เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 คณะ : วิทยาลัยดุริยศิลป์
 หลักสูตร : ดุริยางคศาสตร์ (แผน ก แบบ ก2)
 ปีที่เริ่มใช้ : 
 เกรดต่ำสุด : 0.00

 1   หมวดวิชาเสริมพื้นฐานจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : -
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MU500 ENGLISH FOR MUSICIANS
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักดนตรี
0 (3-0-9)
MU501 MUSIC THEORY
 ทฤษฎีดนตรี
0 (3-0-9)
MU502 SIGHT- SINGING AND DICTATION
 การอ่าน ฟัง เขียน
0 (3-0-9)
MU503 WESTERN MUSIC HISTORY
 ประวัติดนตรีตะวันตก
0 (3-0-9)

 2   หมวดวิชาแกนจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MU601 RESEARCH METHODOLOGY
 ระเบียบวิธีวิจัย
2 (2-0-6)
MU602 AESTHETICS OF MUSIC
 สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี
2 (1-2-5)
MU603 INSTRUMENTAL SKILLS I
 ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี 1
2 (0-4-4)
MU604 INSTRUMENTAL SKILLS II
 ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี 2
2 (0-4-4)
MU605 MUSIC ENSEMBLE I
 การบรรเลงรวมวง 1
2 (0-4-4)
MU606 MUSIC ENSEMBLE II
 การบรรเลงรวมวง 2
2 (0-4-4)

 3   หมวดวิชาบังคับเฉพาะทางจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 10
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MU611 ETHICS FOR MUSIC TEACHERS
 จริยศาสตร์สำหรับครูดนตรี
2 (2-0-6)
MU612 PSYCHOLOGY OF MUSIC TEACHING
 จิตวิทยาการสอนดนตรี
2 (2-0-6)
MU613 CURRICULUM AND INSTRUCTION OF MUSIC EDUCATION
 หลักสูตรและการสอนดนตรีศึกษา
2 (2-0-6)
MU631 MASTER COMPOSITION I
 การประพันธ์เพลงระดับมหาบัณฑิต 1
2 (1-2-5)
MU632 MASTER COMPOSITION II
 การประพันธ์เพลงระดับมหาบัณฑิต 2
2 (1-2-5)
MU651 WESTERN MUSIC LITERATURE
 วรรณกรรมดนตรีตะวันตก
2 (2-0-6)
MU652 ANALYTICAL STUDIES IN MUSIC BEFORE 1900 A.D.
 การวิเคราะห์บทเพลงก่อน ค.ศ. 1900
2 (2-0-6)
MU653 ANALYTICAL STUDIES IN MUSIC AFTER 1900 A.D.
 การวิเคราะห์บทเพลงหลัง ค.ศ. 1900
2 (2-0-6)
MU661 PRIVATE LESSON I
 การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี 1
2 (0-4-4)
MU662 PRIVATE LESSON II
 การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี 2
2 (0-4-4)
MU720 INSTRUMENTAL PEDAGOGY
 การสอนเครื่องดนตรี
2 (0-4-4)
MU731 MASTER COMPOSITION III
 การประพันธ์เพลงระดับมหาบัณฑิต 3
2 (0-4-4)
MU734 ADVANCED ORCHESTRATION
 การเรียบเรียงสำหรับวงออเคสตราขั้นสูง
2 (2-0-6)

 4   หมวดวิชาเลือกจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 2
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MU626 LANNA MUSIC
 ดนตรีล้านนา
2 (2-0-6)
MU658 MUSIC IN THE ROMANTIC PERIOD
 ดนตรีในยุคโรแมนติก
2 (2-0-6)
MU659 MUSIC IN THE 20th CENTURY
 ดนตรีในศตวรรษที่ 20
2 (2-0-6)
MU711 MUSIC STUDENT DEVELOPMENT
 การพัฒนานักเรียนดนตรี
2 (2-0-6)
MU717 MUSIC SEMINAR
 การสัมมนาทางดนตรี
3 (3-0-9)
MU732 FILM SCORING
 เพลงประกอบภาพยนตร์
2 (2-0-6)
MU733 ADVANCED FILM SCORING
 เพลงประกอบภาพยนตร์ขั้นสูง
2 (2-0-6)
MU751 ADVANCED INSTRUMENTAL CONDUCTING
 การอำนวยเพลงสำหรับวงบรรเลงขั้นสูง
2 (1-2-5)
MU752 ADVANCED CHORAL CONDUCTING
 การอำนวยเพลงสำหรับคณะนักร้องขั้นสูง
2 (1-2-5)
MU753 MUSIC BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจดนตรี
2 (2-0-6)
MU755 ADVANCED ELECTROACOUSTICS
 อิเล็กทรอแอคคูสติกขั้นสูง
2 (1-2-5)
MU756 SELECTED TOPICS IN MUSIC
 หัวข้อคัดสรรทางดนตรี
2 (2-0-6)

 5   วิทยานิพนธ์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MU799 THESIS
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา