เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
 คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
 หลักสูตร : การสื่อสารภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
 ปีที่เริ่มใช้ : 
 เกรดต่ำสุด : 0.00

 1 General Education Courses หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
 1.1 Social Sciences and Humanities กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE101 THE PATH TO WISDOM
 วิถีทางสร้างปัญญา
3 (2-2-5)
GE111 TRUTH AND SERVICE
 สัจจะและบริการ
3 (3-0-6)
GE112 PEACE AND AESTHETICS OF LIFE
 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
3 (3-0-6)

 1.2 Science, Math and Computer Science กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE105 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GE106 LOGIC AND MATHEMATICS FOR DAILY LIVING
 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.3 Languages กลุ่มวิชาภาษาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE121 THAI I
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
GE122 THAI II
 ภาษาไทย 2
3 (3-0-6)
GE123 THAI III
 ภาษาไทย 3
3 (3-0-6)
GE124 THAI IV
 ภาษาไทย 4
3 (3-0-6)
GE125 THAI V
 ภาษาไทย 5
3 (3-0-6)
GE131 ENGLISH READING
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE132 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE133 ENGLISH PARAGRAPH WRITING
 การเขียนภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท
3 (3-0-6)
GE134 RESEARCH PAPER WRITING
 การเขียนรายงานการวิจัย
3 (3-0-6)

 2 Professional Courses หมวดวิชาเฉพาะจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 96
 2.1 Major Required Courses กลุ่มวิชาเอกบังคับจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 60
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
IEC102 ADVANCED PARAGRAPH WRITING
 การเขียนระดับอนุเฉทขั้นสูง
3 (3-0-6)
IEC103 INTRODUCTION TO LINGUISTICS
 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
IEC104 ADVANCED LISTENING AND SPEAKING
 การฟังและการพูดขั้นสูง
3 (3-0-6)
IEC105 READING FOR SPECIFIC PURPOSES
 การอ่านเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
IEC106 READING FOR DISCUSSION
 การอ่านเชิงอภิปราย
3 (3-0-6)
IEC201 ORAL PRESENTATION
 การนำเสนอปากเปล่า
3 (3-0-6)
IEC202 COMPOSITION
 การเขียนความเรียง
3 (3-0-6)
IEC203 ENGLISH FOR BUSINESS I
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
IEC204 TRANSLATION I
 การแปล 1
3 (3-0-6)
IEC205 ACADEMIC WRITING
 การเขียนเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
IEC206 INTRODUCTION TO THE SHORT STORY AND NOVEL
 เรื่องสั้นและนวนิยายเบื้องต้น
3 (3-0-6)
IEC301 TRANSLATION II
 การแปล 2
3 (3-0-6)
IEC302 ENGLISH FOR TOURISM
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
IEC303 SOCIOLINGUISTICS
 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
3 (3-0-6)
IEC304 METHODOLOGY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING
 ระเบียบวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
IEC305 ENGLISH FOR BUSINESS II
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
IEC306 ENGLISH FOR MASS COMMUNICATION
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
IEC401 ENGLISH FOR MODERN BUSINESS AND INTERNATIONAL TRADE
 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจสมัยใหม่และการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
IEC402 INTERNSHIP
 ประสบการณ์วิชาชีพ
6 (0-48-24)

 2.2 Major Elective Courses กลุ่มวิชาเอกเลือกจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 36
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
IEC207 ENGLISH FOR PUBLIC RELATIONS
 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
IEC208 CULTURE OF THE ENGLISH SPEAKING WORLD
 วัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
IEC209 SPEECH WRITING
 การเขียนสุนทรพจน์
3 (3-0-6)
IEC307 SMALL GROUP COMMUNICATION
 การสื่อสารกลุ่มย่อย
3 (3-0-6)
IEC308 CREATIVE WRITING
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
IEC309 ADVANCED ORAL COMMUNICATION
 การพูดเพื่อการสื่อสารขั้นสูง
3 (3-0-6)
IEC310 SIMULTANEOUS INTERPRETATION
 การแปลแบบฉับพลัน
3 (3-0-6)
IEC311 INTRODUCTION TO POETRY AND DRAMA
 บทร้อยกรองและบทละครเบื้องต้น
3 (3-0-6)
IEC312 CONTEMPORARY BESTSELLERS
 วรรณกรรมยอดนิยมร่วมสมัย
3 (3-0-6)
IEC313 ENGLISH ASIAN LITERATURE
 วรรณกรรมเอเชียอังกฤษ
3 (3-0-6)
IEC314 INTRODUCTION TO ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
 สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3 (3-0-6)
IEC315 EVOLUTION OF THE ENGLISH LANGUAGE
 วิวัฒนาการภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
IEC316 ENGLISH FOR INTERNATIONAL BUSINESS LAW
 ภาษาอังกฤษสำหรับกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
IEC403 ENGLISH INSTRUCTIONAL SKILLS
 ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
IEC404 ENGLISH FOR LABOR LAW
 ภาษาอังกฤษสำหรับกฎหมายแรงงาน
3 (3-0-6)
IEC491 INDEPENDENT STUDY IN ENGLISH COMMUNICATION
 การศึกษาเอกเทศทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3 (1-1-4)
IEC493 SELECTED TOPICS IN ENGLISH COMMUNICATION
 หัวข้อคัดสรรทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
IEC496 CO-OPERATIVE EDUCATION IN ENGLISH COMMUNICATION
 สหกิจศึกษาทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ
9 (0-40-20)

 3 Free Elective Courses หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา