เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
 หลักสูตร : คริสต์ศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
 ปีที่เริ่มใช้ : 
 เกรดต่ำสุด : 0.00

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE101 THE PATH TO WISDOM
 วิถีทางสร้างปัญญา
3 (2-2-5)
GE111 TRUTH AND SERVICE
 สัจจะและบริการ
3 (3-0-6)
GE112 PEACE AND AESTHETICS OF LIFE
 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE105 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GE106 LOGIC AND MATHEMATICS FOR DAILY LIVING
 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE107 SKILLS IN USING THAI LANGUAGE
 ทักษะการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
GE108 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
GE109 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
GE208 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
GE209 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 94
 2.1   กลุ่มวิชาเอกบังคับจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 82
 2.1.1   รายวิชาพระคัมภีร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 19
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CT121 OLD TESTAMENT I
 พันธสัญญาเดิม 1
3 (3-0-6)
CT122 OLD TESTAMENT II
 พันธสัญญาเดิม 2
3 (3-0-6)
CT123 NEW TESTAMENT I
 พันธสัญญาใหม่ 1
3 (3-0-6)
CT124 NEW TESTAMENT II
 พันธสัญญาใหม่ 2
3 (3-0-6)
CT221 BIBLICAL HERMENEUTICS
 หลักการตีความพระคัมภีร์
3 (3-0-6)
CT321 SELECTED NEW TESTAMENT BOOKS
 เลือกศึกษาพระคัมภีร์ในพันธสัญญาใหม่
2 (2-0-4)
CT322 SELECTED OLD TESTAMENT BOOKS
 เลือกศึกษาพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิม
2 (2-0-4)

 2.1.2   รายวิชาประวัติศาสตร์คริสตจักรจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 7
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CT231 CHURCH HISTORY I
 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 1
2 (2-0-4)
CT232 CHURCH HISTORY I
 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 2
2 (2-0-4)
CT431 ASIAN AND THAI CHURCH HISTORY
 ประวัติศาสตร์คริสตจักรในเอเชียและประเทศไทย
3 (3-0-6)

 2.1.3   รายวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 11
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CT341 CHRISTIAN THEOLOGY I
 คริสต์ศาสนศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
CT342 CHRISTIAN THEOLOGY II
 คริสต์ศาสนศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
CT441 CHRISTIAN ETHICS
 คริสต์จริยศาสตร์
3 (3-0-6)
CT443 WORLD RELIGIONS
 ศาสนาหลักของโลก
2 (2-0-4)

 2.1.4   รายวิชาพันธกิจจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 32
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CT151 VOCATION AND MINISTRY
 การทรงเรียกและพันธกิจ
3 (3-0-6)
CT251 CHRISTIAN EDUCATION I
 คริสเตียนศึกษา 1
3 (3-0-6)
CT252 CHRISTIAN EDUCATION II
 คริสเตียนศึกษา 2
2 (2-0-4)
CT254 LITURGY AND WORSHIP
 ศาสนพิธีและการนมัสการ
3 (3-0-6)
CT256 RESEARCH METHOD FOR MINISTRIES
 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพันธกิจ
3 (3-0-6)
CT351 PASTORAL CARE AND COUNSELING I
 การอภิบาลและการให้คำปรึกษา 1
3 (3-0-6)
CT352 PASTORAL CARE AND COUNSELING II
 การอภิบาลและการให้คำปรึกษา 2
2 (2-0-4)
CT353 HOMILETICS I
 การเทศนา 1
3 (3-0-6)
CT354 HOMILETICS II
 การเทศนา 2
2 (2-0-4)
CT355 USE OF CHRISTIAN SONGS IN WORSHIP AND LITURGY
 การใช้เพลงนมัสการในการนมัสการและศาสนพิธี
2 (2-0-4)
CT356 CHURCH MANAGEMENT
 การบริหารคริสตจักร
3 (3-0-6)
CT451 EVANGELISM AND MISSIOLOGY
 การประกาศพระกิตติคุณและการทำพันธกิจข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)

 2.1.5   รายวิชาภาคปฏิบัติเครื่องดนตรีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 3
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CT162 MUSIC INSTRUMENTAL SKILLS I
 ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 1
1 (0-2-1)
CT263 MUSIC INSTRUMENTAL SKILLS II
 ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 2
1 (0-2-1)
CT264 MUSIC INSTRUMENTAL SKILLS III
 ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 3
1 (0-2-1)

 2.1.6   รายวิชาประสบการณ์ภาคสนามจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 10
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CT171 FIELD EXPERIENCES I
 ประสบการณ์ภาคสนาม 1
1 (0-2-1)
CT172 FIELD EXPERIENCES II
 ประสบการณ์ภาคสนาม 2
1 (0-2-1)
CT271 FIELD EXPERIENCES III
 ประสบการณ์ภาคสนาม 3
1 (0-2-1)
CT272 FIELD EXPERIENCES IV
 ประสบการณ์ภาคสนาม 4
1 (0-2-1)
CT371 FIELD EXPERIENCES V
 ประสบการณ์ภาคสนาม 5
1 (0-2-1)
CT372 FIELD EXPERIENCES VI
 ประสบการณ์ภาคสนาม 6
1 (0-2-1)
CT471 FIELD EXPERIENCES VII
 ประสบการณ์ภาคสนาม 7
1 (0-2-1)
CT494 CHURCH AND COMMUNITY
 คริสตจักรและชุมชน
3 (0-9-5)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกเลือกจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CT357 YOUTH MINISTRY
 พันธกิจอนุชน
3 (3-0-6)
CT358 FAMILY MINISTRY
 พันธกิจครอบครัว
3 (3-0-6)
CT361 MUSIC INSTRUMENTAL SKILLS IV
 ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 4
1 (0-2-1)
CT362 MUSIC INSTRUMENTAL SKILLS V
 ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 5
1 (0-2-1)
CT445 THEOLOGY AND SUFFICIENCY ECONOMY
 คริสต์ศาสนศาสตร์กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
CT453 CHRISTIAN LEADERSHIP
 ภาวะผู้นำคริสเตียน
3 (3-0-6)
CT455 CHAPLAINCY
 พันธกิจอนุศาสก
3 (3-0-6)
CT456 URBAN MINISTRY
 การทำพันธกิจในเมือง
3 (3-0-6)
CT461 MUSIC INSTRUMENTAL SKILLS VI
 ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 6
1 (0-2-1)
CT491 INDEPENDENT STUDY IN CHRISTIAN THEOLOGY
 การศึกษาเอกเทศทางคริสต์ศาสนศาสตร์
3 (1-4-4)
CT492 SEMINAR IN CHRISTIAN THEOLOGY
 สัมมนาทางคริสต์ศาสนศาสตร์
3 (3-0-6)
CT493 SELECTED TOPIC IN CHRISTIAN THEOLOGY
 หัวข้อคัดสรรทางคริสต์ศาสนศาสตร์
3 (3-0-6)
CT495 SPECIAL TOPIC IN CHRISTIAN THEOLOGY
 หัวข้อพิเศษทางคริสต์ศาสนศาสตร์
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
 3.1   รายวิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : -
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา