เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
 ปีที่เริ่มใช้ : 2557
 เกรดต่ำสุด : 0.00

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE101 THE PATH TO WISDOM
 วิถีทางสร้างปัญญา
3 (2-2-5)
GE111 TRUTH AND SERVICE
 สัจจะและบริการ
3 (3-0-6)
GE112 PEACE AND AESTHETICS OF LIFE
 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE107 SKILLS IN USING THAI LANGUAGE
 ทักษะการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
GE108 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
GE109 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
GE208 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
GE209 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE105 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GE106 LOGIC AND MATHEMATICS FOR DAILY LIVING
 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 96
 2.1   กลุ่มวิชาเอกบังคับจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 57
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
AE100 REMEDIAL ENGLISH
 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
0 (3-0-6)
AE115 CONVERSATION I
 การสนทนา 1
3 (3-0-6)
AE116 CONVERSATION II
 การสนทนา 2
3 (3-0-6)
AE203 READING I
 การอ่าน 1
3 (3-0-6)
AE204 READING II
 การอ่าน 2
3 (3-0-6)
AE206 ANALYTICAL READING
 การอ่านเชิงวิเคราะห์
3 (3-0-6)
AE209 CUSTOMS AND CULTURE OF THE ENGLISH SPEAKING WORLD
 ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
AE211 WRITING I
 การเขียน 1
3 (3-0-6)
AE212 WRITING II
 การเขียน 2
3 (3-0-6)
AE223 INTRODUCTION TO LITERATURE I
 พื้นฐานวรรณคดี 1
3 (3-0-6)
AE224 INTRODUCTION TO LITERATURE II
 พื้นฐานวรรณคดี 2
3 (3-0-6)
AE234 INTRODUCTION TO PHONETICS AND PHONOLOGY
 สัทศาสตร์และสัทวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
AE235 INTRODUCTION TO MORPHOLOGY AND SYNTAX
 วจีวิพากษ์ และวากยสัมพันธ์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
AE303 CRITICAL READING
 การอ่านเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
AE311 ESSAY WRITING
 การเขียนความเรียง
3 (3-0-6)
AE312 ACADEMIC WRITING
 การเขียนเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
AE315 PUBLIC SPEAKING
 การพูดในที่ชุมชน
3 (3-0-6)
AE371 BUSINESS ENGLISH I
 อังกฤษธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
AE411 PRINCIPLES OF TRANSLATION
 หลักการแปล
3 (3-0-6)
AE492 SEMINAR IN ENGLISH
 การสัมมนาทางด้านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกเลือกหรือวิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
AE281 MYTHOLOGY AND BIBLICAL BACKGROUND TO ENGLISH LITERATURE
 เทพปกรณัมและพระคัมภีร์ไบเบิลในวรรณคดีภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
AE313 RESEARCH METHODOLOGY IN ENGLISH
 ระเบียนวิธีวิจัยทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
AE323 SURVEY OF BRITISH LITERATURE I
 สังเขปประวัติวรรณคดีอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
AE324 SURVEY OF BRITISH LITERATURE II
 สังเขปประวัติวรรณคดีอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
AE327 SURVEY OF AMERICAN LITERATURE I
 สังเขปประวัติวรรณคดีอเมริกัน 1
3 (3-0-6)
AE328 SURVEY OF AMERICAN LITERATURE II
 สังเขปประวัติวรรณคดีอเมริกัน 2
3 (3-0-6)
AE338 CREATIVE WRITING
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
AE361 SOCIOLINGUISTICS
 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
3 (3-0-6)
AE362 PSYCHOLINGUISTICS
 ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา
3 (3-0-6)
AE372 BUSINESS ENGLISH II
 อังกฤษธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
AE373 ENGLISH FOR HOSPITALITY INDUSTRY
 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
3 (3-0-6)
AE374 ENGLISH FOR MASS MEDIA
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
AE412 READING, TRANSLATION AND WRITING NEWS ARTICLES
 การอ่าน การแปล และการเขียนข่าว
3 (3-0-6)
AE416 INTERPRETATION
 ล่าม
3 (3-0-6)
AE417 SPECIAL TOPICS FOR TRANSLATION
 หัวข้อพิเศษทางการแปล
3 (3-0-6)
AE421 CONTEMPORARY ENGLISH LITERARY WORKS
 วรรณกรรมภาษาอังกฤษร่วมสมัย
3 (3-0-6)
AE422 SHAKESPEARE'S PLAYS
 บทละครของเชคสเปียร์
3 (3-0-6)
AE423 ASIAN LITERATURE
 วรรณคดีเอเชีย
3 (3-0-6)
AE424 S.E.A. WRITE AWARD LITERAY WORKS
 วรรณกรรมซีไรต์
3 (3-0-6)
AE426 SPECIAL TOPICS IN ENGLISH LITERATURE
 หัวข้อพิเศษทางวรรณคดีภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
AE436 SPECIAL TOPICS IN LINGUISTICS
 หัวข้อพิเศษทางภาษาศาสตร์
3 (3-0-6)
AE451 METHODOLOGY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING
 ระเบียบวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
4 (3-2-7)
AE452 TEACHING ENGLISH TO THAI STUDENTS
 การสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนไทย
5 (3-4-8)
AE453 EDUCATIONAL INNOVATIONS AND TECHNOLOGY FOR ENGLISH TEACHING
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-2-7)
AE491 INDEPENDENT STUDY IN ENGLISH
 การศึกษาเอกเทศทางด้านภาษาอังกฤษ
3 (1-4-4)
AE493 SELECTED TOPICS IN ENGLISH
 หัวข้อคัดสรรทางด้านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
AE494 ENGLISH FOR MULTICULTURAL LEARNING AND UNDERSTANDING
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้และการเข้าใจพหุวัฒนธรรม
6 (1-15-10)
AE495 PRACTICUM
 การฝึกภาคปฏิบัติ
3 (0-18-9)
AE496 CO-OPERATIVE EDUCATION IN ENGLISH
 สหกิจศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ
9 (0-40-20)

 2.2.1   รายวิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : -
 2.3   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
 2.3.1   ภาษาจีนจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
FL251 INTRODUCTION TO CHINESE CONVERSATION
 การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
FL252 CHINESE CONVERSATION FOR DAILY LIVING
 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
FL351 CHINESE CONVERSATION FOR TOURISM
 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
FL352 CHINESE CONVERSATION FOR BUSINESS
 การสนทนาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.3.2   ภาษาญึ่ปุ่นจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
FL253 INTRODUCTION FOR JAPANESE CONVERSATION
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3-0-6)
FL254 JAPANESE CONVERSATION FOR DAILY LIVING
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
FL353 BASIC JAPANESE CONVERSATION FOR TOURISM
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
FL354 BASIC JAPANESE CONVERSATION IN A WORK PLACE
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานในที่ทำงาน
3 (3-0-6)

 2.3.3   ภาษาเกาหลีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
FL255 INTRODUCTION TO KOREAN CONVERSATION
 การสนทนาภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (3-0-6)
FL256 KOREAN CONVERSATION FOR DAILY LIVING
 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
FL355 KOREAN CONVERSATION FOR TOURISM
 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
FL356 KOREAN CONVERSATION FOR BUSINESS
 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.3.4   ภาษาสเปนจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
FL257 INTRODUCTION TO SPANISH CONVERSATION
 การสนทนาภาษาสเปนเบี้องต้น
3 (3-0-6)
FL258 SPANISH CONVERSATION FOR DAILY LIVING
 การสนทนาภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
FL357 SPANISH CONVERSATION FOR TOURISM
 การสนทนาภาษาสเปนเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
FL358 SPANISH CONVERSATION FOR BUSINESS
 การสนทนาภาษาสเปนเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.3.5   ภาษาเยอรมันจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
FL259 GERMAN I
 ภาษาเยอรมัน 1
3 (3-0-6)
FL260 GERMAN II
 ภาษาเยอรมัน 2
3 (3-0-6)
FL359 GERMAN CONVERSATION I
 การสนทนาภาษาเยอรมัน 1
3 (3-0-6)
FL360 GERMAN CONVERSATION II
 การสนทนาภาษาเยอรมัน 2
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา