หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโ
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 หลักสูตร : บริหารธุรกิจ (แผน ก)
 ปีที่เริ่มใช้ : 
 เกรดต่ำสุด : 0.00

 1   หมวดวิชาเสริมพื้นฐานจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : -
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
BA508 FINANCIAL ACCOUNTING
 การบัญชีการเงิน
0 (3-0-9)
BA510 STATISTICS FOR RESEARCH
 สถิติเพื่อการวิจัย
0 (3-0-9)
BA512 INTRODUCTION TO BUSINESS
 ธุรกิจเบื้องต้น
0 (1-0-3)
BA513 ENGLISH FOR GRADUATE STUDIES
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
0 (3-0-9)

 2   วิชาบังคับจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 27GPA ต่ำสุด : 2
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
BA601 OPERATIONS MANAGEMENT
 การจัดการการปฏิบัติการ
3 (3-0-9)
BA602 FINANCIAL MANAGEMENT
 การจัดการทางการเงิน
3 (3-0-9)
BA603 MANAGERIAL ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
3 (3-0-9)
BA604 MARKETING MANAGEMENT
 การจัดการทางการตลาด
3 (3-0-9)
BA605 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND LEADERSHIP
 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นำ
3 (3-0-9)
BA606 MANAGERIAL ACCOUNTING
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-9)
BA607 BUSINESS RESEARCH
 วิจัยทางธุรกิจ
3 (3-0-9)
BA608 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-9)
BA609 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่
3 (3-0-9)

 3   กลุ่มวิชาเลือกจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 3GPA ต่ำสุด : 2
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
BA713 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-9)
BA715 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
BA718 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-9)
BA721 INTERNATIONAL FINANCE MANAGEMENT
 การเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
BA722 DERIVATIVES
 ตราสารอนุพันธ์
3 (3-0-9)
BA723 INVESTMENT
 การลงทุน
3 (3-0-9)
BA726 RISK MANAGEMENT
 การจัดการความเสี่ยง
3 (3-0-9)
BA731 MARKETING RESEARCH
 การวิจัยตลาด
3 (3-0-9)
BA732 SALES MANAGEMENT
 การจัดการการขาย
3 (3-0-9)
BA734 INTERNATIONAL MARKETING
 การตลาดระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
BA735 SERVICE MARKETING
 การตลาดบริการ
3 (3-0-9)
BA736 CONSUMER BEHAVIOR ANALYSIS
 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-9)
BA740 CONFLICT MANAGEMENT AND NEGOTIATION
 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
3 (3-0-9)
BA741 CREATIVITY AND INNOVATION MANAGEMENT
 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3 (3-0-9)
BA742 ELECTRONIC COMMERCE
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์
3 (3-0-9)
BA743 KNOWLEDGE MANAGEMENT
 การจัดการความรู้
3 (3-0-9)
BA744 ADVANCED FINANCIAL MANAGEMENT
 การจัดการการเงินขั้นสูง
3 (3-0-9)
BA745 FINANCE AND INVESTMENT ANALYSIS IN REAL ESTATE
 การวิเคราะห์การเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-9)
BA746 BRAND MANAGEMENT AND PRODUCT
 การจัดการแบรนด์และผลิตภัณฑ์
3 (3-0-9)
BA747 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION STRATEGY
 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3 (3-0-9)
BA748 STRATEGIC TOURISM BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-9)
BA749 CULTURAL TOURISM MANAGEMENT
 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3 (3-0-9)
BA750 SUSTAINABLE TOURISM PLANNING AND DEVELOPMENT
 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
3 (3-0-9)
BA751 TOURIST BEHAVIOR ANALYSIS
 การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3 (3-0-9)
BA752 INFORMATION TECHNOLOGY AND E-COMMERCE FOR TOURISM
 เทคโนโลยีสารสนเทศและพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์เพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-9)
BA761 LOGISTICS MANAGEMENT
 การจัดการโลจิสติกส์
3 (3-0-9)
BA762 IMPORT AND EXPORT MANAGEMENT
 การจัดการการนำเข้าและการส่งออก
3 (3-0-9)
BA796 SEMINAR IN BUSINESS ADMINISTRATION
 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ
3 (3-0-9)

 4   วิทยานิพนธ์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
BA799 THESIS
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)