หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : 
 หลักสูตร : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
 ปีที่เริ่มใช้ : 
 เกรดต่ำสุด : 0.00

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE101 THE PATH TO WISDOM
 วิถีทางสร้างปัญญา
3 (2-2-5)
GE111 TRUTH AND SERVICE
 สัจจะและบริการ
3 (3-0-6)
GE112 PEACE AND AESTHETICS OF LIFE
 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE107 SKILLS IN USING THAI LANGUAGE
 ทักษะการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
GE108 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
GE109 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
GE208 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
GE209 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE105 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GE106 LOGIC AND MATHEMATICS FOR DAILY LIVING
 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 93
 2.1   กลุ่มวิชาแกนธุรกิจจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 33
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
AC111 ACCOUNTING FOR BUSINESS
 การบัญชีสำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
AC319 MANAGERIAL ACCOUNTING
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
BA200 BUSINESS STATISTICS
 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
BA201 PRODUCTION AND OPERATION MANAGEMENT
 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
BA309 BUSINESS ETHICS
 จริยธรรมธุรกิจ
3 (3-0-6)
EC203 BUSINESS ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)
FN209 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
LA102 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
MG109 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
MG409 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MK109 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 42
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
HM211 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
 พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
HM221 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HM323 HUMAN RESOURCE PLANNING RECRUITMENT AND SELECTION
 การวางแผน การสรรหา และคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HM325 EMPLOYEE RELATIONS
 พนักงานสัมพันธ์
3 (3-0-6)
HM326 COMPENSATION MANAGEMENT
 การบริหารค่าตอบแทน
3 (3-0-6)
HM331 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HM422 INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ
3 (3-0-6)
HM423 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT LEGISLATIONS
 กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HM424 STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
HM431 PERFORMANCE MANAGEMENT
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน
3 (3-0-6)
HM490 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (2-2-5)
HM492 SEMINAR IN ORGANIZATION AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 สัมมนาทางการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HM494 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT RESEARCH
 การวิจัยเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (2-2-5)
MG312 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 18
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
HM311 ORGANIZATIONAL COMMUNICATION
 การสื่อสารองค์การ
3 (3-0-6)
HM314 CURRENT ISSUES IN BUSINESS
 ประเด็นปัจจุบันทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
HM318 HUMAN RELATIONS AND TEAM MANAGEMENT
 มนุษยสัมพันธ์และการบริหารทีมงาน
3 (3-0-6)
HM319 ORGANIZATION THEORY
 ทฤษฎีองค์การ
3 (3-0-6)
HM332 KNOWLEDGE MANAGEMENT
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
HM413 INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
3 (3-0-6)
HM491 INDEPENDENT STUDY IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 การศึกษาเอกเทศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (1-4-4)
HM493 SELECTED TOPICS IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 หัวข้อคัดสรรทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HM495 PRACTICUM IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 การฝึกภาคปฏิบัติทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (0-18-9)
HM496 CO-OPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-20)
IS221 USING APPLICATION SOFTWARE FOR BUSINESS
 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อธุรกิจ
3 (2-2-5)
MG311 LEADERSHIP
 ภาวะผู้นำ
3 (3-0-6)
MG331 BUSINESS AND TRADITIONAL THAI WISDOM
 ธุรกิจและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
3 (3-0-6)
MG421 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (2-2-5)
MG424 ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
MG431 CHANGE MANAGEMENT AND INNOVATION
 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
3 (3-0-6)
MG433 SMALL BUSINESS MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP
 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)

 2.3.1   รายวิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : -
 3   หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6