เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ
 คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
 หลักสูตร : ภาษาศาสตร์ (แผน ข)
 ปีที่เริ่มใช้ : 2555
 เกรดต่ำสุด : 0.00

 1 Core Courses รายวิชาบังคับจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 18GPA ต่ำสุด : 2
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
AL603 PHONOLOGICAL ANALYSIS
 N/A
3 (3-0-9)
AL605 GRAMMATICAL ANALYSIS
 การวิเคราะห์ไวยากรณ์
3 (3-0-9)
AL607 SEMANTICS
 อรรถศาสตร์
3 (3-0-9)
AL608 SOCIOLINGUISTICS
 ภาษาศาสตร์สังคม
3 (3-0-9)
AL701 FIELD METHODS IN LINGUISTICS
 ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนามทางภาษาศาสตร์
3 (2-2-7)
AL702 LINGUISTIC DATA MANAGEMENT
 การจัดการข้อมูลทางภาษาศาสตร์
3 (2-2-7)

 2 Elective Courses รายวิชาเลือกจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 18GPA ต่ำสุด : 2
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
AL703 LINGUISTIC DESCRIPTION
 การพรรณนาทางภาษาศาสตร์
3 (3-0-9)
AL710 HISTORICAL AND COMPARATIVE LINGUISTICS
 ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบและเชิงประวัติ
3 (3-0-7)
AL711 ENDANGERED LANGUAGE DOCUMENTATION
 การจัดเก็บข้อมูลภาษาที่อยู่ในภาวะวิกฤต
3 (3-0-9)
AL712 ADVANCED GRAMMATICAL ANALYSIS
 การวิเคราะห์ไวยากรณ์ขั้นสูง
3 (3-0-9)
AL715 SEMINAR ON MAINLAND SOUTHEAST ASIAN LANGUAGE TYPOLOGY
 สัมมนาแบบลักษณ์ภาษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-9)
AL720 TEXT ANALYSIS
 การวิเคราะห์ข้อความ
3 (3-0-9)
AL722 LINGUISTIC PRINCIPLES OF TRANSLATION
 หลักการทางภาษาศาสตร์เกี่ยวกับการแปล
3 (3-0-9)
AL723 TRANSLATION PRACTICUM
 การฝึกปฏิบัติการแปล
3 (3-0-9)
AL725 SEMINAR ON TRANSLATION AND COMMUNICATION
 สัมมนาการแปลและการสื่อสาร
3 (3-0-9)
AL730 LEXICOGRAPHY
 การทำพจนานุกรม
3 (3-0-9)
AL732 PRINCIPLES OF LITERACY
 หลักการรู้หนังสือ
3 (3-0-9)
AL733 LANGUAGE DEVELOPMENT METHODS
 ระเบียบวิธีวิจัยในการพัฒนาภาษา
3 (2-2-7)
AL735 SEMINAR ON LANGUAGE PLANNING AND LANGUAGE POLICY
 สัมมนาการวางแผนภาษาและนโยบายภาษา
3 (3-0-9)
AL741 ANTHROPOLOGICAL LINGUISTICS
 ภาษาศาสตร์มานุษยวิทยา
3 (3-0-9)
AL742 LANGUAGE SURVEY
 การสำรวจภาษา
3 (3-0-9)
AL744 ADVANCED PHONOLOGY
 สัทวิทยาขั้นสูง
3 (3-0-9)
AL746 ADVANCED SEMANTIC ANALYSIS
 การวิเคราะห์อรรถศาสตร์ขั้นสูง
3 (3-0-9)
AL748 SEMINAR ON TEXT ANALYSIS
 สัมมนาการวิเคราะห์ตัวบท
3 (3-0-9)
AL750 SELECTED TOPICS IN LINGUISTICS
 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์
3 (3-0-9)
AL751 CURRENT ISSUES IN LINGUISTICS
 ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์
3 (3-0-9)
AL752 DIRECTED READING
 N/A
3 (3-0-9)
AL753 LINGUISTIC APPLICATIONS
 การประยุกต์ใช้ภาษาศาสตร์
3 (3-0-9)

 3 Independent Study การศึกษาค้นคว้าอิสระจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6GPA ต่ำสุด : 2
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
AL797 INDEPENDENT STUDY
 การค้นคว้าอิสระ
6 (0-0-18)
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา