เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : วิทยาลัยดุริยศิลป์
 หลักสูตร : ดุริยางคศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
 ปีที่เริ่มใช้ : 
 เกรดต่ำสุด : 0.00

 1 General Education Courses หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
 1.1 Social Sciences and Humanities กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE101 THE PATH TO WISDOM
 วิถีทางสร้างปัญญา
3 (2-2-5)
GE111 TRUTH AND SERVICE
 สัจจะและบริการ
3 (3-0-6)
GE112 PEACE AND AESTHETICS OF LIFE
 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
3 (3-0-6)

 1.2 Science, Math and Computer Science กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE105 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GE106 LOGIC AND MATHEMATICS FOR DAILY LIVING
 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.3 Languages กลุ่มวิชาภาษาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE107 SKILLS IN USING THAI LANGUAGE
 ทักษะการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
GE108 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
GE109 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
GE208 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
GE209 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)

 2 Professional Courses หมวดวิชาเฉพาะจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 99
 2.1 Major Required Courses กลุ่มวิชาบังคับจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 62
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUA101 MUSIC THEORY I
 ทฤษฎีดนตรีสากล 1
3 (3-0-6)
MUA102 MUSIC THEORY II
 ทฤษฎีดนตรีสากล 2
3 (3-0-6)
MUA103 SIGHT SINGING AND DICTATION I
 การอ่าน ฟัง เขียน 1
2 (1-2-3)
MUA104 SIGHT SINGING AND DICTATION II
 การอ่าน ฟัง เขียน 2
2 (1-2-3)
MUA105 FUNDAMENTALS OF RHYTHM I
 พื้นฐานจังหวะ 1
1 (0-2-1)
MUA106 FUNDAMENTALS OF RHYTHM II
 พื้นฐานจังหวะ 2
1 (0-2-1)
MUA201 HARMONY I
 ทฤษฎีการประสานเสียง 1
3 (3-0-6)
MUA202 HARMONY II
 ทฤษฎีการประสานเสียง 2
3 (3-0-6)
MUA203 SIGHT SINGING AND DICTATION III
 การอ่าน ฟัง เขียน 3
2 (1-2-3)
MUA204 SIGHT SINGING AND DICTATION IV
 การอ่าน ฟัง เขียน 4
2 (1-2-3)
MUA301 COUNTERPOINT I
 เคาน์เตอร์พอยท์ 1
2 (2-0-4)
MUB101 ART OF PERFORMANCE
 ศิลปะการแสดง
2 (1-2-3)
MUB111 CHOIR I
 การร้องเพลงประสานเสียง 1
2 (0-4-2)
MUB112 CHOIR II
 การร้องเพลงประสานเสียง 2
2 (0-4-2)
MUB211 CHOIR III
 การร้องเพลงประสานเสียง 3
2 (0-4-2)
MUB212 CHOIR IV
 การร้องเพลงประสานเสียง 4
2 (0-4-2)
MUB301 MUSIC HISTORY I
 ประวัติดนตรีตะวันตก 1
3 (3-0-6)
MUB302 MUSIC HISTORY II
 ประวัติดนตรีตะวันตก 2
3 (3-0-6)
MUB305 AESTHETICS OF MUSIC
 สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี
1 (1-0-2)
MUB306 INTRODUCTION TO CONDUCTING
 การอำนวยเพลงเบื้องต้น
2 (1-2-3)
MUB311 ENGLISH FOR MUSICIANS I
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักดนตรี 1
2 (2-0-4)
MUB312 ENGLISH FOR MUSICIANS II
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักดนตรี 2
2 (2-0-4)
MUE201 MUSIC COMPUTER APPLICATION I
 คอมพิวเตอร์กับงานดนตรี 1
2 (1-2-3)
MUE202 MUSIC COMPUTER APPLICATION II
 คอมพิวเตอร์กับงานดนตรี 2
2 (1-2-3)
MUG200 INTRODUCTION TO THAI MUSIC
 พื้นฐานดนตรีไทย
2 (2-0-4)
MUG202 THAI INSTRUMENTAL SKILLS
 ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
2 (0-4-2)
MUH101 KEYBOARD SKILLS I
 ทักษะการเล่นคีย์บอร์ด 1
2 (0-4-2)
MUH102 KEYBOARD SKILLS II
 ทักษะการเล่นคีย์บอร์ด 2
2 (0-4-2)
MUJ499 SENIOR PROJECT
 โครงงานนักศึกษาที่จะสำเร็จหลักสูตร
3 (1-4-4)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 16
 2.2.1   กลุ่มวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
 2.2.1.01   เปียโนจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH110 PIANO I
 เปียโน 1
2 (0-4-2)
MUH111 PIANO II
 เปียโน 2
2 (0-4-2)
MUH210 PIANO III
 เปียโน 3
2 (0-4-2)
MUH211 PIANO IV
 เปียโน 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.02   อิเล็กโทนจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH112 ELECTONE I
 อิเล็กโทน 1
2 (0-4-2)
MUH113 ELECTONE II
 อิเล็กโทน 2
2 (0-4-2)
MUH212 ELECTONE III
 อิเล็กโทน 3
2 (0-4-2)
MUH213 ELECTONE IV
 อิเล็กโทน 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.03   ไวโอลินจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH114 VIOLIN I
 ไวโอลิน 1
2 (0-4-2)
MUH115 VIOLIN II
 ไวโอลิน 2
2 (0-4-2)
MUH214 VIOLIN III
 ไวโอลิน 3
2 (0-4-2)
MUH215 VIOLIN IV
 ไวโอลิน 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.04   วิโอล่าจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH116 VIOLA I
 วิโอล่า 1
2 (0-4-2)
MUH117 VIOLA II
 วิโอล่า 2
2 (0-4-2)
MUH216 VIOLA III
 วิโอล่า 3
2 (0-4-2)
MUH217 VIOLA IV
 วิโอล่า 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.05   เชลโล่จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH118 CELLO I
 เชลโล่ 1
2 (0-4-2)
MUH119 CELLO II
 เชลโล่ 2
2 (0-4-2)
MUH218 CELLO III
 เชลโล่ 3
2 (0-4-2)
MUH219 CELLO IV
 เชลโล่ 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.06   ดับเบิลเบสจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH120 DOUBLE BASS I
 ดับเบิลเบส 1
2 (0-4-2)
MUH121 DOUBLE BASS II
 ดับเบิลเบส 2
2 (0-4-2)
MUH220 DOUBLE BASS III
 ดับเบิลเบส 3
2 (0-4-2)
MUH221 DOUBLE BASS IV
 ดับเบิลเบส 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.07   ฮาร์ปจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH122 HARP I
 ฮาร์ป 1
2 (0-4-2)
MUH123 HARP II
 ฮาร์ป 2
2 (0-4-2)
MUH222 HARP III
 ฮาร์ป 3
2 (0-4-2)
MUH223 HARP IV
 ฮาร์ป 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.08   กีตาร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH124 GUITAR I
 กีตาร์ 1
2 (0-4-2)
MUH125 GUITAR II
 กีตาร์ 2
2 (0-4-2)
MUH224 GUITAR III
 กีตาร์ 3
2 (0-4-2)
MUH225 GUITAR IV
 กีตาร์ 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.09   กีตาร์ไฟฟ้าจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH126 ELECTRIC GUITAR I
 กีตาร์ไฟฟ้า 1
2 (0-4-2)
MUH127 ELECTRIC GUITAR II
 กีตาร์ไฟฟ้า 2
2 (0-4-2)
MUH226 ELECTRIC GUITAR III
 กีตาร์ไฟฟ้า 3
2 (0-4-2)
MUH227 ELECTRIC GUITAR IV
 กีตาร์ไฟฟ้า 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.10   เบสไฟฟ้าจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH128 ELECTRIC BASS I
 เบสไฟฟ้า 1
2 (0-4-2)
MUH129 ELECTRIC BASS II
 เบสไฟฟ้า 2
2 (0-4-2)
MUH228 ELECTRIC BASS III
 เบสไฟฟ้า 3
2 (0-4-2)
MUH229 ELECTRIC BASS IV
 เบสไฟฟ้า 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.11   รีคอร์เดอร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH130 RECORDER I
 รีคอร์เดอร์ 1
2 (0-4-2)
MUH131 RECORDER II
 รีคอร์เดอร์ 2
2 (0-4-2)
MUH230 RECORDER III
 รีคอร์เดอร์ 3
2 (0-4-2)
MUH231 RECORDER IV
 รีคอร์เดอร์ 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.12   ฟลูตจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH132 FLUTE I
 ฟลูต 1
2 (0-4-2)
MUH133 FLUTE II
 ฟลูต 2
2 (0-4-2)
MUH232 FLUTE III
 ฟลูต 3
2 (0-4-2)
MUH233 FLUTE IV
 ฟลูต 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.13   โอโบจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH134 OBOE I
 โอโบ 1
2 (0-4-2)
MUH135 OBOE II
 โอโบ 2
2 (0-4-2)
MUH234 OBOE III
 โอโบ 3
2 (0-4-2)
MUH235 OBOE IV
 โอโบ 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.14   บาสซูนจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH136 BASSOON I
 บาสซูน 1
2 (0-4-2)
MUH137 BASSOON II
 บาสซูน 2
2 (0-4-2)
MUH236 BASSOON III
 บาสซูน 3
2 (0-4-2)
MUH237 BASSOON IV
 บาสซูน 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.15   คลาริเน็ตจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH138 CLARINET I
 คลาริเน็ต 1
2 (0-4-2)
MUH139 CLARINET II
 คลาริเน็ต 2
2 (0-4-2)
MUH238 CLARINET III
 คลาริเน็ต 3
2 (0-4-2)
MUH239 CLARINET IV
 คลาริเน็ต 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.16   แซ็กโซโฟนจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH140 SAXOPHONE I
 แซ็กโซโฟน 1
2 (0-4-2)
MUH141 SAXOPHONE II
 แซ็กโซโฟน 2
2 (0-4-2)
MUH240 SAXOPHONE III
 แซ็กโซโฟน 3
2 (0-4-2)
MUH241 SAXOPHONE IV
 แซ็กโซโฟน 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.17   ยูโฟเนียมจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH142 EUPHONIUM I
 ยูโฟเนียม 1
2 (0-4-2)
MUH143 EUPHONIUM II
 ยูโฟเนียม 2
2 (0-4-2)
MUH242 EUPHONIUM III
 ยูโฟเนียม 3
2 (0-4-2)
MUH243 EUPHONIUM IV
 ยูโฟเนียม 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.18   ทรัมเป็ตจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH144 TRUMPET I
 ทรัมเป็ต 1
2 (0-4-2)
MUH145 TRUMPET II
 ทรัมเป็ต 2
2 (0-4-2)
MUH244 TRUMPET III
 ทรัมเป็ต 3
2 (0-4-2)
MUH245 TRUMPET IV
 ทรัมเป็ต 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.19   เฟรนช์ฮอร์นจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH146 FRENCH HORN I
 เฟรนช์ฮอร์น 1
2 (0-4-2)
MUH147 FRENCH HORN II
 เฟรนช์ฮอร์น 2
2 (0-4-2)
MUH246 FRENCH HORN III
 เฟรนช์ฮอร์น 3
2 (0-4-2)
MUH247 FRENCH HORN IV
 เฟรนช์ฮอร์น 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.20   ทรอมโบนจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH148 TROMBONE I
 ทรอมโบน 1
2 (0-4-2)
MUH149 TROMBONE II
 ทรอมโบน 2
2 (0-4-2)
MUH248 TROMBONE III
 ทรอมโบน 3
2 (0-4-2)
MUH249 TROMBONE IV
 ทรอมโบน 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.21   ทูบาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH150 TUBA I
 ทูบา 1
2 (0-4-2)
MUH151 TUBA II
 ทูบา 2
2 (0-4-2)
MUH250 TUBA III
 ทูบา 3
2 (0-4-2)
MUH251 TUBA IV
 ทูบา 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.22   เครื่องกระทบจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH152 PERCUSSION INSTRUMENT I
 เครื่องกระทบ 1
2 (0-4-2)
MUH153 PERCUSSION INSTRUMENT II
 เครื่องกระทบ 2
2 (0-4-2)
MUH252 PERCUSSION INSTRUMENT III
 เครื่องกระทบ 3
2 (0-4-2)
MUH253 PERCUSSION INSTRUMENT IV
 เครื่องกระทบ 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.23   กลองชุดจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH154 DRUM SET I
 กลองชุด 1
2 (0-4-2)
MUH155 DRUM SET II
 กลองชุด 2
2 (0-4-2)
MUH254 DRUM SET III
 กลองชุด 3
2 (0-4-2)
MUH255 DRUM SET IV
 กลองชุด 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.24   ขับร้องจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH156 VOICE I
 ขับร้อง 1
2 (0-4-2)
MUH157 VOICE II
 ขับร้อง 2
2 (0-4-2)
MUH256 VOICE III
 ขับร้อง 3
2 (0-4-2)
MUH257 VOICE IV
 ขับร้อง 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.25   จะเข้จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH158 JAKHE I
 จะเข้ 1
2 (0-4-2)
MUH159 JAKHE II
 จะเข้ 2
2 (0-4-2)
MUH258 JAKHE III
 จะเข้ 3
2 (0-4-2)
MUH259 JAKHE IV
 จะเข้ 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.26   ซอด้วงจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH160 SAW DUANG I
 ซอด้วง 1
2 (0-4-2)
MUH161 SAW DUANG II
 ซอด้วง 2
2 (0-4-2)
MUH260 SAW DUANG III
 ซอด้วง 3
2 (0-4-2)
MUH261 SAW DUANG IV
 ซอด้วง 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.27   ซออู้จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH162 SAW U I
 ซออู้ 1
2 (0-4-2)
MUH163 SAW U II
 ซออู้ 2
2 (0-4-2)
MUH262 SAW U III
 ซออู้ 3
2 (0-4-2)
MUH263 SAW U IV
 ซออู้ 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.28   ซอสามสายจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH164 SAW SAM SAI I
 ซอสามสาย 1
2 (0-4-2)
MUH165 SAW SAM SAI II
 ซอสามสาย 2
2 (0-4-2)
MUH264 SAW SAM SAI III
 ซอสามสาย 3
2 (0-4-2)
MUH265 SAW SAM SAI IV
 ซอสามสาย 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.29   ระนาดเอกจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH166 RANAT EK I
 ระนาดเอก 1
2 (0-4-2)
MUH167 RANAT EK II
 ระนาดเอก 2
2 (0-4-2)
MUH266 RANAT EK III
 ระนาดเอก 3
2 (0-4-2)
MUH267 RANAT EK IV
 ระนาดเอก 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.30   ระนาดทุ้มจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH168 RANAT THUM I
 ระนาดทุ้ม 1
2 (0-4-2)
MUH169 RANAT THUM II
 ระนาดทุ้ม 2
2 (0-4-2)
MUH268 RANAT THUM III
 ระนาดทุ้ม 3
2 (0-4-2)
MUH269 RANAT THUM IV
 ระนาดทุ้ม 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.31   ฆ้องวงใหญ่จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH170 KHONG WONG YAI I
 ฆ้องวงใหญ่ 1
2 (0-4-2)
MUH171 KHONG WONG YAI II
 ฆ้องวงใหญ่ 2
2 (0-4-2)
MUH270 KHONG WONG YAI III
 ฆ้องวงใหญ่ 3
2 (0-4-2)
MUH271 KHONG WONG YAI IV
 ฆ้องวงใหญ่ 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.32   ฆ้องวงเล็กจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH172 KHONG WONG LEK I
 ฆ้องวงเล็ก 1
2 (0-4-2)
MUH173 KHONG WONG LEK II
 ฆ้องวงเล็ก 2
2 (0-4-2)
MUH272 KHONG WONG LEK III
 ฆ้องวงเล็ก 3
2 (0-4-2)
MUH273 KHONG WONG LEK IV
 ฆ้องวงเล็ก 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.33   ขิมจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH174 KHIM I
 ขิม 1
2 (0-4-2)
MUH175 KHIM II
 ขิม 2
2 (0-4-2)
MUH274 KHIM III
 ขิม 3
2 (0-4-2)
MUH275 KHIM IV
 ขิม 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.34   ปี่ในจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH176 PI NAI I
 ปี่ใน 1
2 (0-4-2)
MUH177 PI NAI II
 ปี่ใน 2
2 (0-4-2)
MUH276 PI NAI III
 ปี่ใน 3
2 (0-4-2)
MUH277 PI NAI IV
 ปี่ใน 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.35   ขลุ่ยจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH178 KHLUI I
 ขลุ่ย 1
2 (0-4-2)
MUH179 KHLUI II
 ขลุ่ย 2
2 (0-4-2)
MUH278 KHLUI III
 ขลุ่ย 3
2 (0-4-2)
MUH279 KHLUI IV
 ขลุ่ย 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.36   เครื่องกระทบไทยจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH180 THAI PERCUSSION I
 เครื่องกระทบไทย 1
2 (0-4-2)
MUH181 THAI PERCUSSION II
 เครื่องกระทบไทย 2
2 (0-4-2)
MUH280 THAI PERCUSSION III
 เครื่องกระทบไทย 3
2 (0-4-2)
MUH281 THAI PERCUSSION IV
 เครื่องกระทบไทย 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.37   พิณเปี๊ยะจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH182 PHIN PIA I
 พิณเปี๊ยะ 1
2 (0-4-2)
MUH183 PHIN PIA II
 พิณเปี๊ยะ 2
2 (0-4-2)
MUH282 PHIN PIA III
 พิณเปี๊ยะ 3
2 (0-4-2)
MUH283 PHIN PIA IV
 พิณเปี๊ยะ 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.38   ซึงจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH184 SUENG I
 ซึง 1
2 (0-4-2)
MUH185 SUENG II
 ซึง 2
2 (0-4-2)
MUH284 SUENG III
 ซึง 3
2 (0-4-2)
MUH285 SUENG IV
 ซึง 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.39   สะล้อจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH186 SA LO I
 สะล้อ 1
2 (0-4-2)
MUH187 SA LO II
 สะล้อ 2
2 (0-4-2)
MUH286 SA LO III
 สะล้อ 3
2 (0-4-2)
MUH287 SA LO IV
 สะล้อ 4
2 (0-4-2)

 2.2.1.40   ปี่จุมจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUH188 PI CHUM I
 ปี่จุม 1
2 (0-4-2)
MUH189 PI CHUM II
 ปี่จุม 2
2 (0-4-2)
MUH288 PI CHUM III
 ปี่จุม 3
2 (0-4-2)
MUH289 PI CHUM IV
 ปี่จุม 4
2 (0-4-2)

 2.2.2   กลุ่มวิชารวมวงจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUI100 STRING ENSEMBLE I
 วงเครื่องสายตะวันตก 1
2 (0-4-2)
MUI101 STRING ENSEMBLE II
 วงเครื่องสายตะวันตก 2
2 (0-4-2)
MUI102 HARP ENSEMBLE I
 วงฮาร์ป 1
2 (0-4-2)
MUI103 HARP ENSEMBLE II
 วงฮาร์ป 2
2 (0-4-2)
MUI104 GUITAR ENSEMBLE I
 วงกีตาร์ 1
2 (0-4-2)
MUI105 GUITAR ENSEMBLE II
 วงกีตาร์ 2
2 (0-4-2)
MUI106 WOODWIND ENSEMBLE I
 วงเครื่องเป่าลมไม้ 1
2 (0-4-2)
MUI107 WOODWIND ENSEMBLE II
 วงเครื่องเป่าลมไม้ 2
2 (0-4-2)
MUI108 BRASS ENSEMBLE I
 วงเครื่องเป่าทองเหลือง 1
2 (0-4-2)
MUI109 BRASS ENSEMBLE II
 วงเครื่องเป่าทองเหลือง 2
2 (0-4-2)
MUI110 CONCERT BAND I
 วงคอนเสิร์ตแบนด์ 1
2 (0-4-2)
MUI111 CONCERT BAND II
 วงคอนเสิร์ตแบนด์ 2
2 (0-4-2)
MUI112 CHAMBER ENSEMBLE I
 วงเชมเบอร์ 1
2 (0-4-2)
MUI113 CHAMBER ENSEMBLE II
 วงเชมเบอร์ 2
2 (0-4-2)
MUI114 SYMPHONY ORCHESTRA I
 วงซิมโฟนี 1
2 (0-4-2)
MUI115 SYMPHONY ORCHESTRA II
 วงซิมโฟนี 2
2 (0-4-2)
MUI116 STRING COMBO I
 วงสตริงคอมโบ 1
2 (0-4-2)
MUI117 STRING COMBO II
 วงสตริงคอมโบ 2
2 (0-4-2)
MUI118 JAZZ ENSEMBLE I
 วงดนตรีแจ๊ส 1
2 (0-4-2)
MUI119 JAZZ ENSEMBLE II
 วงดนตรีแจ๊ส 2
2 (0-4-2)
MUI120 BIG BAND JAZZ ENSEMBLE I
 วงบิ๊กแบนด์แจ๊ส 1
2 (0-4-2)
MUI121 BIG BAND JAZZ ENSEMBLE II
 วงบิ๊กแบนด์แจ๊ส 2
2 (0-4-2)
MUI122 MODERN MUSIC ENSEMBLE I
 วงดนตรีสมัยใหม่ 1
2 (0-4-2)
MUI123 MODERN MUSIC ENSEMBLE II
 วงดนตรีสมัยใหม่ 2
2 (0-4-2)
MUI124 HANDBELL CHOIR I
 วงระฆังมือ 1
2 (0-4-2)
MUI125 HANDBELL CHOIR II
 วงระฆังมือ 2
2 (0-4-2)
MUI126 CONCERT CHOIR I
 วงขับร้องประสานเสียง 1
2 (0-4-2)
MUI127 CONCERT CHOIR II
 วงขับร้องประสานเสียง 2
2 (0-4-2)
MUI128 MADRIGAL I
 มาดริกัล 1
2 (0-4-2)
MUI129 MADRIGAL II
 มาดริกัล 2
2 (0-4-2)
MUI130 THAI ORCHESTRA I
 วงดนตรีไทย 1
2 (0-4-2)
MUI131 THAI ORCHESTRA II
 วงดนตรีไทย 2
2 (0-4-2)
MUI132 NORTHERN THAI ORCHESTRA I
 วงดนตรีพื้นเมือง 1
2 (0-4-2)
MUI133 NORTHERN THAI ORCHESTRA II
 วงดนตรีพื้นเมือง 2
2 (0-4-2)
MUI134 PERCUSSION ENSEMBLE I
 วงเครื่องกระทบ 1
2 (0-4-2)
MUI135 PERCUSSION ENSEMBLE II
 วงเครื่องกระทบ 2
2 (0-4-2)
MUI200 STRING ENSEMBLE III
 วงเครื่องสายตะวันตก 3
2 (0-4-2)
MUI201 STRING ENSEMBLE IV
 วงเครื่องสายตะวันตก 4
2 (0-4-2)
MUI202 HARP ENSEMBLE III
 วงฮาร์ป 3
2 (0-4-2)
MUI203 HARP ENSEMBLE IV
 วงฮาร์ป 4
2 (0-4-2)
MUI204 GUITAR ENSEMBLE III
 วงกีตาร์ 3
2 (0-4-2)
MUI205 GUITAR ENSEMBLE IV
 วงกีตาร์ 4
2 (0-4-2)
MUI206 WOODWIND ENSEMBLE III
 วงเครื่องเป่าลมไม้ 3
2 (0-4-2)
MUI207 WOODWIND ENSEMBLE IV
 วงเครื่องเป่าลมไม้ 4
2 (0-4-2)
MUI208 BRASS ENSEMBLE III
 วงเครื่องเป่าทองเหลือง 3
2 (0-4-2)
MUI209 BRASS ENSEMBLE IV
 วงเครื่องเป่าทองเหลือง 4
2 (0-4-2)
MUI210 CONCERT BAND III
 วงคอนเสิร์ตแบนด์ 3
2 (0-4-2)
MUI211 CONCERT BAND IV
 วงคอนเสิร์ตแบนด์ 4
2 (0-4-2)
MUI212 CHAMBER ENSEMBLE III
 วงเชมเบอร์ 3
2 (0-4-2)
MUI213 CHAMBER ENSEMBLE IV
 วงเชมเบอร์ 4
2 (0-4-2)
MUI214 SYMPHONY ORCHESTRA III
 วงซิมโฟนี 3
2 (0-4-2)
MUI215 SYMPHONY ORCHESTRA IV
 วงซิมโฟนี 4
2 (0-4-2)
MUI216 STRING COMBO III
 วงสตริงคอมโบ 3
2 (0-4-2)
MUI217 STRING COMBO IV
 วงสตริงคอมโบ 4
2 (0-4-2)
MUI218 JAZZ ENSEMBLE III
 วงดนตรีแจ๊ส 3
2 (0-4-2)
MUI219 JAZZ ENSEMBLE IV
 วงดนตรีแจ๊ส 4
2 (0-4-2)
MUI220 BIG BAND JAZZ ENSEMBLE III
 วงบิ๊กแบนด์แจ๊ส 3
2 (0-4-2)
MUI221 BIG BAND JAZZ ENSEMBLE IV
 วงบิ๊กแบนด์แจ๊ส 4
2 (0-4-2)
MUI222 MODERN MUSIC ENSEMBLE III
 วงดนตรีสมัยใหม่ 3
2 (0-4-2)
MUI223 MODERN MUSIC ENSEMBLE IV
 วงดนตรีสมัยใหม่ 4
2 (0-4-2)
MUI224 HANDBELL CHOIR III
 วงระฆังมือ 3
2 (0-4-2)
MUI225 HANDBELL CHOIR IV
 วงระฆังมือ 4
2 (0-4-2)
MUI226 CONCERT CHOIR III
 วงขับร้องประสานเสียง 3
2 (0-4-2)
MUI227 CONCERT CHOIR IV
 วงขับร้องประสานเสียง 4
2 (0-4-2)
MUI228 MADRIGAL III
 มาดริกัล 3
2 (0-4-2)
MUI229 MADRIGAL IV
 มาดริกัล 4
2 (0-4-2)
MUI230 THAI ORCHESTRA III
 วงดนตรีไทย 3
2 (0-4-2)
MUI231 THAI ORCHESTRA IV
 วงดนตรีไทย 4
2 (0-4-2)
MUI232 NORTHERN THAI ORCHESTRA III
 วงดนตรีพื้นเมือง 3
2 (0-4-2)
MUI233 NORTHERN THAI ORCHESTRA IV
 วงดนตรีพื้นเมือง 4
2 (0-4-2)
MUI234 PERCUSSION ENSEMBLE III
 วงเครื่องกระทบ 3
2 (0-4-2)
MUI235 PERCUSSION ENSEMBLE IV
 วงเครื่องกระทบ 4
2 (0-4-2)

 2.3 Major Elective Courses กลุ่มวิชาเอกเลือกจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 21
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MUA302 COUNTERPOINT II
 เคาน์เตอร์พอยท์ 2
2 (2-0-4)
MUA303 ADVANCED SIGHT SINGING AND DICTATION I
 การอ่าน ฟัง เขียนระดับสูง 1
2 (1-2-3)
MUA304 ADVANCED SIGHT SINGING AND DICTATION II
 การอ่าน ฟัง เขียนระดับสูง 2
2 (1-2-3)
MUA401 ADVANCED HARMONY I
 การประสานเสียงระดับสูง 1
2 (2-0-4)
MUA402 ADVANCED HARMONY II
 การประสานเสียงระดับสูง 2
2 (2-0-4)
MUA403 FORM AND ANALYSIS I
 โครงสร้างและการวิเคราะห์บทเพลง 1
3 (3-0-6)
MUA404 FORM AND ANALYSIS II
 โครงสร้างและการวิเคราะห์บทเพลง 2
3 (3-0-6)
MUB100 INTRODUCTION TO MUSIC
 พื้นฐานการดนตรี
3 (3-0-6)
MUB300 INTRODUCTION TO MUSIC THERAPY
 ดนตรีบำบัดเบื้องต้น
2 (2-0-4)
MUB303 WESTERN MUSIC LITERATURE
 วรรณกรรมดนตรีตะวันตก
2 (2-0-4)
MUB304 ETHICS FOR MUSICIANS
 จริยศาสตร์สำหรับนักดนตรี
2 (2-0-4)
MUB307 MUSIC THERAPY FOR MODERN THAI SOCIETY
 ดนตรีบำบัดสำหรับสังคมไทยสมัยใหม่
2 (2-0-4)
MUB308 PSYCHOLOGY OF MUSIC
 จิตวิทยาดนตรี
2 (2-0-4)
MUB313 INSTRUMENTAL CONDUCTING I
 การอำนวยเพลงสำหรับวงดนตรี 1
2 (1-2-3)
MUB314 MUSIC EDUCATION I
 ดนตรีศึกษา 1
3 (3-0-6)
MUB315 MUSIC EDUCATION II
 ดนตรีศึกษา 2
3 (3-0-6)
MUB316 MUSIC BUSINESS I
 ธุรกิจดนตรี 1
3 (3-0-6)
MUB317 MUSIC BUSINESS II
 ธุรกิจดนตรี 2
3 (3-0-6)
MUB401 CHORAL CONDUCTING
 การอำนวยเพลงสำหรับคณะนักร้อง
2 (1-2-3)
MUB402 MUSIC THERAPY FOR DEVELOPMENTALLY DISABLE PERSONS
 ดนตรีบำบัดเพื่อพัฒนาผู้พิการ
2 (2-0-4)
MUB403 INSTRUMENTAL/ VOCAL PEDAGOGY I
 การสอนเครื่องดนตรี/การขับร้อง 1
2 (2-0-4)
MUB404 INSTRUMENTAL/ VOCAL PEDAGOGY II
 การสอนเครื่องดนตรี/การขับร้อง 2
2 (2-0-4)
MUB405 ACOUSTICS FOR MUSICIANS
 แอคูสติกส์สำหรับนักดนตรี
3 (3-0-6)
MUB411 ENGLISH FOR MUSICIANS III
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักดนตรี 3
2 (2-0-4)
MUB412 ENGLISH FOR MUSICIANS IV
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักดนตรี 4
2 (2-0-4)
MUB414 INSTRUMENTAL CONDUCTING II
 การอำนวยเพลงสำหรับวงดนตรี 2
2 (1-2-3)
MUC101 COMPOSITION I
 การประพันธ์เพลง 1
2 (1-2-3)
MUC102 COMPOSITION II
 การประพันธ์เพลง 2
2 (1-2-3)
MUC201 COMPOSITION III
 การประพันธ์เพลง 3
2 (0-4-2)
MUC202 COMPOSITION IV
 การประพันธ์เพลง 4
2 (0-4-2)
MUC301 COMPOSITION V
 การประพันธ์เพลง 5
2 (0-4-2)
MUC302 COMPOSITION VI
 การประพันธ์เพลง 6
2 (0-4-2)
MUC311 ELECTROACOUSTIC MUSIC I
 ดนตรีอิเลคโทรอะคูสติก 1
2 (2-0-4)
MUC312 ELECTROACOUSTIC MUSIC 2
 ดนตรีอิเลคโทรอะคูสติก 2
2 (2-0-4)
MUC313 CHILDREN’S SONG WRITING
 การแต่งเพลงเด็ก
2 (2-0-4)
MUC320 CHORAL ARRANGING
 การเรียบเรียงสำหรับคณะนักร้อง
2 (2-0-4)
MUC321 POPULAR MUSIC ARRANGING I
 การเรียบเรียงเพลงสมัยนิยม 1
2 (2-0-4)
MUC322 POPULAR MUSIC ARRANGING II
 การเรียบเรียงเพลงสมัยนิยม 2
2 (2-0-4)
MUC401 COMPOSITION VII
 การประพันธ์เพลง 7
2 (0-4-2)
MUC410 INTRODUCTION TO FILM SCORING
 ดนตรีประกอบภาพยนตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
MUC411 FILM SCORING I
 ดนตรีประกอบภาพยนตร์ 1
2 (2-0-4)
MUC412 FILM SCORING II
 ดนตรีประกอบภาพยนตร์ 2
2 (2-0-4)
MUC413 CONTEMPORARY MUSIC
 ดนตรีร่วมสมัย
3 (3-0-6)
MUC414 POPULAR SONG WRITING
 การแต่งเพลงสมัยนิยม
2 (2-0-4)
MUC421 ORCHESTRATION I
 การเรียบเรียงสำหรับวงออเคสตร้า 1
2 (2-0-4)
MUC422 ORCHESTRATION II
 การเรียบเรียงสำหรับวงออเคสตร้า 2
2 (2-0-4)
MUD301 JAZZ HARMONY I
 การประสานเสียงดนตรีแจ๊ส 1
2 (2-0-4)
MUD302 JAZZ HARMONY II
 การประสานเสียงดนตรีแจ๊ส 2
2 (2-0-4)
MUD311 JAZZ EAR TRAINING I
 ทักษะการฟังแบบแจ๊ส 1
1 (0-2-1)
MUD312 JAZZ EAR TRAINING II
 ทักษะการฟังแบบแจ๊ส 2
1 (0-2-1)
MUD331 IMPROVISATION I
 การบรรเลง/ขับร้องเชิงปฏิภาณ 1
1 (0-2-1)
MUD332 IMPROVISATION II
 การบรรเลง/ขับร้องเชิงปฏิภาณ 2
1 (0-2-1)
MUD341 JAZZ COMPOSITION I
 การประพันธ์เพลงแจ๊ส 1
2 (2-0-4)
MUD342 JAZZ COMPOSITION II
 การประพันธ์เพลงแจ๊ส 2
2 (2-0-4)
MUD400 JAZZ TRANSCRIPTIONS AND ANALYSIS
 การบันทึกโน้ตและวิเคราะห์เพลงแจ๊ส
2 (2-0-4)
MUD401 JAZZ HARMONY III
 การประสานเสียงดนตรีแจ๊ส 3
2 (2-0-4)
MUD402 JAZZ HARMONY IV
 การประสานเสียงดนตรีแจ๊ส 4
2 (2-0-4)
MUD411 JAZZ EAR TRAINING III
 ทักษะการฟังแบบแจ๊ส 3
1 (0-2-1)
MUD412 JAZZ EAR TRAINING IV
 ทักษะการฟังแบบแจ๊ส 4
1 (0-2-1)
MUD421 JAZZ ARRANGING I
 การเรียบเรียงเพลงแจ๊ส 1
2 (2-0-4)
MUD422 JAZZ ARRANGING II
 การเรียบเรียงเพลงแจ๊ส 2
2 (2-0-4)
MUD431 JAZZ HISTORY I
 ประวัติดนตรีแจ๊ส 1
2 (2-0-4)
MUD432 JAZZ HISTORY II
 ประวัติดนตรีแจ๊ส 2
2 (2-0-4)
MUE311 SOUND AND RECORDING I
 การบันทึกเสียง 1
2 (2-0-4)
MUE312 SOUND AND RECORDING II
 การบันทึกเสียง 2
2 (2-0-4)
MUE320 MUSIC TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีทางดนตรี
2 (2-0-4)
MUF200 HYMNOLOGY
 เพลงนมัสการ
3 (3-0-6)
MUF201 HYMN PLAYING I
 การเล่นเพลงนมัสการ 1
1 (0-2-1)
MUF202 HYMN PLAYING II
 การเล่นเพลงนมัสการ 2
1 (0-2-1)
MUF300 MUSIC AND WORSHIP
 ดนตรีและการนมัสการ
2 (2-0-4)
MUF400 CHURCH MUSIC ADMINISTRATION
 การบริหารจัดการงานดนตรีคริสตจักร
2 (2-0-4)
MUG101 THAI DANCE I
 นาฏศิลป์ไทย 1
2 (1-2-3)
MUG102 THAI DANCE II
 นาฏศิลป์ไทย 2
2 (1-2-3)
MUG111 NORTHERN THAI FOLK DANCE I
 นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือ 1
2 (1-2-3)
MUG112 NORTHERN THAI FOLK DANCE II
 นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือ 2
2 (1-2-3)
MUG201 INTRODUCTION TO LANNA MUSIC
 พื้นฐานดนตรีล้านนา
2 (2-0-4)
MUG301 THAI MUSIC HISTORY I
 ประวัติดนตรีไทย 1
2 (2-0-4)
MUG302 THAI MUSIC HISTORY II
 ประวัติดนตรีไทย 2
2 (2-0-4)
MUG311 ASIAN MUSIC I
 ดนตรีเอเชีย 1
2 (2-0-4)
MUG312 ASIAN MUSIC II
 ดนตรีเอเชีย 2
2 (2-0-4)
MUG321 ETHNOMUSICOLOGY I
 ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา 1
2 (2-0-4)
MUG322 ETHNOMUSICOLOGY II
 ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา 2
2 (2-0-4)
MUH301 ACCOMPANIMENT I
 การปฏิบัติเครื่องดนตรีประกอบการบรรเลง/ขับร้อง 1
1 (0-2-1)
MUH302 ACCOMPANIMENT II
 การปฏิบัติเครื่องดนตรีประกอบการบรรเลง/ขับร้อง 2
1 (0-2-1)
MUH310 PIANO V
 เปียโน 5
2 (0-4-2)
MUH311 PIANO VI
 เปียโน 6
2 (0-4-2)
MUH312 ELECTONE V
 อิเล็กโทน 5
2 (0-4-2)
MUH313 ELECTONE VI
 อิเล็กโทน 6
2 (0-4-2)
MUH314 VIOLIN V
 ไวโอลิน 5
2 (0-4-2)
MUH315 VIOLIN VI
 ไวโอลิน 6
2 (0-4-2)
MUH316 VIOLA V
 วิโอล่า 5
2 (0-4-2)
MUH317 VIOLA VI
 วิโอล่า 6
2 (0-4-2)
MUH318 CELLO V
 เชลโล่ 5
2 (0-4-2)
MUH319 CELLO VI
 เชลโล่ 6
2 (0-4-2)
MUH320 DOUBLE BASS V
 ดับเบิลเบส 5
2 (0-4-2)
MUH321 DOUBLE BASS VI
 ดับเบิลเบส 6
2 (0-4-2)
MUH322 HARP V
 ฮาร์ป 5
2 (0-4-2)
MUH323 HARP VI
 ฮาร์ป 6
2 (0-4-2)
MUH324 GUITAR V
 กีตาร์ 5
2 (0-4-2)
MUH325 GUITAR VI
 กีตาร์ 6
2 (0-4-2)
MUH326 ELECTRIC GUITAR V
 กีตาร์ไฟฟ้า 5
2 (0-4-2)
MUH327 ELECTRIC GUITAR VI
 กีตาร์ไฟฟ้า 6
2 (0-4-2)
MUH328 ELECTRIC BASS V
 เบสไฟฟ้า 5
2 (0-4-2)
MUH329 ELECTRIC BASS VI
 เบสไฟฟ้า 6
2 (0-4-2)
MUH330 RECORDER V
 คอร์เดอร์ 5
2 (0-4-2)
MUH331 RECORDER VI
 คอร์เดอร์ 6
2 (0-4-2)
MUH332 FLUTE V
 ฟลูต 5
2 (0-4-2)
MUH333 FLUTE VI
 ฟลูต 6
2 (0-4-2)
MUH334 OBOE V
 โอโบ 5
2 (0-4-2)
MUH335 OBOE VI
 โอโบ 6
2 (0-4-2)
MUH336 BASSOON V
 บาสซูน 5
2 (0-4-2)
MUH337 BASSOON VI
 บาสซูน 6
2 (0-4-2)
MUH338 CLARINET V
 คลาริเน็ต 5
2 (0-4-2)
MUH339 CLARINET VI
 คลาริเน็ต 6
2 (0-4-2)
MUH340 SAXOPHONE V
 แซ็กโซโฟน 5
2 (0-4-2)
MUH341 SAXOPHONE VI
 แซ็กโซโฟน 6
2 (0-4-2)
MUH342 EUPHONIUM V
 ยูโฟเนียม 5
2 (0-4-2)
MUH343 EUPHONIUM VI
 ยูโฟเนียม 6
2 (0-4-2)
MUH344 TRUMPET V
 ทรัมเป็ต 5
2 (0-4-2)
MUH345 TRUMPET VI
 ทรัมเป็ต 6
2 (0-4-2)
MUH346 FRENCH HORN V
 เฟรนช์ฮอร์น 5
2 (0-4-2)
MUH347 FRENCH HORN VI
 เฟรนช์ฮอร์น 6
2 (0-4-2)
MUH348 TROMBONE V
 ทรอมโบน 5
2 (0-4-2)
MUH349 TROMBONE VI
 ทรอมโบน 6
2 (0-4-2)
MUH350 TUBA V
 ทูบา 5
2 (0-4-2)
MUH351 TUBA VI
 ทูบา 6
2 (0-4-2)
MUH352 PERCUSSION INSTRUMENT V
 เครื่องกระทบ 5
2 (0-4-2)
MUH353 PERCUSSION INSTRUMENT VI
 เครื่องกระทบ 6
2 (0-4-2)
MUH354 DRUM SET V
 กลองชุด 5
2 (0-4-2)
MUH355 DRUM SET VI
 กลองชุด 6
2 (0-4-2)
MUH356 VOICE V
 ขับร้อง 5
2 (0-4-2)
MUH357 VOICE VI
 ขับร้อง 6
2 (0-4-2)
MUH358 JAKHE V
 จะเข้ 5
2 (0-4-2)
MUH359 JAKHE VI
 จะเข้ 6
2 (0-4-2)
MUH360 SAW DUANG V
 ซอด้วง 5
2 (0-4-2)
MUH361 SAW DUANG VI
 ซอด้วง 6
2 (0-4-2)
MUH362 SAW U V
 ซออู้ 5
2 (0-4-2)
MUH363 SAW U VI
 ซออู้ 6
2 (0-4-2)
MUH364 SAW SAM SAI V
 ซอสามสาย 5
2 (0-4-2)
MUH365 SAW SAM SAI VI
 ซอสามสาย 6
2 (0-4-2)
MUH366 RANAT EK V
 ระนาดเอก 5
2 (0-4-2)
MUH367 RANAT EK VI
 ระนาดเอก 6
2 (0-4-2)
MUH368 RANAT TUM V
 ระนาดทุ้ม 5
2 (0-4-2)
MUH369 RANAT TUM VI
 ระนาดทุ้ม 6
2 (0-4-2)
MUH370 KONG WONG YAI V
 ฆ้องวงใหญ่ 5
2 (0-4-2)
MUH371 KONG WONG YAI VI
 ฆ้องวงใหญ่ 6
2 (0-4-2)
MUH372 KONG WONG LEK V
 ฆ้องวงเล็ก 5
2 (0-4-2)
MUH373 KONG WONG LEK VI
 ฆ้องวงเล็ก 6
2 (0-4-2)
MUH374 KHIM V
 ขิม 5
2 (0-4-2)
MUH375 KHIM VI
 ขิม 6
2 (0-4-2)
MUH376 PI NAI V
 ปี่ใน 5
2 (0-4-2)
MUH377 PI NAI VI
 ปี่ใน 6
2 (0-4-2)
MUH378 KHLUI V
 ขลุ่ย 5
2 (0-4-2)
MUH379 KHLUI VI
 ขลุ่ย 6
2 (0-4-2)
MUH380 THAI PERCUSSION V
 เครื่องกระทบไทย 5
2 (0-4-2)
MUH381 THAI PERCUSSION VI
 เครื่องกระทบไทย 6
2 (0-4-2)
MUH410 PIANO VII
 เปียโน 7
2 (0-4-2)
MUH411 PIANO VIII
 เปียโน 8
2 (0-4-2)
MUH412 ELECTONE VII
 อิเล็กโทน 7
2 (0-4-2)
MUH413 ELECTONE VIII
 อิเล็กโทน 8
2 (0-4-2)
MUH414 VIOLIN VII
 ไวโอลิน 7
2 (0-4-2)
MUH415 VIOLIN VIII
 ไวโอลิน 8
2 (0-4-2)
MUH416 VIOLA VII
 วิโอล่า 7
2 (0-4-2)
MUH417 VIOLA VIII
 วิโอล่า 8
2 (0-4-2)
MUH418 CELLO VII
 เชลโล่ 7
2 (0-4-2)
MUH419 CELLO VIII
 เชลโล่ 8
2 (0-4-2)
MUH420 DOUBLE BASS VII
 ดับเบิลเบส 7
2 (0-4-2)
MUH421 DOUBLE BASS VIII
 ดับเบิลเบส 8
2 (0-4-2)
MUH422 HARP VII
 ฮาร์ป 7
2 (0-4-2)
MUH423 HARP VIII
 ฮาร์ป 8
2 (0-4-2)
MUH424 GUITAR VII
 กีตาร์ 7
2 (0-4-2)
MUH425 GUITAR VIII
 กีตาร์ 8
2 (0-4-2)
MUH426 ELECTRIC GUITAR VII
 กีตาร์ไฟฟ้า 7
2 (0-4-2)
MUH427 ELECTRIC GUITAR VIII
 กีตาร์ไฟฟ้า 8
2 (0-4-2)
MUH428 ELECTRIC BASS VII
 เบสไฟฟ้า 7
2 (0-4-2)
MUH429 ELECTRIC BASS VIII
 เบสไฟฟ้า 8
2 (0-4-2)
MUH430 RECORDER VII
 คอร์เดอร์ 7
2 (0-4-2)
MUH431 RECORDER VIII
 คอร์เดอร์ 8
2 (0-4-2)
MUH432 FLUTE VII
 ฟลูต 7
2 (0-4-2)
MUH433 FLUTE VIII
 ฟลูต 8
2 (0-4-2)
MUH434 OBOE VII
 โอโบ 7
2 (0-4-2)
MUH435 OBOE VIII
 โอโบ 8
2 (0-4-2)
MUH436 BASSOON VII
 บาสซูน 7
2 (0-4-2)
MUH437 BASSOON VIII
 บาสซูน 8
2 (0-4-2)
MUH438 CLARINET VII
 คลาริเน็ต 7
2 (0-4-2)
MUH439 CLARINET VIII
 คลาริเน็ต 8
2 (0-4-2)
MUH440 SAXOPHONE VII
 แซ็กโซโฟน 7
2 (0-4-2)
MUH441 SAXOPHONE VIII
 แซ็กโซโฟน 8
2 (0-4-2)
MUH442 EUPHONIUM VII
 ยูโฟเนียม 7
2 (0-4-2)
MUH443 EUPHONIUM VIII
 ยูโฟเนียม 8
2 (0-4-2)
MUH444 TRUMPET VII
 ทรัมเป็ต 7
2 (0-4-2)
MUH445 TRUMPET VIII
 ทรัมเป็ต 8
2 (0-4-2)
MUH446 FRENCH HORN VII
 เฟรนช์ฮอร์น 7
2 (0-4-2)
MUH447 FRENCH HORN VIII
 เฟรนช์ฮอร์น 8
2 (0-4-2)
MUH448 TROMBONE VII
 ทรอมโบน 7
2 (0-4-2)
MUH449 TROMBONE VIII
 ทรอมโบน 8
2 (0-4-2)
MUH450 TUBA VII
 ทูบา 7
2 (0-4-2)
MUH451 TUBA VIII
 ทูบา 8
2 (0-4-2)
MUH452 PERCUSSION INSTRUMENT VII
 เครื่องกระทบ 7
2 (0-4-2)
MUH453 PERCUSSION INSTRUMENT VIII
 เครื่องกระทบ 8
2 (0-4-2)
MUH454 DRUM SET VII
 กลองชุด 7
2 (0-4-2)
MUH455 DRUM SET VIII
 กลองชุด 8
2 (0-4-2)
MUH456 VOICE VII
 ขับร้อง 7
2 (0-4-2)
MUH457 VOICE VIII
 ขับร้อง 8
2 (0-4-2)
MUH458 JAKHE VII
 จะเข้ 7
2 (0-4-2)
MUH459 JAKHE VIII
 จะเข้ 8
2 (0-4-2)
MUH460 SAW DUANG VII
 ซอด้วง 7
2 (0-4-2)
MUH461 SAW DUANG VIII
 ซอด้วง 8
2 (0-4-2)
MUH462 SAW U VII
 ซออู้ 7
2 (0-4-2)
MUH463 SAW U VIII
 ซออู้ 8
2 (0-4-2)
MUH464 SAW SAM SAI VII
 ซอสามสาย 7
2 (0-4-2)
MUH465 SAW SAM SAI VIII
 ซอสามสาย 8
2 (0-4-2)
MUH466 RANAT EK VII
 ระนาดเอก 7
2 (0-4-2)
MUH467 RANAT EK VIII
 ระนาดเอก 8
2 (0-4-2)
MUH468 RANAT TUM VII
 ระนาดทุ้ม 7
2 (0-4-2)
MUH469 RANAT TUM VIII
 ระนาดทุ้ม 8
2 (0-4-2)
MUH470 KONG WONG YAI VII
 ฆ้องวงใหญ่ 7
2 (0-4-2)
MUH471 KONG WONG YAI VIII
 ฆ้องวงใหญ่ 8
2 (0-4-2)
MUH472 KONG WONG LEK VII
 ฆ้องวงเล็ก 7
2 (0-4-2)
MUH473 KONG WONG LEK VIII
 ฆ้องวงเล็ก 8
2 (0-4-2)
MUH474 KHIM VII
 ขิม 7
2 (0-4-2)
MUH475 KHIM VIII
 ขิม 8
2 (0-4-2)
MUH476 PI NAI VII
 ปี่ใน 7
2 (0-4-2)
MUH477 PI NAI VIII
 ปี่ใน 8
2 (0-4-2)
MUH478 KHLUI VII
 ขลุ่ย 7
2 (0-4-2)
MUH479 KHLUI VIII
 ขลุ่ย 8
2 (0-4-2)
MUH480 THAI PERCUSSION VII
 เครื่องกระทบไทย 7
2 (0-4-2)
MUH481 THAI PERCUSSION VIII
 เครื่องกระทบไทย 8
2 (0-4-2)
MUI300 STRING ENSEMBLE V
 วงเครื่องสายตะวันตก 5
2 (0-4-2)
MUI301 STRING ENSEMBLE VI
 วงเครื่องสายตะวันตก 6
2 (0-4-2)
MUI302 HARP ENSEMBLE V
 วงฮาร์ป 5
2 (0-4-2)
MUI303 HARP ENSEMBLE VI
 วงฮาร์ป 6
2 (0-4-2)
MUI304 GUITAR ENSEMBLEV
 วงกีตาร์ 5
2 (0-4-2)
MUI305 GUITAR ENSEMBLE VI
 วงกีตาร์ 6
2 (0-4-2)
MUI306 WOODWIND ENSEMBLE V
 วงเครื่องเป่าลมไม้ 5
2 (0-4-2)
MUI307 WOODWIND ENSEMBLE VI
 วงเครื่องเป่าลมไม้ 6
2 (0-4-2)
MUI308 BRASS ENSEMBLE V
 วงเครื่องเป่าทองเหลือง 5
2 (0-4-2)
MUI309 BRASS ENSEMBLE VI
 วงเครื่องเป่าทองเหลือง 6
2 (0-4-2)
MUI310 CONCERT BAND V
 วงคอนเสิร์ตแบนด์ 5
2 (0-4-2)
MUI311 CONCERT BAND VI
 วงคอนเสิร์ตแบนด์ 6
2 (0-4-2)
MUI312 CHAMBER ENSEMBLE V
 วงเชมเบอร์ 5
2 (0-4-2)
MUI313 CHAMBER ENSEMBLE VI
 วงเชมเบอร์ 6
2 (0-4-2)
MUI314 SYMPHONY ORCHESTRA V
 วงซิมโฟนี 5
2 (0-4-2)
MUI315 SYMPHONY ORCHESTRA VI
 วงซิมโฟนี 6
2 (0-4-2)
MUI316 STRING COMBO V
 วงสตริงคอมโบ 5
2 (0-4-2)
MUI317 STRING COMBO VI
 วงสตริงคอมโบ 6
2 (0-4-2)
MUI318 JAZZ ENSEMBLE V
 วงดนตรีแจ๊ส 5
2 (0-4-2)
MUI319 JAZZ ENSEMBLE VI
 วงดนตรีแจ๊ส 6
2 (0-4-2)
MUI320 BIG BAND JAZZ ENSEMBLE V
 วงบิ๊กแบนด์แจ๊ส 5
2 (0-4-2)
MUI321 BIG BAND JAZZ ENSEMBLE VI
 วงบิ๊กแบนด์แจ๊ส 6
2 (0-4-2)
MUI322 MODERN MUSIC ENSEMBLE V
 วงดนตรีสมัยใหม่ 5
2 (0-4-2)
MUI323 MODERN MUSIC ENSEMBLE VI
 วงดนตรีสมัยใหม่ 6
2 (0-4-2)
MUI324 HANDBELL CHOIR V
 วงระฆังมือ 5
2 (0-4-2)
MUI325 HANDBELL CHOIR VI
 วงระฆังมือ 6
2 (0-4-2)
MUI326 CONCERT CHOIR V
 วงขับร้องประสานเสียง 5
2 (0-4-2)
MUI327 CONCERT CHOIR VI
 วงขับร้องประสานเสียง 6
2 (0-4-2)
MUI328 MADRIGAL V
 มาดริกัล 5
2 (0-4-2)
MUI329 MADRIGAL VI
 มาดริกัล 6
2 (0-4-2)
MUI330 THAI ORCHESTRA V
 วงดนตรีไทย 5
2 (0-4-2)
MUI331 THAI ORCHESTRA VI
 วงดนตรีไทย 6
2 (0-4-2)
MUI334 PERCUSSION ENSEMBLE V
 วงเครื่องกระทบ 5
2 (0-4-2)
MUI335 PERCUSSION ENSEMBLE VI
 วงเครื่องกระทบ 6
2 (0-4-2)
MUI400 STRING ENSEMBLE VII
 วงเครื่องสายตะวันตก 7
2 (0-4-2)
MUI401 STRING ENSEMBLE VIII
 วงเครื่องสายตะวันตก 8
2 (0-4-2)
MUI402 HARP ENSEMBLE VII
 วงฮาร์ป 7
2 (0-4-2)
MUI403 HARP ENSEMBLE VIII
 วงฮาร์ป 8
2 (0-4-2)
MUI404 GUITAR ENSEMBLE VII
 วงกีตาร์ 7
2 (0-4-2)
MUI405 GUITAR ENSEMBLE VIII
 วงกีตาร์ 8
2 (0-4-2)
MUI406 WOODWIND ENSEMBLE VII
 วงเครื่องเป่าลมไม้ 7
2 (0-4-2)
MUI407 WOODWIND ENSEMBLE VIII
 วงเครื่องเป่าลมไม้ 8
2 (0-4-2)
MUI408 BRASS ENSEMBLE VII
 วงเครื่องเป่าทองเหลือง 7
2 (0-4-2)
MUI409 BRASS ENSEMBLE VIII
 วงเครื่องเป่าทองเหลือง 8
2 (0-4-2)
MUI410 CONCERT BAND VII
 วงคอนเสิร์ตแบนด์ 7
2 (0-4-2)
MUI411 CONCERT BAND VIII
 วงคอนเสิร์ตแบนด์ 8
2 (0-4-2)
MUI412 CHAMBER ENSEMBLE VII
 วงเชมเบอร์ 7
2 (0-4-2)
MUI413 CHAMBER ENSEMBLE VIII
 วงเชมเบอร์ 8
2 (0-4-2)
MUI414 SYMPHONY ORCHESTRA VII
 วงซิมโฟนี 7
2 (0-4-2)
MUI415 SYMPHONY ORCHESTRA VIII
 วงซิมโฟนี 8
2 (0-4-2)
MUI416 STRING COMBO VII
 วงสตริงคอมโบ 7
2 (0-4-2)
MUI417 STRING COMBO VIII
 วงสตริงคอมโบ 8
2 (0-4-2)
MUI418 JAZZ ENSEMBLE VII
 วงดนตรีแจ๊ส 7
2 (0-4-2)
MUI419 JAZZ ENSEMBLE VIII
 วงดนตรีแจ๊ส 8
2 (0-4-2)
MUI420 BIG BAND JAZZ ENSEMBLE VII
 วงบิ๊กแบนด์แจ๊ส 7
2 (0-4-2)
MUI421 BIG BAND JAZZ ENSEMBLE VIII
 วงบิ๊กแบนด์แจ๊ส 8
2 (0-4-2)
MUI422 MODERN MUSIC ENSEMBLE VII
 วงดนตรีสมัยใหม่ 7
2 (0-4-2)
MUI423 MODERN MUSIC ENSEMBLE VIII
 วงดนตรีสมัยใหม่ 8
2 (0-4-2)
MUI424 HANDBELL CHOIR VII
 วงระฆังมือ 7
2 (0-4-2)
MUI425 HANDBELL CHOIR VIII
 วงระฆังมือ 8
2 (0-4-2)
MUI428 MADRIGAL VII
 มาดริกัล 7
2 (0-4-2)
MUI429 MADRIGAL VIII
 มาดริกัล 8
2 (0-4-2)
MUI430 THAI ORCHESTRA VII
 วงดนตรีไทย 7
2 (0-4-2)
MUI431 THAI ORCHESTRA VIII
 วงดนตรีไทย 8
2 (0-4-2)
MUI434 PERCUSSION ENSEMBLE VII
 วงเครื่องกระทบ 7
2 (0-4-2)
MUI435 PERCUSSION ENSEMBLE VIII
 วงเครื่องกระทบ 8
2 (0-4-2)
MUJ491 INDEPENDENT STUDY
 การศึกษาเอกเทศ
3 (1-4-4)
MUJ492 INDIVIDUAL PROJECT
 โครงงานรายบุคคล
2 (0-4-2)
MUJ493 SELECTED TOPIC IN MUSIC
 หัวข้อคัดสรรทางดนตรี
3 (3-0-6)
MUJ496 CO-OPERATIVE EDUCATION IN MUSIC
 สหกิจศึกษาด้านดนตรี
9 (0-40-20)

 3 Free Elective Courses หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา