เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาและวัฒนธรรมจีน (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
 ปีที่เริ่มใช้ : 2555
 เกรดต่ำสุด : 0.00

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE101 THE PATH TO WISDOM
 วิถีทางสร้างปัญญา
3 (2-2-5)
GE111 TRUTH AND SERVICE
 สัจจะและบริการ
3 (3-0-6)
GE112 PEACE AND AESTHETICS OF LIFE
 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE105 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GE106 LOGIC AND MATHEMATICS FOR DAILY LIVING
 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE107 SKILLS IN USING THAI LANGUAGE
 ทักษะการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
GE108 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
GE109 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
GE208 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
GE209 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 124
 2.1   กลุ่มวิชาเอกบังคับจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 67
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CN111 FUNDAMENTAL CHINESE I
 ภาษาจีนระดับพื้นฐาน 1
4 (4-0-8)
CN112 FUNDAMENTAL CHINESE II
 ภาษาจีนระดับพื้นฐาน 2
5 (5-0-10)
CN113 FUNDAMENTAL CHINESE LISTENING AND SPEAKING I
 การฟังและการพูดภาษาจีนระดับพื้นฐาน 1
3 (2-2-5)
CN114 FUNDAMENTAL CHINESE LISTENING AND SPEAKING II
 การฟังและการพูดภาษาจีนระดับพื้นฐาน 2
3 (2-2-5)
CN115 FUNDAMENTAL CHINESE READING AND WRITING I
 การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
CN116 FUNDAMENTAL CHINESE READING AND WRITING II
 การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
CN211 INTERMEDIATE CHINESE LISTENING AND SPEAKING I
 การฟังและการพูดภาษาจีนระดับกลาง 1
4 (4-1-9)
CN212 INTERMEDIATE CHINESE LISTENING AND SPEAKING II
 การฟังและการพูดภาษาจีนระดับกลาง 2
4 (4-1-9)
CN213 INTERMEDIATE CHINESE READING AND WRITING I
 การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับกลาง 1
6 (6-0-12)
CN214 INTERMEDIATE CHINESE READING AND WRITING II
 การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับกลาง 2
5 (5-0-10)
CN311 ADVANCED CHINESE LISTENING AND SPEAKING I
 การฟังและการพูดภาษาจีนระดับสูง 1
2 (1-2-3)
CN312 ADVANCED CHINESE LISTENING AND SPEAKING II
 การฟังและการพูดภาษาจีนระดับสูง 2
2 (1-2-3)
CN313 ADVANCED CHINESE READING AND WRITING I
 การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับสูง 1
5 (5-0-10)
CN314 ADVANCED CHINESE READING AND WRITING II
 การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับสูง 2
4 (4-0-8)
CN315 PRACTICUM
 ฝึกปฏิบัติ
2 (0-12-0)
CN411 ADVANCED CHINESE LISTENING AND SPEAKING III
 การฟังและการพูดภาษาจีนระดับสูง 3
3 (2-2-5)
CN412 ADVANCED CHINESE READING AND WRITING III
 การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับสูง 3
3 (3-0-6)
CN413 METHODOLOGY IN THESIS WRITING
 ระเบียบวิธีการเขียนสารนิพนธ์
3 (3-0-6)
CN414 THESIS WRITING AND DEFENSE
 การเขียนและการสอบป้องกันสารนิพนธ์
3 (0-18-0)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกเลือกจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 57
 2.2.1   กลุ่มภาษาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 37
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CN121 SPEAKING FROM PICTURES I
 การพูดจากรูปภาพ 1
3 (2-2-5)
CN122 SPEAKING FROM PICTURES II
 การพูดจากรูปภาพ 2
3 (2-2-5)
CN123 FUNDAMENTAL CHINESE NEWSPAPER READING
 การอ่านหนังสือพิมพ์จีนระดับพื้นฐาน
3 (3-0-6)
CN124 FUNDAMENTAL CHINESE TRANSLATION
 การแปลภาษาจีนระดับพื้นฐาน
3 (3-0-6)
CN221 CORRECTING CHINESE PRONUNCIATION
 การแก้ไขการออกเสียงภาษาจีน
2 (1-2-3)
CN222 INTERMEDIATE CHINESE NEWSPAPER READING
 การอ่านหนังสือพิมพ์จีนระดับกลาง
4 (4-0-8)
CN223 READING FOR INFORMATION
 การอ่านจับใจความ
2 (2-0-4)
CN224 FUNDAMENTAL CHINESE GRAMMAR I
 ไวยากรณ์จีนระดับพื้นฐาน 1
2 (2-0-4)
CN225 FUNDAMENTAL CHINESE GRAMMAR II
 ไวยากรณ์จีนระดับพื้นฐาน 2
2 (2-0-4)
CN226 FUNDAMENTAL BUSINESS CHINESE
 ภาษาจีนธุรกิจระดับพื้นฐาน
2 (2-0-4)
CN227 BUSINESS CHINESE CONVERSATION
 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ
2 (2-0-4)
CN228 HSK PREPARATION I
 การเตรียมสอบ HSK I
2 (2-0-4)
CN321 HSK PREPARATION II
 การเตรียมสอบ HSK II
2 (2-0-4)
CN322 HSK PREPARATION III
 การสรุป HSK III
2 (2-0-4)
CN323 CHINESE NEWS LISTENING I
 การฟังข่าวภาษาจีน 1
2 (1-2-3)
CN324 CHINESE NEWS LISTENING II
 การฟังข่าวภาษาจีน 2
2 (1-2-3)
CN325 CHINESE WRITING I
 การเขียนภาษาจีน 1
2 (2-0-4)
CN326 CHINESE WRITING II
 การเขียนภาษาจีน 2
2 (2-0-4)
CN327 INTERMEDIATE BUSINESS CHINESE I
 ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 1
2 (2-0-4)
CN328 INTERMEDIATE BUSINESS CHINESE II
 ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 2
2 (2-0-4)
CN331 ADVANCED CHINESE NEWSPAPER READING
 การอ่านหนังสือพิมพ์จีนระดับสูง
2 (2-0-4)
CN332 CURRENT ISSUES
 ประเด็นสำคัญในปัจจุบัน
2 (2-0-4)
CN333 BUSINESS CASE STUDY
 กรณีศึกษาทางด้านธุรกิจ
2 (2-0-4)
CN421 MODERN CHINESE GRAMMAR
 ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
3 (3-0-6)
CN422 ADVANCED CHINESE WRITING
 การเขียนภาษาจีนระดับสูง
3 (3-0-6)
CN423 ADVANCED BUSINESS CHINESE I
 ภาษาจีนธุรกิจระดับสูง 1
3 (3-0-6)
CN424 ADVANCED BUSINESS CHINESE II
 ภาษาจีนธุรกิจระดับสูง 2
3 (3-0-6)
CN425 ADVANCED CHINESE TRANSLATION
 การแปลภาษาจีนระดับสูง
3 (3-0-6)
CN426 ADVANCED CHINESE
 ภาษาจีนระดับสูง
3 (3-0-6)

 2.2.2   กลุ่มวัฒนธรรมจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 20
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CN125 CHINESE HISTORY
 ประวัติศาสตร์จีน
3 (3-0-6)
CN126 INTRODUCTION TO CHINESE CULTURE
 วัฒนธรรมจีนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
CN329 INTRODUCTION TO CHINA
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศจีน
2 (2-0-4)
CN427 INTRODUCTION TO CHINESE LITERATURE
 วรรณคดีจีนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
CN428 CHINESE PROVERBS AND IDIOMATIC EXPRESSIONS
 สำนวนสุภาษิตจีน
3 (3-0-6)
CN429 CHINESE ARTS
 ศิลปะจีน
3 (2-2-5)
CN431 APPRECIATION IN CHINESE MOVIES AND TV PROGRAMS
 สุนทรีนในการชมภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จีน
3 (2-2-5)
CN432 CHINESE GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์จีน
3 (3-0-6)
CN433 CHINESE PHILOSOPHY
 ปรัชญาจีน
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
 3.1   เลือกเสรี ม.พายัพจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 3
 3.2   เลือกเสรี ม.SHANGHAIจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 3
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CN044 INTENSIVE INTERMEDIATE HSK
 ติวเข้มHSKระดับกลาง
3 (3-0-0)
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา