เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
 คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
 หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
 ปีที่เริ่มใช้ : 2555
 เกรดต่ำสุด : 0.00

 1 General Educational Courses หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
 1.1 Social Science and Humanities กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE101 THE PATH TO WISDOM
 วิถีทางสร้างปัญญา
3 (2-2-5)
GE111 TRUTH AND SERVICE
 สัจจะและบริการ
3 (3-0-6)
GE112 PEACE AND AESTHETICS OF LIFE
 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
3 (3-0-6)

 1.2 Science,Mathematics and Technology กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE105 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GE106 LOGIC AND MATHEMATICS FOR DAILY LIVING
 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.3 Language Competency กลุ่มวิชาภาษาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE121 THAI I
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
GE122 THAI II
 ภาษาไทย 2
3 (3-0-6)
GE123 THAI III
 ภาษาไทย 3
3 (3-0-6)
GE124 THAI IV
 ภาษาไทย 4
3 (3-0-6)
GE125 THAI V
 ภาษาไทย 5
3 (3-0-6)
GE131 ENGLISH READING
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE132 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE133 ENGLISH PARAGRAPH WRITING
 การเขียนภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท
3 (3-0-6)
GE134 RESEARCH PAPER WRITING
 การเขียนรายงานการวิจัย
3 (3-0-6)

 2 Professional Courses หมวดวิชาเฉพาะจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 97
 2.1 Core Courses กลุ่มวิชาแกนจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 21
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
IIT101 INFORMATION TECHNOLOGY FUNDAMENTALS
 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
IIT102 FOUNDATION MATHEMATICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY
 คณิตศาสตร์เบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IIT103 DISCRETE MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์ดีสครีต
3 (3-0-6)
IIT106 FUNDAMENTAL CHEMISTRY
 เคมีพื้นฐาน
3 (2-3-6)
IIT107 FUNDAMENTAL PHYSICS
 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (2-3-6)
IIT204 CALCULUS
 แคลคูลัส
3 (3-0-6)
IIT205 STATISTICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY
 สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)

 2.2 Major Required Courses กลุ่มวิชาเฉพาะด้านจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 61
 2.2.1   กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
IIT110 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
IIT130 COMPUTER ARCHITECTURE
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
IIT220 DATA STRUCTURES
 โครงสร้างข้อมูล
3 (2-2-5)

 2.2.2   กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 18
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
IIT211 ALGORITHMS AND PROBLEM SOLVING
 ขั้นตอนวิธีและการแก้ปัญหา
3 (2-2-5)
IIT212 OBJECT - ORIENTED PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
3 (2-2-5)
IIT340 SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (2-2-5)
IIT341 HUMAN-COMPUTER INTERACTION
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
IIT342 SOFTWARE ENGINEERING
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
IIT343 SYSTEM INTEGRATION AND ARCHITECTURE
 สถาปัตยกรรมและการบูรณาการระบบ
3 (3-0-6)

 2.2.3   กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
IIT221 MANAGEMENT INFORMATION TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
IIT222 INFORMATION MANAGEMENT
 การบริหารสารสนเทศ
3 (2-2-5)
IIT323 INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT
 การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IIT324 INFORMATION TECHNOLOGY AND PROFESSIONAL ETHICS
 เทคโนโลยีสารสนเทศและจริยธรรมด้านวิชาชีพ
3 (3-0-6)

 2.2.4   กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 22
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
IIT231 OPERATING SYSTEMS
 ระบบปฏิบัติการ
3 (2-2-5)
IIT325 WEB SYSTEMS AND TECHNOLOGIES
 ระบบเว็บและเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
IIT360 COMPUTER NETWORKS
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
IIT361 INFORMATION ASSURANCE AND SECURITY
 ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IIT362 SYSTEMS ADMINISTRATION AND MAINTENANCE
 การบำรุงรักษาและการบริหารระบบ
3 (3-0-6)
IIT491 INDEPENDENT STUDY IN INFORMATION TECHNOLOGY
 การศึกษาเอกเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (1-4-4)
IIT492 SEMINAR IN INFORMATION TECHNOLOGY
 สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 (1-0-2)
IIT499 SENIOR PROJECT IN INFORMATION TECHNOLOGY
 โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (0-6-3)

 2.3 Major Elective Courses กลุ่มวิชาเอกเลือกจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
IIT314 OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN
 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์
3 (2-2-5)
IIT315 MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-2-5)
IIT363 DISTRIBUTED SYSTEMS
 ระบบประมวลผลแบบกระจาย
3 (2-2-5)
IIT370 COMPUTER GRAPHICS
 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3 (2-2-5)
IIT371 MULTIMEDIA SYSTEMS
 ระบบมัลติมีเดีย
3 (2-2-5)
IIT393 SELECTED TOPIC IN INFORMATION TECHNOLOGY I
 หัวข้อคัดสรรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3 (3-0-6)
IIT425 INFORMATION TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP
 ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
IIT450 SERVICE LEARNING IN INFORMATION TECHNOLOGY
 การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (1-6-5)
IIT480 ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 ปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-6)
IIT481 MOBILE ROBOTICS
 วิทยาการหุ่นยนต์เคลื่อนที่
3 (2-2-5)
IIT493 SELECTED TOPIC IN INFORMATION TECHNOLOGY II
 หัวข้อคัดสรรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
3 (3-0-6)
IIT495 PRACTICUM IN INFORMATION TECHNOLOGY
 การฝึกภาคปฏิบัติ
3 (0-18-9)
IIT496 CO-OPERATIVE EDUCATION IN INFORMATION TECHNOLOGY
 สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 (0-40-20)

 3 Free Elective Courses หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา