร้างปัญญา
3 (2-2-5)
GE114 CITIZENSHIP GOOD GOVERNANCE AND PEACE
 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE141 MATHEMATICS FOR DAILY LIFE
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GE142 HEALTH MYTHS
 เล่าเรื่องสุขภาพ
3 (3-0-6)
GE143 SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE QUALITY OF LIFE
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE127 THAI LEARNING
 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
3 (3-0-6)
GE130 ENGLISH FOR DAILY LIFE
 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
0 (3-0-6)
GE135 ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICATION
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
GE136 ENGLISH THROUGH MEDIA FOR LIFELONG LEARNING
 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3 (3-0-6)
GE431 ENGLISH IN THE WORK PLACE
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 99
 2.1   กลุ่มวิชาเอกบังคับจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 87
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA111 INTRODUCTION TO LAW AND LEGAL SYSTEM
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย
4 (4-0-8)
LA114 LAW OF JURISTIC ACTS AND CONTRACT
 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3 (3-0-6)
LA152 INTRODUCTION TO PUBLIC LAW
 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
2 (2-0-4)
LA213 LAW OF TORTS, MANAGEMENT OF AFFAIRS WITHOUT MANDATE AND UNDUE ENRICHMENT
 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
3 (3-0-6)
LA215 PROPERTY LAW
 กฎหมายลักษณะทรัพย์
3 (3-0-6)
LA217 LAW OF OBLIGATION
 กฎหมายลักษณะหนี้
3 (3-0-6)
LA221 SPECIFIC CONTRACTS I
 เอกเทศสัญญา 1
3 (3-0-6)
LA222 SPECIFIC CONTRACTS II
 เอกเทศสัญญา 2
3 (3-0-6)
LA224 LAW OF SECURITY TRANSACTION
 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
2 (2-0-4)
LA226 LAW OF INSURANCE
 กฎหมายลักษณะประกันภัย
2 (2-0-4)
LA233 CRIMINAL LAW I
 กฎหมายอาญา 1
3 (3-0-6)
LA234 CRIMINAL LAW II
 กฎหมายอาญา 2
4 (4-0-8)
LA252 CONSTITUTIONAL LAW
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3 (3-0-6)
LA311 FAMILY LAW
 กฎหมายลักษณะครอบครัว
3 (3-0-6)
LA312 LAW OF SUCCESSION
 กฎหมายลักษณะมรดก
3 (3-0-6)
LA321 PARTNERSHIPS AND COMPANIES LAW
 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
3 (3-0-6)
LA339 LAW OF CRIMINAL PROCEDURE I
 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
2 (2-0-4)
LA340 LAW OF CRIMINAL PROCEDURE II
 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
2 (2-0-4)
LA344 LAW OF EVIDENCE
 กฎหมายลักษณะพยาน
3 (3-0-6)
LA346 THAI JUSTICE SYSTEM AND CONSTITUTION OF COURTS OF JUSTICE
 ระบบยุติธรรมของไทยและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2 (2-0-4)
LA347 LAW OF CIVIL PROCEDURE I
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
4 (4-0-8)
LA384 LAW OF INTELLECTUAL PROPERTY
 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
3 (3-0-6)
LA386 TAX LAW I
 กฎหมายภาษีอากร 1
3 (3-0-6)
LA413 PHILOSOPHY OF LAW
 นิติปรัชญา
3 (3-0-6)
LA414 LEGAL PROFESSION
 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2 (2-0-4)
LA463 ADMINISTRATIVE LAW
 กฎหมายปกครอง
4 (4-0-8)
LA477 PUBLIC INTERNATIONAL LAW
 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3 (3-0-6)
LA478 PRIVATE INTERNATIONAL LAW
 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
3 (3-0-6)
LA483 ADVOCACY AND MOOT COURT
 วิชาว่าความและศาลจำลอง
3 (2-2-5)
LA487 LABOR LAW
 กฎหมายแรงงาน
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกเลือกจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12
 2.2.1   กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA228 BILL INSTRUMENTS AND CURRENT ACCOUNT
 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
3 (3-0-6)
LA314 APPLICATION & INTERPRETATION OF LAWS
 การใช้และการตีความกฎหมาย
3 (3-0-6)
LA322 SPECIFIC CONTRACTS III
 เอกเทศสัญญา 3
3 (3-0-6)
LA325 ACCOUNTING FOR LAWYERS
 หลักการบัญชีสำหรับนักกฎหมาย
3 (3-0-6)
LA411 SEMINAR IN CIVIL LAW
 สัมมนากฎหมายแพ่ง
3 (3-0-6)
LA412 COMPARATIVE CIVIL LAW
 กฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
LA423 MONEY AND BANKING LAW
 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร
3 (3-0-6)
LA426 MARITIME LAW
 กฎหมายพาณิชยนาวี
3 (3-0-6)
LA428 LAW OF SECURITIES EXCHANGE
 กฎหมายเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์
3 (3-0-6)

 2.2.2   กลุ่มกฎหมายอาญาและวิธีสบัญญัติจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA331 SEMINAR IN CRIMINAL LAW
 สัมมนากฎหมายอาญา
3 (3-0-6)
LA332 MEDICAL LAWS AND FORENSIC MEDICINE
 กฎหมายการแพทย์และนิติเวชศาสตร์
3 (3-0-6)
LA333 MILITARY LAW
 กฎหมายทหาร
3 (3-0-6)
LA334 ECONOMIC CRIME
 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
LA335 CRIMINAL INVESTIGATION
 สืบสวน-สอบสวน
3 (3-0-6)
LA336 CRIMINOLOGY AND PENOLOGY
 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3 (3-0-6)
LA345 LAW OF JUVENILE DELINQUENCY
 กฎหมายเกี่ยวกับความผิดของเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
LA349 LAW OF CIVIL PROCEDURE II
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
3 (3-0-6)
LA430 COMPARATIVE CRIMINAL LAW
 กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
LA431 SEMINAR IN LAW OFCIVIL PROCEDURE
 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
3 (3-0-6)
LA432 SEMINAR IN LAW OF CRIMINAL PROCEDURE
 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3 (3-0-6)
LA433 SETTLEMENT OF COMMERCIAL DISPUTES AND ARBITRATION
 วิธีระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ
3 (3-0-6)

 2.2.3   กลุ่มกฎหมายมหาชนจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA351 LAWS OF PUBLIC FINANCE ANDTAX.ATION
 กฎหมายการคลัง และการภาษีอากร
3 (3-0-6)
LA354 LAW OF INVESTMENT
 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
3 (3-0-6)
LA355 LAW OF CONSUMER PROTECTION
 กฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
3 (3-0-6)
LA356 ANTI-TRUST LAW
 กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการผูกขาดทางการค้า
3 (3-0-6)
LA357 INDUSTRIAL LAW
 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
LA359 LAW OF INFORMATION TECHNOLOGY
 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
LA360 LAND LAW
 กฎหมายที่ดิน
3 (3-0-6)
LA361 LAW OF CONS. OF NATURE & ENVI.
 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
LA363 INTRO. TO PUBLIC ECONOMIC LAWS
 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น
3 (3-0-6)
LA364 POLITICAL PARTY & ELEC. LAW
 กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
3 (3-0-6)
LA368 LAW OF LOCAL ADMINISTRATION
 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
LA369 SEMINAR IN PUBLIC LAW
 สัมมนากฎหมายมหาชน
3 (3-0-6)
LA453 CUSTOMS LAW
 กฎหมายศุลกากร
3 (3-0-6)
LA464 LAW OF SOCIAL SECURITY
 กฎหมายประกันสังคม
3 (3-0-6)

 2.2.4   กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA471 LAW OF INTERNATIONAL ORGANIZATION
 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
LA472 LAW OF THE SEA
 กฎหมายทะเล
3 (3-0-6)
LA473 LAW OF INTERTRADE
 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)

 2.2.5   กลุ่มวิชาชีพกฎหมายและกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA380 LEGAL TRAINING I
 การฝึกงานกฎหมายภาคปฏิบัติ 1
3 (0-18-9)
LA381 LEGAL TRAINING II
 การฝึกงานกฎหมายภาคปฏิบัติ 2
3 (0-18-9)
LA382 ENGLISH FOR LAWYERS I
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1
3 (3-0-6)
LA383 ENGLISH FOR LAWYERS II
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2
3 (3-0-6)
LA481 ADMINISTRATION OF CRIMINAL JUSTICE
 การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3 (3-0-6)
LA484 TAX LAW II
 กฎหมายภาษีอากร 2
3 (3-0-6)
LA485 HUMAN RIGHTS
 สิทธิมนุษยชน
3 (3-0-6)
LA486 LAW OF BANKRUPTCY
 กฎหมายลักษณะล้มละลาย
3 (3-0-6)
LA488 JURISTIC ACT AND CONTRACTUAL DRAFTING
 การร่างนิติกรรมและสัญญา
3 (3-0-6)
LA489 SEMINAR IN TAX LAW
 สัมมนากฎหมายภาษีอากร
3 (3-0-6)
LA491 INDEPENDENT STUDY IN LAW
 การศึกษาเอกเทศทางด้านกฎหมาย
3 (1-4-4)
LA493 SELECTED TOPICS IN LAW
 หัวข้อคัดสรรทางกฎหมาย
3 (3-0-6)
LA496 CO - OPERATIVE EDUCATION IN LAW
 สหกิจศึกษาด้านกฎหมาย
9 (0-40-20)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
 3.1   รายวิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : -
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา