หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 หลักสูตร : ระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
 ปีที่เริ่มใช้ : 
 เกรดต่ำสุด : 0.00

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE101 THE PATH TO WISDOM
 วิถีทางสร้างปัญญา
3 (2-2-5)
GE111 TRUTH AND SERVICE
 สัจจะและบริการ
3 (3-0-6)
GE112 PEACE AND AESTHETICS OF LIFE
 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE107 SKILLS IN USING THAI LANGUAGE
 ทักษะการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
GE108 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
GE109 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
GE208 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
GE209 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE105 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GE106 LOGIC AND MATHEMATICS FOR DAILY LIVING
 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 93
 2.1   กลุ่มวิชาแกนธุรกิจจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 33
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
AC111 ACCOUNTING FOR BUSINESS
 การบัญชีสำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
AC319 MANAGERIAL ACCOUNTING
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
BA200 BUSINESS STATISTICS
 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
BA201 PRODUCTION AND OPERATION MANAGEMENT
 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
BA309 BUSINESS ETHICS
 จริยธรรมธุรกิจ
3 (3-0-6)
EC203 BUSINESS ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)
FN209 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
LA102 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
MG109 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
MG409 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MK109 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 45
 2.2.1   กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 18
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
IS111 BUSINESS INFORMATION SYSTEMS
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
IS312 BUSINESS INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
IS314 INFORMATION SYSTEMS SECURITY
 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IS416 BUSINESS INFORMATION SYSTEMS PROJECT MANAGEMENT
 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
IS497 BUSINESS INFORMATION SYSTEMS PROJECT I
 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1
3 (2-2-5)
IS498 BUSINESS INFORMATION SYSTEMS PROJECT II
 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2
3 (0-9-5)

 2.2.2   กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
IS231 DATABASE SYSTEMS FOR BUSINESS
 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
IS335 ELECTRONIC COMMERCE
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
IS417 ENTERPRISE RESOURCES PLANNING SYSTEMS
 ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร
3 (3-0-6)
IS419 DATA WAREHOUSE AND DATA MINING
 คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล
3 (2-2-5)

 2.2.3   กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
IS121 INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
IS325 WEB PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3 (2-2-5)
IS326 VISUAL PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
3 (2-2-5)

 2.2.4   กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
IS222 DATA STRUCTURE AND ALGORITHMS
 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3 (2-2-5)
IS241 DATA COMMUNICATION AND NETWORK FOR BUSINESS
 เครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาเลือกจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
IS315 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SYSTEMS
 ระบบการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
3 (2-2-5)
IS324 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
IS332 MULTIMEDIA APPLICATIONS FOR BUSINESS
 โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่องานทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
IS491 CURRENT ISSUES IN BUSINESS INFORMATION SYSTEMS
 ประเด็นปัจจุบันทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
IS492 SEMINAR IN BUSINESS INFORMATION SYSTEMS
 สัมมนาทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
IS493 SELECTED TOPICS IN BUSINESS INFORMATION SYSTEMS
 หัวข้อคัดสรรทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
IS495 PRACTICUM IN INFORMATION SYSTEMS FOR BUSINESS
 การฝึกภาคปฏิบัติทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (0-18-9)
MG312 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
MG431 CHANGE MANAGEMENT AND INNOVATION
 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6