หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 หลักสูตร : การจัดการ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
 ปีที่เริ่มใช้ : 
 เกรดต่ำสุด : 0.00

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE101 THE PATH TO WISDOM
 วิถีทางสร้างปัญญา
3 (2-2-5)
GE111 TRUTH AND SERVICE
 สัจจะและบริการ
3 (3-0-6)
GE112 PEACE AND AESTHETICS OF LIFE
 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE107 SKILLS IN USING THAI LANGUAGE
 ทักษะการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
GE108 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
GE109 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
GE208 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
GE209 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE105 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GE106 LOGIC AND MATHEMATICS FOR DAILY LIVING
 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 93
 2.1   กลุ่มวิชาแกนธุรกิจจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 33
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
AC111 ACCOUNTING FOR BUSINESS
 การบัญชีสำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
AC319 MANAGERIAL ACCOUNTING
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
BA200 BUSINESS STATISTICS
 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
BA201 PRODUCTION AND OPERATION MANAGEMENT
 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
BA309 BUSINESS ETHICS
 จริยธรรมธุรกิจ
3 (3-0-6)
EC203 BUSINESS ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)
FN209 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
LA102 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
MG109 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
MG409 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MK109 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 42
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
HM211 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
 พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
HM221 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
IS221 USING APPLICATION SOFTWARE FOR BUSINESS
 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อธุรกิจ
3 (2-2-5)
MG312 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
MG315 QUANTITATIVE ANALYSIS FOR BUSINESS DECISION MAKING
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
MG316 PLANNING AND CONTROL
 การวางแผนและการควบคุม
3 (3-0-6)
MG321 BUSINESS RESEARCH
 วิจัยธุรกิจ
3 (3-0-6)
MG322 EXPORT AND IMPORT MANAGEMENT
 การจัดการการส่งออกและการนำเข้า
3 (3-0-6)
MG324 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
MG331 BUSINESS AND TRADITIONAL THAI WISDOM
 ธุรกิจและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
3 (3-0-6)
MG422 PROJECT MANAGEMENT
 การจัดการโครงการ
3 (3-0-6)
MG431 CHANGE MANAGEMENT AND INNOVATION
 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
3 (3-0-6)
MG433 SMALL BUSINESS MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP
 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
MG492 SEMINAR IN MANAGEMENT
 สัมมนาทางการจัดการ
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือกจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 18
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
HM326 COMPENSATION MANAGEMENT
 การบริหารค่าตอบแทน
3 (3-0-6)
HM331 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HM332 KNOWLEDGE MANAGEMENT
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
HM422 INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ
3 (3-0-6)
HM431 PERFORMANCE MANAGEMENT
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน
3 (3-0-6)
MG229 TAXATION FOR SMALL BUSINESS
 การภาษีอากรสำหรับธุรกิจขนาดย่อม
3 (3-0-6)
MG311 LEADERSHIP
 ภาวะผู้นำ
3 (3-0-6)
MG325 BUSINESS COMMUNICATION
 การสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
MG327 ORIENTAL MANAGEMENT
 การจัดการแบบตะวันออก
3 (3-0-6)
MG334 CROSS-CULTURE MANAGEMENT
 การจัดการข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
MG341 COMMUNITY ENTERPRISE MANAGEMENT
 การจัดการวิสาหกิจชุมชน
3 (3-0-6)
MG421 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (2-2-5)
MG424 ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
MG432 NEGOTIATION STRATEGY
 กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง
3 (3-0-6)
MG491 INDEPENDENT STUDY IN MANAGEMENT
 การศึกษาเอกเทศทางการจัดการ
3 (1-4-4)
MG493 SELECTED TOPICS IN MANAGEMENT
 หัวข้อคัดสรรทางการจัดการ
3 (3-0-6)
MG495 PRACTICUM IN MANAGEMENT
 การฝึกภาคปฏิบัติทางการจัดการ
3 (0-18-9)
MG496 CO-OPERATIVE EDUCATION IN MANAGEMENT
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-20)
MK211 CONSUMER BEHAVIOR
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
MK314 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS
 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
MK328 INTERNATIONAL MARKETING
 การตลาดระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
 3.1   รายวิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : -