เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
 ปีที่เริ่มใช้ : 2555
 เกรดต่ำสุด : 0.00

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE101 THE PATH TO WISDOM
 วิถีทางสร้างปัญญา
3 (2-2-5)
GE111 TRUTH AND SERVICE
 สัจจะและบริการ
3 (3-0-6)
GE112 PEACE AND AESTHETICS OF LIFE
 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE105 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GE106 LOGIC AND MATHEMATICS FOR DAILY LIVING
 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE107 SKILLS IN USING THAI LANGUAGE
 ทักษะการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
GE108 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
GE109 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
GE208 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
GE209 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 96
 2.1   กลุ่มวิชาเอกบังคับจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 54
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
JC100 FOUNDATION JAPANESE
 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
0 (3-0-6)
JC101 JAPANESE I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
6 (4-4-10)
JC102 JAPANESE II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
6 (4-4-10)
JC181 JAPANESE STUDIES
 ญี่ปุ่นศึกษา
1 (1-0-2)
JC182 INTRODUCTION TO JAPANESE HISTORY
 ประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3-0-3)
JC201 JAPANESE III
 ภาษาญี่ปุ่น 3
4 (3-2-7)
JC202 JAPANESE IV
 ภาษาญี่ปุ่น 4
4 (3-2-7)
JC211 JAPANESE READING I
 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
JC212 JAPANESE READING II
 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
JC213 JAPANESE WRITING I
 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
JC221 JAPANESE CONVERSATION I
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
JC231 KANJI I
 อักษรคันจิ 1
3 (3-0-6)
JC281 INTRODUCTION TO TRADITIONAL JAPANESE CULTURE
 วัฒนธรรมญี่ปุ่นดั้งเดิมเบื้องต้น
3 (3-0-6)
JC282 INTRODUCTION TO JAPANESE LITERATURE
 วรรณคดีญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3-0-6)
JC382 INTRODUCTION TO MODERN JAPANESE CULTURE
 วัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่เบื้องต้น
3 (3-0-6)
JC391 RESEARCH METHODOLOGY FOR JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE
 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
JC492 SEMINAR IN JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE
 สัมมนาทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกเลือกหรือวิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 36
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
JC222 JAPANESE CONVERSATION II
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
JC232 KANJI II
 อักษรคันจิ 2
3 (3-0-6)
JC301 JAPANESE V
 ภาษาญี่ปุ่น 5
3 (3-0-6)
JC302 JAPANESE VI
 ภาษาญี่ปุ่น 6
3 (3-0-6)
JC311 JAPANESE WRITING II
 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
JC341 INTRODUCTION TO TRANSLATION
 การแปลเบื้องต้น
3 (3-0-6)
JC342 INTRODUCTION TO INTERPRETATION
 การล่ามเบื้องต้น
3 (3-0-6)
JC351 JAPANESE FOR BUSINESS COMMUNICATION I
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
JC352 JAPANESE FOR BUSINESS COMMUNICATION II
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
JC361 JAPANESE FOR HOSPITALITY INDUSTRY I
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 1
3 (3-0-6)
JC362 JAPANESE FOR HOSPITALITY INDUSTRY II
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 2
3 (3-0-6)
JC371 JAPANESE LANGUAGE TEACHING I
 การสอนภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
JC381 INTRODUCTION TO JAPANESE LINGUISTICS
 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3-0-6)
JC451 JAPANESE FOR BUSINESS COMMUNICATION III
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 3
3 (3-0-6)
JC461 JAPANESE FOR HOSPITALITY INDUSTRY III
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 3
3 (3-0-6)
JC471 JAPANESE LANGUAGE TEACHING II
 การสอนภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
JC481 SPECIAL TOPICS IN JAPANESE CULTURE
 หัวข้อพิเศษทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
JC491 INDEPENDENT STUDY IN JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE
 การศึกษาเอกเทศทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (1-4-4)
JC493 SELECTED TOPICS IN JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE
 หัวข้อคัดสรรทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
JC496 CO-COPERATIVE EDUCATION IN JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE
 สหกิจศึกษาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
9 (0-40-20)

 2.2.1   วิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : -
 2.3   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
AE215 CONVERSATION I
 การสนทนา 1
3 (3-0-6)
AE216 CONVERSATION II
 การสนทนา 2
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา