เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
 คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
 หลักสูตร : การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (หลักสูตร 4 ปี)
 ปีที่เริ่มใช้ : 2557
 เกรดต่ำสุด : 0.00

 1 General Education Courses หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
 1.1 Social Sciences and Humanities กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE101 THE PATH TO WISDOM
 วิถีทางสร้างปัญญา
3 (2-2-5)
GE111 TRUTH AND SERVICE
 สัจจะและบริการ
3 (3-0-6)
GE112 PEACE AND AESTHETICS OF LIFE
 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
3 (3-0-6)

 1.2 Science, Math and Computer Science กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE105 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GE106 LOGIC AND MATHEMATICS FOR DAILY LIVING
 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.3 Languages กลุ่มวิชาภาษาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE121 THAI I
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
GE122 THAI II
 ภาษาไทย 2
3 (3-0-6)
GE123 THAI III
 ภาษาไทย 3
3 (3-0-6)
GE124 THAI IV
 ภาษาไทย 4
3 (3-0-6)
GE125 THAI V
 ภาษาไทย 5
3 (3-0-6)
GE131 ENGLISH READING
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE132 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE133 ENGLISH PARAGRAPH WRITING
 การเขียนภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท
3 (3-0-6)
GE134 RESEARCH PAPER WRITING
 การเขียนรายงานการวิจัย
3 (3-0-6)

 2 Professional Courses หมวดวิชาเฉพาะจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 87
 2.1 Core Courses กลุ่มวิชาแกนจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 33
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
AC319 MANAGERIAL ACCOUNTING
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
BA200 BUSINESS STATISTICS
 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
BA201 PRODUCTION AND OPERATION MANAGEMENT
 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
EC101 PRINCIPLES OF MICROECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 (3-0-6)
EC102 PRINCIPLES OF MACROECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
3 (3-0-6)
FN209 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
IBM111 FINANCIAL ACCOUNTING
 บัญชีการเงิน
3 (3-0-6)
IIT100 PREPARATORY MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์เสริมพื้นฐาน
0 (3-0-6)
LA102 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
MG109 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
MG409 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MK109 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)

 2.2 Major Required Courses กลุ่มวิชาเอกบังคับจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 42
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
HIM111 INTRODUCTION TO HOSPITALITY INDUSTRY MANAGEMENT
 ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
3 (3-0-6)
HIM112 TOURISM BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
HIM211 INFORMATION TECHNOLOGY FOR HOSPITALITY INDUSTRY
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3 (3-0-6)
HIM212 HOTEL OPERATION AND MANAGEMENT
 การจัดการและการดำเนินงานธุรกิจโรงแรม
3 (2-2-5)
HIM213 PASSENGER TRANSPORTATION MANAGEMENT
 การจัดการการขนส่งผู้โดยสาร
3 (3-0-6)
HIM214 SERVICE PSYCHOLOGY AND SERVICE OPERATION MANAGEMENT
 จิตวิทยาการบริการ และการจัดการการดำเนินงานการบริการ
3 (3-0-6)
HIM311 RESEARCH METHODS FOR HOSPITALITY INDUSTRY
 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3 (3-0-6)
HIM312 MICE OPERATION AND MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจMICE
3 (2-2-5)
HIM313 FOOD AND BEVERAGE OPERATION AND MANAGEMENT
 การดำเนินงานและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
HIM314 INTERNATIONAL CUISINE COOKING AND PREPARATION
 การจัดเตรียมและการประกอบอาหารนานาชาติ
3 (2-2-5)
HIM315 HOSPITALITY INDUSTRY MARKETING
 การตลาดอุตสาหกรรมการบริการ
3 (3-0-6)
HIM316 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR HOSPITALITY INDUSTRY
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3 (3-0-6)
HIM492 HOSPITALITY INDUSTRY SEMINAR
 สัมมนาอุตสาหกรรมการบริการ
3 (3-0-6)
HIM495 INTERNSHIP
 ประสบการณ์วิชาชีพ
3 (0-18-9)

 2.3 Major Elective Courses กลุ่มวิชาเอกเลือกจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
HIM420 LAW FOR HOSPITALITY INDUSTRY
 กฎหมายสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3 (3-0-6)
HIM421 REVENUE MANAGEMENT IN HOSPITALITY INDUSTRY
 การบริหารรายได้ของอุตสาหกรรมการบริการ
3 (3-0-6)
HIM422 HOSPITALITY INDUSTRY FACILITY DESIGN AND MANAGEMENT
 การจัดการและการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกในอุตสาหกรรมการบริการ
3 (3-0-6)
HIM423 TOURISM PLANNING AND DEVELOPMENT
 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
HIM424 HEALTH TOURISM MANAGEMENT FOR SENIOR AND DISABLED PEOPLE
 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
3 (3-0-6)
HIM425 AIRLINE INDUSTRY MANAGEMENT
 การจัดการอุตสาหกรรมการบิน
3 (3-0-6)
HIM426 SERVICE MANAGEMENT IN HOSPITAL
 การจัดการการบริการในโรงพยาบาล
3 (3-0-6)
HIM427 BASIC SPA BUSINESS OPERATION AND MANAGEMENT
 การจัดการและการดำเนินงานธุรกิจสปาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
HIM428 SPECIALEVENT AND FESTIVAL MANAGEMENT
 การจัดการงานเทศกาลและกิจกรรมพิเศษ
3 (3-0-6)
HIM429 CROSS CULTURAL MANAGEMENT
 การจัดการข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
HIM491 INDEPENDENT STUDY IN CURRENT ISSUES FOR HOSPITALITY INDUSTRY
 การศึกษาเอกเทศในประเด็นปัจจุบันทางด้านอุตสาหกรรมการบริการ
3 (1-4-4)
HIM496 CO-OPERATIVE EDUCATION IN HOSPITALITY INDUSTRY
 สหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมการบริการ
9 (0-40-20)

 3 Free Elective Courses หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา