เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
 คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
 หลักสูตร : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
 ปีที่เริ่มใช้ : 2555
 เกรดต่ำสุด : 0.00

 1 General Education Courses หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
 1.1 Social Sciences and Humanities กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE101 THE PATH TO WISDOM
 วิถีทางสร้างปัญญา
3 (2-2-5)
GE111 TRUTH AND SERVICE
 สัจจะและบริการ
3 (3-0-6)
GE112 PEACE AND AESTHETICS OF LIFE
 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
3 (3-0-6)

 1.2 Science, Math and Computer Science กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE105 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GE106 LOGIC AND MATHEMATICS FOR DAILY LIVING
 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.3 Languages กลุ่มวิชาภาษาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE121 THAI I
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
GE122 THAI II
 ภาษาไทย 2
3 (3-0-6)
GE123 THAI III
 ภาษาไทย 3
3 (3-0-6)
GE124 THAI IV
 ภาษาไทย 4
3 (3-0-6)
GE125 THAI V
 ภาษาไทย 5
3 (3-0-6)
GE131 ENGLISH READING
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE132 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE133 ENGLISH PARAGRAPH WRITING
 การเขียนภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท
3 (3-0-6)
GE134 RESEARCH PAPER WRITING
 การเขียนรายงานการวิจัย
3 (3-0-6)

 2 Professional Courses หมวดวิชาเฉพาะจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 87
 2.1 Core Courses กลุ่มวิชาแกนธุรกิจจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 33
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
AC319 MANAGERIAL ACCOUNTING
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
BA200 BUSINESS STATISTICS
 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
BA201 PRODUCTION AND OPERATION MANAGEMENT
 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
EC101 PRINCIPLES OF MICROECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 (3-0-6)
EC102 PRINCIPLES OF MACROECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
3 (3-0-6)
FN209 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
IBM111 FINANCIAL ACCOUNTING
 บัญชีการเงิน
3 (3-0-6)
LA102 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
MG109 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
MG409 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MK109 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)

 2.2 Major Required Courses กลุ่มวิชาเอกบังคับจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 39
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
FN375 INTERNATIONAL FINANCE
 การเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
HM211 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
 พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
IBM318 INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
IBM333 INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNICATION
 ทักษะการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
IBM344 ENTREPRENEURSHIP
 การเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
IBM492 SEMINAR IN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
 สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
MG312 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
MG315 QUANTITATIVE ANALYSIS FOR BUSINESS DECISION MAKING
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
MG321 BUSINESS RESEARCH
 วิจัยธุรกิจ
3 (3-0-6)
MG322 EXPORT AND IMPORT MANAGEMENT
 การจัดการการส่งออกและการนำเข้า
3 (3-0-6)
MG324 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
MG421 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (2-2-5)
MK328 INTERNATIONAL MARKETING
 การตลาดระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)

 2.3 Major Elective Courses กลุ่มวิชาเลือกเลือกจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
IBM337 BRAND MANAGEMENT
 การจัดการตราสินค้า
3 (3-0-6)
IBM338 CHANGE MANAGEMENT
 การจัดการการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
IBM339 MANAGEMENT PRACTICES IN ASIA COUNTRIES
 แนวปฏิบัติทางการจัดการในกลุ่มประเทศเอเซีย
3 (3-0-6)
IBM430 CURRENT ISSUES IN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
 ประเด็นปัจจุบันทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
IBM432 BUSINESS PLAN WRITING
 การเขียนแผนธุรกิจ
3 (3-0-6)
IBM493 SELECTED TOPICS IN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
 หัวข้อคัดสรรทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
IBM495 INTERNSHIP
 ประสบการณ์วิชาชีพ
3 (0-18-9)
IS335 ELECTRONIC COMMERCE
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
MK211 CONSUMER BEHAVIOR
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
MK314 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS
 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
MK322 SERVICE MARKETING
 การตลาดบริการ
3 (3-0-6)

 3 Free Elective Courses หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา