เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
 ปีที่เริ่มใช้ : 2556
 เกรดต่ำสุด : 0.00

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE101 THE PATH TO WISDOM
 วิถีทางสร้างปัญญา
3 (2-2-5)
GE111 TRUTH AND SERVICE
 สัจจะและบริการ
3 (3-0-6)
GE112 PEACE AND AESTHETICS OF LIFE
 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE107 SKILLS IN USING THAI LANGUAGE
 ทักษะการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
GE108 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
GE109 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
GE208 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
GE209 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE105 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GE106 LOGIC AND MATHEMATICS FOR DAILY LIVING
 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 93
 2.1   กลุ่มวิชาเอกบังคับจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 33
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
TC103 LANGUAGE AND COMMUNICATION
 ภาษากับการสื่อสาร
3 (3-0-6)
TC201 SPEAKING
 การพูด
3 (3-0-6)
TC202 READING
 การอ่าน
3 (3-0-6)
TC203 USAGE OF THAI FOR COMMUNICATION
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
TC208 WRITING
 การเขียน
3 (3-0-6)
TC213 THAI LINGUISTICS
 ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
3 (3-0-6)
TC222 THAI MASTERPIECES
 วรรณกรรมเอกของไทย
3 (3-0-6)
TC323 MODERN LITERATURE
 วรรณกรรมปัจจุบัน
3 (3-0-6)
TC391 RESEARCH METHODOLOGY IN THAI FOR COMMUNICATION
 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
TC414 LANGUAGE SOCIETY AND CULTURE
 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
TC425 LITERARY WORK SOCIETY AND CULTURE
 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกเลือก และ หรือวิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 51
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
TC121 INTRODUCTION TO THAI LITERATURE
 ความรู้เบื้องต้นทางวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
TC204 PROSE AND POETRY WRITING
 การเขียนร้อยแก้วและร้อยกรอง
3 (3-0-6)
TC206 THAI IDIOMS
 สำนวนไทย
3 (3-0-6)
TC207 STYLES IN THAI LITERARY WORKS
 ลีลาภาษาในวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
TC231 READING AND WRITING LANNA ALPHABETS
 การอ่านและการเขียนอักษรล้านนา
3 (3-0-6)
TC301 RHETORIC
 วาทวิทยา
3 (3-0-6)
TC303 ADVERTISING LANGUAGE AND SOCIETY
 ภาษาโฆษณากับสังคม
3 (3-0-6)
TC304 CREATIVE WRITING
 การเขียนสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
TC305 BUSINESS WRITING
 การเขียนทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
TC307 MEDIA LANGUAGE
 ภาษาสื่อ
3 (3-0-6)
TC311 FOREIGN LANGUAGES IN THAI
 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3 (3-0-6)
TC312 THAI DIALECTS
 ภาษาถิ่นไทย
3 (3-0-6)
TC313 EVOLUTION OF THE THAI LANGUAGE
 วิวัฒนาการภาษาไทย
3 (3-0-6)
TC321 FOLK LITERATURE
 วรรณกรรมพื้นบ้าน
3 (3-0-6)
TC324 LITERARY WORKS FOR CHILDREN AND YOUTHS
 วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
TC325 FOLKLORE
 คติชนวิทยา
3 (3-0-6)
TC332 LANNA FOLK CULTURE
 วัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา
3 (3-0-6)
TC333 LANNA LITERARY WORKS
 วรรณกรรมล้านนา
3 (3-0-6)
TC341 THAI TEXTBOOKS DEVELOPMENT
 พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย
3 (3-0-6)
TC401 LITERARY WRITING FOR CHILDREN
 การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก
3 (3-0-6)
TC402 ARTICLE WRITING
 การเขียนบทความ
3 (3-0-6)
TC403 FEATURE WRITING
 การเขียนสารคดี
3 (3-0-6)
TC404 FICTION WRITING
 การเขียนบันเทิงคดี
3 (3-0-6)
TC406 OFFICIAL WRITING
 การเขียนหนังสือราชการ
3 (3-0-6)
TC407 WRITING FOR PUBLIC RELATIONS
 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
TC408 SPEAKING FOR BUSINESS
 การพูดเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)
TC412 THAI FOR TOURISM
 ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
TC413 PRINCIPLE OF TRANSLATION
 หลักการแปล
3 (3-0-6)
TC421 LITERARY CRITICISM
 วรรณกรรมวิจารณ์
3 (3-0-6)
TC422 SHORT STORIES AND NOVELS
 เรื่องสั้นและนวนิยาย
3 (3-0-6)
TC441 THAI TEACHING I
 การสอนภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
TC442 THAI TEACHING II
 การสอนภาษาไทย 2
3 (2-2-5)
TC443 TEACHING THAI TO FOREIGNERS I
 การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ 1
3 (3-0-6)
TC444 TEACHING THAI TO FOREIGNERS II
 การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ 2
3 (2-2-5)
TC491 INDEPENDENT STUDY IN THAI FOR COMMUNICATION
 การศึกษาเอกเทศทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (1-4-4)
TC492 SEMINAR IN THAI FOR COMMUNICATION
 การสัมมนาทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
TC493 SELECTED TOPICS IN THAI FOR COMMUNICATION
 หัวข้อคัดสรรทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
TC496 CO-OPERATIVE EDUCATION IN THAI FOR COMMUNICATION
 สหกิจศึกษาทางด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 (0-40-20)

 2.3   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
 2.3.1   ภาษาจีนจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
FL251 INTRODUCTION TO CHINESE CONVERSATION
 การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
FL252 CHINESE CONVERSATION FOR DAILY LIVING
 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
FL351 CHINESE CONVERSATION FOR TOURISM
 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
FL352 CHINESE CONVERSATION FOR BUSINESS
 การสนทนาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.3.2   ภาษาญึ่ปุ่นจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
FL253 INTRODUCTION FOR JAPANESE CONVERSATION
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3-0-6)
FL254 JAPANESE CONVERSATION FOR DAILY LIVING
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
FL353 JAPANESE CONVERSATION FOR TOURISM
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
FL354 JAPANESE CONVERSATION FOR BUSINESS
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.3.3   ภาษาเกาหลีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
FL255 INTRODUCTION TO KOREAN CONVERSATION
 การสนทนาภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (3-0-6)
FL256 KOREAN CONVERSATION FOR DAILY LIVING
 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
FL355 KOREAN CONVERSATION FOR TOURISM
 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
FL356 KOREAN CONVERSATION FOR BUSINESS
 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.3.4   ภาษาสเปนจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
FL257 INTRODUCTION TO SPANISH CONVERSATION
 การสนทนาภาษาสเปนเบี้องต้น
3 (3-0-6)
FL258 SPANISH CONVERSATION FOR DAILY LIVING
 การสนทนาภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
FL357 SPANISH CONVERSATION FOR TOURISM
 การสนทนาภาษาสเปนเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
FL358 SPANISH CONVERSATION FOR BUSINESS
 การสนทนาภาษาสเปนเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.4   รายวิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : -
 3   หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา