เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 คณะ : นิติศาสตร์
 หลักสูตร : นิติศาสตร์ (แผน ก)
 ปีที่เริ่มใช้ : 2560
 เกรดต่ำสุด : 3.00

 1   วิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิตจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : -
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA501 COMPARATIVE LAW AND MAJOR LEGAL SYSTEMS OF THE WORLD
 กฎหมายเปรียบเทียบและสกุลกฎหมายหลักของโลก
0 (3-0-9)
LA502 ENGLISH FOR LEGAL RESEARCH
 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย
0 (3-0-9)
LA503 PHILOSOPHY OF LAW
 นิติปรัชญา
0 (3-0-9)

 2   รายวิชาบังคับจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15GPA ต่ำสุด : 2
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA601 ADVANCED CIVIL AND COMMERCIAL LAW
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง
3 (3-0-9)
LA602 ADVANCED INTERNATIONAL LAW
 กฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง
3 (3-0-9)
LA603 ADVANCED CRIMINAL LAW
 กฎหมายอาญาชั้นสูง
3 (3-0-9)
LA605 ADVANCED PUBLIC LAW
 กฎหมายมหาชนชั้นสูง
3 (3-0-9)
LA607 RESEARCH METHODOLOGY IN LAW
 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์
3 (3-0-9)

 3   รายวิชาเลือกจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12GPA ต่ำสุด : 2
 3.1   กลุ่มวิชากฏหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA731 ADVANCED CRIMINOLOGY AND PENOLOGY
 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง
3 (3-0-9)
LA732 ADVANCED CRIMINAL PROCEDURE
 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง
3 (3-0-9)
LA733 CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION
 การบริหารงานกระบวนยุติธรรมทางอาญา
3 (3-0-9)
LA734 LAW OF ECONOMIC CRIME
 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3 (3-0-9)
LA735 INTERNATIONAL CRIMINAL LAW
 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)

 3.2   กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA741 BANKRUPTCY AND BUSINESS REORGANIZATION LAW
 กฎหมายฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย
3 (3-0-9)
LA742 INTELLECTUAL PROPERTY LAW
 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
3 (3-0-9)
LA743 PROBLEMS IN COMPANY AND PARTNERSHIP LAW
 ปัญหากฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัท
3 (3-0-9)
LA745 INSURANCE LAW AND RISK MANAGEMENT
 กฎหมายประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
3 (3-0-9)
LA746 PROBLEMS IN LAW OF ADMIRALTY
 ปัญหากฎหมายพาณิชยนาวี
3 (3-0-9)
LA747 PROBLEMS IN ANTITRUST LAW AND TRADE BARRIERS
 ปัญหากฎหมายป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า
3 (3-0-9)
LA748 LAW AND TAX PLANNING
 กฎหมายและการวางแผนภาษีทางธุรกิจ
3 (3-0-9)
LA749 INTERNATIONAL TRADE LAW
 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)

 3.3   กลุ่มวิชากฎหมายมหาชนจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA751 ADVANCED CONSTITUTIONAL LAW
 กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง
3 (3-0-9)
LA752 ADVANCED ADMINISTRATIVE LAW
 กฎหมายปกครองชั้นสูง
3 (3-0-9)
LA757 LAW ON ADMINISTRATIVE STRUCTURE AND ORGANIZATION
 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างทางปกครองและระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
3 (3-0-9)
LA758 LAW OF INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATION
 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (3-0-9)
LA759 LAW OF PUBLIC SERVICE
 กฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
3 (3-0-9)
LA761 FISCAL LAW AND TAXATION OF LOCAL GOVERNMENT
 กฎหมายการคลังและภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 (3-0-9)
LA762 LAW OF ADMINISTRATIVE COURT AND PROCEDURE
 กฎหมายว่าด้วยศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3 (3-0-9)
LA764 LAW OF CONSTITUTIONAL COURT AND PROCEDURE
 กฎหมายว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาความศาลรัฐธรรมนูญ
3 (3-0-9)

 3.4   กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA771 INTERNATIONAL LAW OF THE SEA
 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล
3 (3-0-9)
LA772 ADVANCED INTERNATIONAL ORGANIZATION LAW
 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง
3 (3-0-9)
LA773 LAW OF TREATY
 กฎหมายสนธิสัญญา
3 (3-0-9)
LA774 RULES ON CONFLICT OF LAW
 กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย
3 (3-0-9)
LA775 INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW
 กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
LA776 LAW OF INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTIONS
 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
LA778 INTERNATIONAL TAXATION LAW
 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
LA779 COMPARATIVE INVESTMENT LAW
 กฎหมายการลงทุนเปรียบเทียบ
3 (3-0-9)
LA781 INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION
 อนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
LA782 INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)

 3.5   กลุ่มวิชากฎหมายอื่นจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA791 COMPARATIVE EVIDENCE LAW
 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ
3 (3-0-9)
LA792 ADVANCED LABOUR LAW
 กฎหมายแรงงานชั้นสูง
3 (3-0-9)
LA793 ADVANCED CIVIL PROCEDURE LAW
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง
3 (3-0-9)
LA794 ADVANCED ENVIRONMENTAL LAW
 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง
3 (3-0-9)

 4   วิทยานิพนธ์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA799 THESIS
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา