หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : บริหารธุร
 หลักสูตร : การจัดการโรงแรม (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
 ปีที่เริ่มใช้ : 
 เกรดต่ำสุด : 0.00

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE101 THE PATH TO WISDOM
 วิถีทางสร้างปัญญา
3 (2-2-5)
GE111 TRUTH AND SERVICE
 สัจจะและบริการ
3 (3-0-6)
GE112 PEACE AND AESTHETICS OF LIFE
 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE107 SKILLS IN USING THAI LANGUAGE
 ทักษะการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
GE108 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
GE109 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
GE208 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
GE209 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE105 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GE106 LOGIC AND MATHEMATICS FOR DAILY LIVING
 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 99
 2.1   กลุ่มวิชาแกนธุรกิจจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
AC111 ACCOUNTING FOR BUSINESS
 การบัญชีสำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
AC319 MANAGERIAL ACCOUNTING
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
BA200 BUSINESS STATISTICS
 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
BA201 PRODUCTION AND OPERATION MANAGEMENT
 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
BA309 BUSINESS ETHICS
 จริยธรรมธุรกิจ
3 (3-0-6)
EC203 BUSINESS ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)
FN209 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
LA102 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
MG109 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
MK109 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
HH132 INTRODUCTION TO HOTEL AND TOURISM INDUSTRY
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
HH231 HOTEL AND TOURISM MARKETING
 การตลาดธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
HH232 TOURIST BEHAVIOR AND SERVICE PSYCHOLOGY
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและจิตวิทยาบริการ
3 (3-0-6)
HH311 FRONT OFFICE OPERATION AND MANAGEMENT
 การจัดการและการดำเนินงานการบริการส่วนหน้า
3 (2-2-5)
HH312 HOUSEKEEPING OPERATION AND MANAGEMENT
 การจัดการและการดำเนินงานส่วนแม่บ้าน
3 (2-2-5)
HH321 KITCHEN MANAGEMENT AND FOOD PRODUCTION
 การจัดการครัวและการประกอบอาหาร
3 (2-2-5)
HH322 FOOD AND BEVERAGE SERVICE AND MANAGEMENT
 การจัดการและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
HH323 FOOD AND BEVERAGE COST CONTROL
 การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
3 (3-0-6)
HH331 RESEARCH METHOD FOR HOTEL AND TOURISM
 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
MG409 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือกจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
 2.3.1   รายวิชาภาษาต่างประเทศจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
AE215 CONVERSATION I
 การสนทนา 1
3 (3-0-6)
AE216 CONVERSATION II
 การสนทนา 2
3 (3-0-6)
HH341 ENGLISH FOR HOTEL BUSINESS I
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม 1
3 (3-0-6)
HH342 ENGLISH FOR HOTEL BUSINESS II
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม 2
3 (3-0-6)
HH343 ENGLISH FOR HOSPITALITY INDUSTRY
 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
3 (3-0-6)

 2.3.2   รายวิชาเอกเลือกจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
HH324 INTERNATIONAL CUISINE
 การครัวนานาชาติ
3 (2-2-5)
HH325 THAI DESSERT
 ขนมไทย
3 (2-2-5)
HH326 BAKERY
 ขนมอบ
3 (2-2-5)
HH327 BEVERAGE MANAGEMENT
 การจัดการเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
HH332 PRINCIPLES OF TOUR GUIDING
 หลักการและการปฏิบัติงานมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
HH333 AIRLINE BUSINESS
 ธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
HH334 HEALTH TOURISM
 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3 (3-0-6)
HH335 MEETING INCENTIVE CONVENTION AND EXHIBITION MANAGEMENT
 การจัดการการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และนิทรรศการ
3 (3-0-6)
HH336 CULTURAL TOURISM MANAGEMENT
 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
HH337 THAI HISTORY SOCIETY AND CULTURE FOR TOURISM
 ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
HH338 THAI HERITAGE
 มรดกไทย
3 (3-0-6)
HH339 TOURISM RESOURCE MANAGEMENT
 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
HH433 TOURISM PLANNING AND DEVELOPMENT
 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
HH491 INDEPENDENT STUDY IN HOTEL MANAGEMENT
 การศึกษาเอกเทศทางการจัดการโรงแรม
3 (1-4-4)
HH492 SEMINAR IN HOTEL MANAGEMENT
 สัมมนาทางการจัดการโรงแรม
3 (3-0-6)
HH493 SELECTED TOPICS IN HOTEL MANAGEMENT
 หัวข้อคัดสรรทางการจัดการโรงแรม
3 (3-0-6)
HM221 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
HH496 CO-OPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-20)

 4   หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
 4.1   รายวิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : -