เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 คณะ : วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
 หลักสูตร : คริสต์ศาสนศาสตร์ (แผน ข)
 ปีที่เริ่มใช้ : 
 เกรดต่ำสุด : 0.00

 1   หมวดวิชาบังคับจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 72
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาพระคัมภีร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CT511 BEGINNING GREEK
 ภาษากรีกเบื้องต้น
3 (3-0-9)
CT512 BEGINNING HEBREW
 ภาษาฮีบรูเบื้องต้น
3 (3-0-9)

 1.2   กลุ่มวิชาพระคัมภีร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 21
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CT521 OLD TESTAMENT I
 พันธสัญญาเดิม 1
3 (3-0-9)
CT522 OLD TESTAMENT II
 พันธสัญญาเดิม 2
3 (3-0-9)
CT523 NEW TESTAMENT I
 พันธสัญญาใหม่ 1
3 (3-0-9)
CT524 NEW TESTAMENT II
 พันธสัญญาใหม่ 2
3 (3-0-9)
CT621 NEW TESTAMENT EXEGESIS
 อรรถวิเคราะห์พันธสัญญาใหม่
3 (3-0-9)
CT622 HERMENEUTICS
 หลักการตีความพระคัมภีร์
3 (3-0-9)
CT721 OLD TESTAMENT EXEGESIS
 อรรถวิเคราะห์พันธสัญญาเดิม
3 (3-0-9)

 1.3   กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์คริสตจักรจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CT531 CHURCH HISTORY I
 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 1
3 (3-0-9)
CT532 CHURCH HISTORY II
 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 2
3 (3-0-9)
CT631 ASIAN AND THAI CHURCH HISTORY
 ประวัติศาสตร์คริสตจักรในเอเชียและประเทศไทย
3 (3-0-9)

 1.4   กลุ่มวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CT641 CHRISTIAN THEOLOGY I
 คริสต์ศาสนศาสตร์ 1
3 (3-0-9)
CT642 CHRISTIAN THEOLOGY II
 คริสต์ศาสนศาสตร์ 2
3 (3-0-9)
CT741 CHRISTIAN ETHICS
 คริสต์จริยศาสตร์
3 (3-0-9)
CT743 BUDDHISM AND CHRISTIANITY
 พุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา
3 (3-0-9)

 1.5   กลุ่มวิชาพันธกิจจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 24
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CT551 RESEARCH METHOD FOR MINISTRIES
 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพันธกิจ
3 (3-0-9)
CT552 CHURCH MUSIC
 ดนตรีคริสตจักร
3 (3-0-9)
CT651 CHRISTIAN EDUCATION
 คริสเตียนศึกษา
3 (3-0-9)
CT652 HOMILETICS
 การเทศนา
3 (3-0-9)
CT653 LITURGY AND WORSHIP
 ศาสนพิธีและการนมัสการ
3 (3-0-9)
CT654 CHRISTIAN LEADERSHIP AND CHURCH MANAGEMENT
 ภาวะผู้นำคริสเตียนและการบริหารคริสตจักร
3 (3-0-9)
CT655 PASTORAL CARE AND COUNSELING
 การอภิบาลและการให้คำปรึกษา
3 (3-0-9)
CT751 EVANGELISM AND MISSIOLOGY
 การประกาศพระกิตติคุณและการทำพันธกิจข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-9)

 2   หมวดวิชาเลือกจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CT656 LITURGY AND THE SACRAMENTS
 ศาสนพิธีและพิธีศักดิ์สิทธิ์
3 (3-0-9)
CT657 YOUTH MINISTRY
 พันธกิจอนุชน
3 (3-0-9)
CT658 FAMILY MINISTRY
 พันธกิจครอบครัว
3 (3-0-9)
CT659 MINISTRY TO THE AGING
 การทำพันธกิจกับผู้สูงอายุ
3 (3-0-9)
CT711 INTERMEDIATE GREEK
 ภาษากรีกระดับกลาง
3 (3-0-9)
CT712 INTERMEDIATE HEBREW
 ภาษาฮีบรูระดับกลาง
3 (3-0-9)
CT722 OLD TESTAMENT THEOLOGY
 ศาสนศาสตร์พันธสัญญาเดิม
3 (3-0-9)
CT723 NEW TESTAMENT THEOLOGY
 ศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่
3 (3-0-9)
CT724 SELECTED NEW TESTAMENT BOOKS
 เลือกศึกษาพระคัมภีร์ในพันธสัญญาใหม่
3 (3-0-9)
CT725 SELECTED OLD TESTAMENT BOOKS
 เลือกศึกษาพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิม
3 (3-0-9)
CT726 GENDER AND MINORITY PERSPECTIVE IN THE BIBLE
 เพศสภาวะและชนกลุ่มน้อยในพระคัมภีร์
3 (3-0-9)
CT727 ISSUES IN BIBLICAL STUDIES
 ประเด็นทางคัมภีร์ศึกษา
3 (3-0-9)
CT731 ECUMENISM
 เอกสัมพันธ์
3 (3-0-9)
CT744 CHRISTIAN THEOLOGY OF RELIGIONS
 คริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องศาสนา
3 (3-0-9)
CT745 ISSUES IN CONTEMPORARY THEOLOGY
 ประเด็นคริสต์ศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
3 (3-0-9)
CT746 GENDER ISSUES IN THEOLOGY
 ประเด็นคริสต์ศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
3 (3-0-9)
CT752 CHAPLAINCY
 พันธกิจอนุศาสก
3 (3-0-9)
CT753 CONFLICT MANAGEMENT AND RECONCILIATION
 การจัดการความขัดแย้งและการคืนดี
3 (3-0-9)
CT754 SPIRITUALITY
 ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ
3 (3-0-9)
CT755 MISSIOLOGY
 การทำพันธกิจข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-9)
CT756 URBAN MINISTRY
 การทำพันธกิจในเมือง
3 (3-0-9)
CT757 ISSUES IN MINISTRY
 ประเด็นทางพันธกิจ
3 (3-0-9)
CT791 SELECTED TOPIC IN CHRISTIAN THEOLOGY
 หัวข้อคัดสรรทางคริสต์ศาสนศาสตร์
3 (3-0-9)
CT796 SEMINAR IN CHRISTIAN THEOLOGY
 สัมมนาทางคริสต์ศาสนศาสตร์
3 (3-0-9)

 3   ค้นคว้าอิสระจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CT797 INDEPENDENT STUDY
 การค้นคว้าอิสระ
6 (0-0-18)
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา