เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ
 คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
 หลักสูตร : การสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น (แผน ก2)
 ปีที่เริ่มใช้ : 2555
 เกรดต่ำสุด : 0.00

 1 Core Courses รายวิชาบังคับจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 21
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
TE601 TEACHING THE LANGUAGE SYSTEM
 การสอนระบบภาษา
3 (3-0-9)
TE603 TEACHING LANGUAGE SKILLS
 การสอนทักษะทางภาษา
3 (3-0-9)
TE605 LANGUAGE ACQUISITION AND LEARNING
 การรับรู้และการเรียนรู้ภาษา
3 (3-0-9)
TE607 ASSESSMENT PROCESS AND EVALUATION IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
 กระบวนการประเมินและการประเมินผลในการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-9)
TE702 RESEARCH METHODS
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-9)
TE704 CURRICULUM DEVELOPMENT
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (3-0-9)
TE706 CLASSROOM INQUIRY
 การสำรวจชั้นเรียน
3 (3-0-9)

 2 Elective Courses รายวิชาเลือกจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 3
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
AL605 GRAMMATICAL ANALYSIS
 การวิเคราะห์ไวยากรณ์
3 (3-0-9)
AL607 SEMANTICS
 อรรถศาสตร์
3 (3-0-9)
AL608 SOCIOLINGUISTICS
 ภาษาศาสตร์สังคม
3 (3-0-9)
AL715 SEMINAR ON MAINLAND SOUTHEAST ASIAN LANGUAGE TYPOLOGY
 สัมมนาแบบลักษณ์ภาษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-9)
AL741 ANTHROPOLOGICAL LINGUISTICS
 ภาษาศาสตร์มานุษยวิทยา
3 (3-0-9)
TE725 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
2 (2-0-6)
TE726 ENGLISH AS A GLOBAL LANGUAGE
 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาของโลก
2 (2-0-6)
TE727 YOUNG LANGUAGE LEARNERS
 ผู้เรียนภาษาวัยเด็ก
2 (2-0-6)
TE728 MATERIALS DEVELOPMENT
 การพัฒนาสื่อการสอน
2 (2-0-6)
TE731 SELECTED TOPICS IN TESOL
 หัวข้อคัดสรรทางการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
2 (2-0-6)
TE732 LANGUAGE LEARNING THROUGH LITERATURE
 การเรียนภาษาจากวรรณกรรม
1 (1-0-3)
TE733 TEACHING PROFESSIONAL DEVELOPMENT
 การพัฒนาวิชาชีพครู
1 (1-0-3)
TE734 MULTIMEDIA IN LANGUAGE EDUCATION
 สื่อผสมในการศึกษาภาษา
1 (1-0-3)
TE735 CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING
 การเรียนแบบบูรณาการสาระเนื้อหาวิชากับการเรียนภาษา
1 (1-0-3)

 3 Thesis วิทยานิพนธ์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
TE799 THESIS
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา