เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : นิเทศศาสตร์
 หลักสูตร : นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
 ปีที่เริ่มใช้ : 
 เกรดต่ำสุด : 0.00

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE101 THE PATH TO WISDOM
 วิถีทางสร้างปัญญา
3 (2-2-5)
GE111 TRUTH AND SERVICE
 สัจจะและบริการ
3 (3-0-6)
GE112 PEACE AND AESTHETICS OF LIFE
 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE105 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GE106 LOGIC AND MATHEMATICS FOR DAILY LIVING
 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE107 SKILLS IN USING THAI LANGUAGE
 ทักษะการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
GE108 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
GE109 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
GE208 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
GE209 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 96
 2.1   กลุ่มวิชาแกนจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
EC200 INTRODUCTION TO ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
LA101 INTRODUCTION TO LAW
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
MG109 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
MK109 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
TC203 USAGE OF THAI FOR COMMUNICATION
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 57
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CA101 INTRODUCTION TO COMMUNICATION ARTS
 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
CA202 INTRODUCTION TO IMAGING TECHNIQUES
 เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพเบื้องต้น
3 (2-2-5)
CA204 NEWS REPORTING AND WRITING
 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
3 (3-0-6)
CA205 COMMUNICATION AND SOCIETY
 การสื่อสารกับสังคม
3 (3-0-6)
CA211 INTRODUCTION TO JOURNALISM
 วารสารศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
CA221 PRINCIPLES OF PUBLIC RELATIONS
 หลักการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
CA231 PRINCIPLES OF ADVERTISING
 หลักการโฆษณา
3 (3-0-6)
CA241 SPEECH COMMUNICATION
 วาทวิทยา
3 (3-0-6)
CA261 INTRODUCTION TO BROADCASTING
 วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
CA271 DIGITAL MEDIA FOR CREATING IN COMMUNICATION
 สื่อดิจิทัลเพื่อการสร้างสรรค์งานทางนิเทศศาสตร์
3 (2-2-5)
CA301 LAW AND ETHICS OF MASS COMMUNICATION
 กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
3 (3-0-6)
CA303 COMMUNICATION RESEARCH METHODOLOGY
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร
3 (3-0-6)
CA304 THEORIES OF MASS COMMUNICATION
 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
CA315 PRINT MEDIA PRODUCTION
 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
3 (2-2-5)
CA345 COMMUNICATION FOR BUSINESS
 การสื่อสารเชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
CA368 RADIO PROGRAM PRODUCTION
 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
3 (2-2-5)
CA369 TELEVISION PROGRAM PRODUCTION
 การผลิตรายการโทรทัศน์
3 (2-2-5)
CA402 ALTERNATIVE MEDIA
 สื่อทางเลือก
3 (3-0-6)
CA492 SEMINAR IN COMMUNICATION ARTS
 สัมมนาทางนิเทศศาสตร์
3 (1-4-4)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือกจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 24
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CA305 MEDIA AND POLITICS
 สื่อกับการเมือง
3 (3-0-6)
CA306 LANNA FOLK MEDIA
 สื่อพื้นบ้านล้านนา
3 (3-0-6)
CA307 MASS MEDIA IN SOUTHEAST ASIA
 สื่อมวลชนในอุษาคเนย์
3 (3-0-6)
CA312 JOURNALISTIC WRITING
 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์
3 (3-0-6)
CA313 FEATURE WRITING
 การเขียนสารคดี
3 (3-0-6)
CA314 PHOTOJOURNALISM
 การถ่ายภาพวารสารศาสตร์
3 (2-2-5)
CA321 WRITING FOR PUBLIC RELATIONS
 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
CA323 CORPORATE IMAGE
 ภาพลักษณ์องค์กร
3 (3-0-6)
CA332 THEORIES FOR ADVERTISING
 ทฤษฎีเพื่อการโฆษณา
3 (3-0-6)
CA333 COPY WRITING
 การเขียนบทโฆษณา
3 (3-0-6)
CA334 ART AND ADVERTISING DESIGN
 ศิลปะและการออกแบบโฆษณา
3 (3-0-6)
CA335 CREATIVITY IN ADVERTISING
 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
3 (3-0-6)
CA341 INTERPERSONAL COMMUNICATION
 การสื่อสารระหว่างบุคคล
3 (3-0-6)
CA342 PUBLIC SPEAKING
 การพูดในที่ชุมชน
3 (3-0-6)
CA346 COMMUNICATORS’ PERSONALITY
 บุคลิกภาพนักนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
CA351 INTRODUCTION TO FILM
 ภาพยนตร์เบื้องต้น
3 (3-0-1)
CA352 FILM PRODUCTION
 การผลิตภาพยนตร์
3 (2-2-5)
CA353 SCREENWRITING
 การเขียนบทภาพยนตร์
3 (3-0-6)
CA361 SCRIPT WRITING FOR RADIO AND TELEVISION
 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
3 (3-0-6)
CA362 BROADCAST NEWS
 ข่าววิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
3 (2-2-5)
CA363 PLAYWRITING FOR RADIO AND TELEVISION
 การเขียนบทละครวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
3 (3-0-6)
CA364 ANNOUNCING AND MODERATING FOR BROADCASTING
 การดำเนินรายการทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
3 (2-2-5)
CA372 DIGITAL MEDIA PRODUCTION
 การผลิตสื่อดิจิทัล
3 (2-2-5)
CA403 MEDIA AND CULTURE
 สื่อกับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
CA404 COMMUNICATION FOR PUBLIC ISSUES
 การสื่อสารเพื่อประเด็นสาธารณะ
3 (3-0-6)
CA412 NEWSPAPER PRODUCTION
 การผลิตหนังสือพิมพ์
3 (2-2-5)
CA413 MAGAZINE PRODUCTION
 การผลิตนิตยสาร
3 (2-2-5)
CA415 NEWSPAPER ADMINISTRATION
 การบริหารงานหนังสือพิมพ์
3 (3-0-6)
CA417 NEWS TRANSLATION
 การแปลข่าวภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
CA422 PUBLIC RELATIONS RESEARCH
 การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
CA424 PUBLIC RELATIONS ADMINISTRATION
 การบริหารงานประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
CA425 MEDIA PRODUCTION FOR PUBLIC RELATIONS
 การผลิตสื่อเพื่องานประชาสัมพันธ์
3 (2-2-5)
CA431 ADVERTISING RESEARCH
 การวิจัยโฆษณา
3 (3-0-6)
CA432 ADVERTISING CAMPAIGN PLANNING
 การวางแผนรณรงค์เพื่อการโฆษณา
3 (3-0-6)
CA433 ADVERTISING MANAGEMENT
 การจัดการโฆษณา
3 (3-0-6)
CA435 ADVERTISING AND SOCIETY
 การโฆษณากับสังคม
3 (3-0-6)
CA441 GROUP COMMUNICATION AND CONFERENCE TECHNIQUES
 การสื่อสารกลุ่มและเทคนิคของการประชุม
3 (3-0-6)
CA451 FILM ADMINISTRATION
 การบริหารงานภาพยนตร์
3 (3-0-6)
CA452 FILM THEORIES AND CRITICISM
 ทฤษฏีและการวิจารณ์ภาพยนตร์
3 (3-0-6)
CA461 BROADCASTING ADMINISTRATION
 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
3 (3-0-6)
CA462 ADVANCED RADIO PROGRAM PRODUCTION
 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
3 (2-2-5)
CA463 ADVANCED TELEVISION PROGRAM PRODUCTION
 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
3 (2-2-5)
CA474 DIGITAL MEDIA AND CHANGING WORLD
 สื่อดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3 (3-0-6)
CA491 INDEPENDENT STUDY IN COMMUNICATION ARTS
 การศึกษาเอกเทศทางนิเทศศาสตร์
3 (1-4-4)
CA493 SELECTED TOPICS IN COMMUNICATION ARTS
 หัวข้อคัดสรรทางนิเทศศาสตร์
3 (1-4-4)
CA495 PRACTICUM IN COMMUNICATION ARTS
 การฝึกภาคปฏิบัติทางนิเทศศาสตร์
3 (0-18-9)
CA496 CO-OPERATIVE EDUCATION IN COMMUNICATION ARTS
 สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์
9 (0-40-20)
CA499 PROJECT IN COMMUNICATION ARTS
 โครงงานทางนิเทศศาสตร์
3 (0-9-5)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
 3.1   หมวดวิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : -
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา