เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
 หลักสูตร : การสร้างสันติภาพ
 ปีที่เริ่มใช้ : 2558
 เกรดต่ำสุด : 0.00

 1   รายวิชาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 24
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
PB803 PEACE STUDIES AND CONFLICT RESOLUTION
 สันติศึกษากับการจัดการความขัดแย้ง
3 (3-0-9)
PB811 CULTURAL DIMENSIONS OF PEACEBUILDING
 มิติทางวัฒนธรรมในการสร้างสันติภาพ
3 (3-0-9)
PB812 PEACEBUILDING AS A PHILOSOPHICAL ENTERPRISE
 การสร้างสันติภาพในฐานะกิจกรรมทางปรัชญา
3 (3-0-9)
PB821 RELIGIOUSNESS AND CONFLICT RESOLUTION
 ศาสนภาวะกับการสร้างสันติภาพ
3 (3-0-9)
PB833 SEMINAR ON ISSUES IN PEACEBUILDING
 สัมมนาประเด็นการสร้างสันติภาพ
3 (1-4-7)
PB834 RESEARCH METHODOLOGY IN PEACEBUILDING
 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการสร้างสันติภาพ
3 (3-0-9)
PB835 DIRECTED READINGS ON PEACE STUDIES AND RELIGIOUSNESS
 ศึกษางานเขียนเกี่ยวกับสันติศึกษาและศาสนภาวะ
3 (0-0-12)
PB836 HUMAN RIGHTS AND CONFLICT ANALYSIS
 สิทธิมนุษชนและการวิเคราะห์ความขัดแย้ง
3 (3-0-9)

 2   รายวิชาภาคสนามและศึกษาดูงานจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
PB851 OFF-CAMPUS STUDY AND RESEARCH
 ศึกษาวิจัยนอกมหาวิทยาลัย
6 (0-0-18)

 3   ดุษฎีนิพนธ์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 45
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
PB999 DISSERTATION
 ดุษฎีนิพนธ์
45 (0-0-135)
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา