เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : จิตวิทยา (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
 ปีที่เริ่มใช้ : 2560
 เกรดต่ำสุด : 0.00

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE111 TRUTH AND SERVICE
 สัจจะและบริการ
3 (3-0-6)
GE113 A PATH TO WISDOM
 วิถีทางสร้างปัญญา
3 (2-2-5)
GE114 CITIZENSHIP GOOD GOVERNANCE AND PEACE
 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE141 MATHEMATICS FOR DAILY LIFE
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GE142 HEALTH MYTHS
 เล่าเรื่องสุขภาพ
3 (3-0-6)
GE143 SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE QUALITY OF LIFE
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE127 THAI LEARNING
 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
3 (3-0-6)
GE130 ENGLISH FOR DAILY LIFE
 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
0 (3-0-6)
GE135 ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICATION
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
GE136 ENGLISH THROUGH MEDIA FOR LIFELONG LEARNING
 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3 (3-0-6)
GE431 ENGLISH IN THE WORK PLACE
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 93
 2.1   กลุ่มวิชาแกนจิตวิทยาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 48
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
BI102 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
3 (2-3-6)
PS111 GENERAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
PS211 PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY
 สรีรจิตวิทยา
3 (3-0-6)
PS221 SOCIAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาสังคม
3 (3-0-6)
PS231 INTRODUCTION TO GUIDANCE PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาการแนะแนวเบื้องต้น
3 (3-0-6)
PS251 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
PS272 PSYCHOLOGY OF PERSONALITY
 จิตวิทยาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
PS281 STATISTICS FOR PSYCHOLOGICAL RESEARCH
 สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา
3 (3-0-6)
PS361 PSYCHOLOGY OF LEARNING
 จิตวิทยาการเรียนรู้
3 (3-0-6)
PS365 COGNITIVE PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาการรู้คิด
3 (3-0-6)
PS371 PSYCHOLOGICAL TESTING
 การทดสอบทางจิตวิทยา
3 (3-0-6)
PS381 ATTITUDE THEORIES AND MEASUREMENT
 ทฤษฎีและการวัดเจตคติ
3 (3-0-6)
PS382 RESEARCH METHODS IN PSYCHOLOGY
 ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา
3 (3-0-6)
PS461 BEHAVIOR MODIFICATION
 การปรับพฤติกรรม
3 (3-0-6)
PS463 PSYCHOLOGY OF INDIVIDUAL AND CROSS - CULTURAL DIFFERENCES
 จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคลและสังคมข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
ST201 FUNDAMENTALS OF STATISTICS
 สถิติพื้นฐาน
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาบังคับทางจิตวิทยา (เลือกศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง)จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
 2.2.1   (ก) กลุ่มวิชาจิตวิทยาสังคมประยุกต์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 27
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
PS224 PSYCHOLOGY OF AGGRESSION AND VIOLENCE
 จิตวิทยาความก้าวร้าวและความรุนแรง
3 (3-0-6)
PS322 GROUP PROCESS FOR DEVELOPMENT
 กระบวนการกลุ่มเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
PS323 SOCIAL MOTIVATION AND WORK
 การจูงใจทางสังคมและการทำงาน
3 (3-0-6)
PS336 SERVICE PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาการบริการ
3 (3-0-6)
PS345  INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
3 (3-0-6)
PS421 COMMUNITY PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาชุมชน
3 (3-0-6)
PS425 APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาสังคมประยุกต์
3 (3-0-6)
PS492 SEMINAR IN APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY
 การสัมมนาทางจิตวิทยาสังคมประยุกต์
3 (3-0-6)
PS495 PRACTICUM IN APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY
 การฝึกภาคปฏิบัติด้านจิตวิทยาสังคมประยุกต์
3 (0-9-5)

 2.2.2   (ข) กลุ่มวิชาจิตวิทยาการให้การปรึกษาและแนะแนวจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 27
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
PS234 TECHNIQUES AND TOOLS IN GUIDANCE
 เทคนิคและเครื่องมือในการแนะแนว
3 (3-0-6)
PS331 PRINCIPLES OF COUNSELING
 หลักการให้การปรึกษา
3 (3-0-6)
PS332 TECHNIQUES AND PRACTICE FOR COUNSELING
 เทคนิคและการปฏิบัติเพื่อให้การปรึกษา
3 (2-2-5)
PS333 MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN GUIDANCE PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาการจัดการและการบริหารงานแนะแนว
3 (3-0-6)
PS362 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาการศึกษา
3 (3-0-6)
PS431 GROUP COUNSELING
 การให้การปรึกษาแบบกลุ่ม
3 (2-2-5)
PS462 PSYCHOLOGY OF INSTRUCTION
 จิตวิทยาการสอน
3 (3-0-6)
PS494 SEMINAR IN COUNSELING AND GUIDANCE PSYCHOLOGY
 การสัมมนาทางจิตวิทยาการให้การปรึกษาและแนะแนว
3 (3-0-6)
PS496 PRACTICUM IN COUNSELING AND GUIDANCE PSYCHOLOGY
 การฝึกภาคปฏิบัติด้านจิตวิทยาการให้การปรึกษาและแนะแนว
3 (0-9-5)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือกทางจิตวิทยาหรือวิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 18
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
PS112 PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE
 จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
PS212 HISTORY AND THEROIES OF PSYCHOLOGY
 ประวัติและทฤษฎีทางจิตวิทยา
3 (3-0-6)
PS222 SOCIALIZATION
 การถ่ายทอดทางสังคม
3 (3-0-6)
PS233 PSYCHOLOGY OF SELF DEVELOPMENT
 จิตวิทยาการพัฒนาตนเอง
3 (3-0-6)
PS235 FAMILY PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาครอบครัว
3 (3-0-6)
PS252 CHILD PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาเด็ก
3 (3-0-6)
PS253 ADOLESCENT PSYCHOLOGY
  จิตวิทยาวัยรุ่น
3 (3-0-6)
PS254 PSYCHOLOGY OF ADULTHOOD AND AGING
 จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
PS255 PSYCHOLOGY OF CHILDREN WITH BEHAVIOR PROBLEMS
 จิตวิทยาเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
3 (3-0-6)
PS271 MENTAL HEALTH AND ADJUSTMENT
  สุขภาพจิตและการปรับตัว
3 (3-0-6)
PS311 HUMAN RELATIONS
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
PS327 ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
PS334  EDUCATIONAL AND VOCATIONAL GUIDANCE
 การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
3 (3-0-6)
PS341 CONSUMER PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาผู้บริโภค
3 (3-0-6)
PS351 PSYCHOLOGY OF CHILDREN WITH SPECIAL NEED
 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3 (3-0-6)
PS355 HEALTH PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาสุขภาพ
3 (3-0-6)
PS372 ABNORMAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาอปกติ
3 (3-0-6)
PS451 PLAY THERAPY
 การเล่นบำบัด
3 (3-0-6)
PS490 CO-OPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-20)
PS491 INDEPENDENT STUDY IN PSYCHOLOGY
 การศึกษาเอกเทศทางจิตวิทยา
3 (1-4-4)
PS493 SELECTED TOPICS IN PSYCHOLOGY
 หัวข้อคัดสรรทางจิตวิทยา
3 (3-0-6)

 2.3.1   วิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : -
 3   หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา