เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : เภสัชศาสตร์
 หลักสูตร : เภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 6 ปี)
 ปีที่เริ่มใช้ : 
 เกรดต่ำสุด : 0.00

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE101 THE PATH TO WISDOM
 วิถีทางสร้างปัญญา
3 (2-2-5)
GE102 TRUTH AND SERVICE
 สัจจะและบริการ
2 (2-0-4)
GE103 WELL BEING AND AESTHETICS OF LIFE
 สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
2 (2-0-4)
GE104 PEACE AND RECONCILIATION
 สันติภาพและความสมานฉันท์
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE107 SKILLS IN USING THAI LANGUAGE
 ทักษะการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
GE108 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-1-7)
GE109 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-1-7)
GE208 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-1-7)
GE209 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-1-7)

 1.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE105 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GE106 MATHEMATICS AND LOGIC IN DAILY LIVING
 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 189GPA ต่ำสุด : 1.75
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 33
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
BI112 HUMAN ANATOMY
 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
3 (2-3-6)
BI114 MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY
 จุลชีววิทยาและปรสิทวิทยา
3 (2-3-6)
PHB101 ORGANIC CHEMISTRY FOR PHARMACY STUDENT
 เคมีอินทรีย์สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
4 (3-3-8)
PHB102 PHYSICAL CHEMISTRY
 เคมีฟิสิกส์
2 (2-0-4)
PHB103 MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY FOR PHARMACY STUDENT
 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
2 (2-0-4)
PHB104 BIOCHEMISTRY FOR PHARMACY STUDENT
 ชีวเคมีสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
4 (3-3-8)
PHB105 PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยา
6 (4-4-10)
PHB206 ADVANCED MATHEMATICS FOR PHARMACY STUDENT
 คณิตศาสตร์ชั้นสูงสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
3 (3-0-6)
PHB207 HUMAN DISEASES
 โรคที่พบในคน
3 (3-0-6)
PHB308 BIOSTATISTICS
 ชีวสถิติ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 147
 2.2.1   กลุ่มวิชาบังคับจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 119
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
PHC211 PHARMACEUTICAL QUALITY CONTROL AND QUALITY ASSURANCE I
 เภสัชกรรมควบคุมและประกันคุณภาพ 1
3 (2-3-6)
PHC212 PHARMACEUTICAL QUALITY CONTROL AND QUALITY ASSURANCE II
 เภสัชกรรมควบคุมและประกันคุณภาพ 2
4 (3-3-8)
PHC221 PHARMACOGNOSY I
 เภสัชเวท 1
3 (2-3-6)
PHC231 MEDICINAL CHEMISTRY I
 เคมียา 1
3 (3-0-6)
PHC322 PHARMACOGNOSY II
 เภสัชเวท 2
3 (2-3-6)
PHC332 MEDICINAL CHEMISTRY II
 เคมียา 2
3 (3-0-6)
PHC333 MEDICINAL CHEMISTRY III
 เคมียา 3
3 (3-0-6)
PHC523 NATURAL DRUGS AND HEALTH PRODUCTS
 ยาและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
2 (2-0-4)
PHH129 PHARMACY ORIENTATION
 นิเทศเภสัชศาสตร์
1 (1-0-2)
PHH211 PHARMACOLOGY I
 เภสัชวิทยา 1
3 (2-3-6)
PHH312 PHARMACOLOGY II
 เภสัชวิทยา 2
3 (3-0-6)
PHH313 PHARMACOLOGY III
 เภสัชวิทยา 3
3 (3-0-6)
PHH314 BIOPHARMACEUTICS AND PHARMACOKINETICS I
 เภสัชกรรมชีวภาพและเภสัชจลนศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
PHH315 BIOPHARMACEUTICS AND PHARMACOKINETICS II
 เภสัชกรรมชีวภาพและเภสัชจลนศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
PHH321 CLINICAL PHARMACY AND PHARMACOTHERAPEUTICS I
 เภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมบำบัด 1
3 (2-3-6)
PHH422 CLINICAL PHARMACY AND PHARMACOTHERAPEUTICS II
 เภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมบำบัด 2
3 (2-3-6)
PHH423 CLINICAL PHARMACY AND PHARMACOTHERAPEUTICS III
 เภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมบำบัด 3
3 (2-3-6)
PHH424 CLINICAL PHARMACY AND PHARMACOTHERAPEUTICS IV
 เภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมบำบัด 4
3 (2-3-6)
PHH427 NUTRITION THERAPY
 โภชนบำบัด
3 (3-0-6)
PHH428 CLINICAL TOXICOLOGY AND DRUG ABUSE
 พิษวิทยาและการใช้ยาในทางที่ผิด
3 (3-0-6)
PHH516 NEW DRUGS
 ยาใหม่
3 (3-0-6)
PHH525 CLINICAL PHARMACY AND PHARMACOTHERAPEUTICS V
 เภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมบำบัด 5
3 (2-3-6)
PHH526 CLINICAL PHARMACY AND PHARMACOTHERAPEUTICS VI
 เภสัชกรรมคลินิกและเภสัชบำบัด 6
3 (2-3-6)
PHM311 ADMINISTRATIVE AND PHARMACEUTICAL MANAGEMENT
 การจัดการและการบริหารเภสัชกิจ
2 (2-0-4)
PHM312 PUBLIC HEALTH PHARMACY
 เภสัชสาธารณสุข
2 (2-0-4)
PHM413 PRINCIPLES OF PHARMACEUTICAL RESEARCH METHODOLOGY
 หลักการวิจัยทางเภสัชศาสตร์
2 (2-0-4)
PHM414 MEDICAL LAWS AND ETHICS
 กฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์
3 (3-0-6)
PHM415 PHARMACEUTICAL MARKETING
 การตลาดทางเภสัชศาสตร์
3 (3-0-6)
PHM416 HOSPITAL PHARMACY
 เภสัชกรรมโรงพยาบาล
2 (2-0-4)
PHM517 PHARMACOEPIDEMIOLOGY AND PHARMACOECONOMICS
 เภสัชระบาดวิทยาและเภสัชเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
PHM518 DRUG STORE MANAGEMENT
 การจัดการร้านยา
3 (3-0-6)
PHP411 SPECIAL RESEARCH PROJECT IN PHARMACY I
 โครงการวิจัยพิเศษทางเภสัชศาสตร์ 1
1 (0-3-2)
PHP438 PROFESSIONAL PRACTICE
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
6 (0-27-14)
PHP512 SPECIAL RESEARCH PROJECT IN PHARMACY II
 โครงการวิจัยพิเศษทางเภสัชศาสตร์ 2
3 (0-9-5)
PHP521 PHARMACY PROFESSIONAL SEMINAR
 สัมมนาวิชาชีพเภสัชกรรม
1 (0-2-1)
PHT111 PHARMACEUTICAL CALCULATION
 การคำนวณทางเภสัชกรรม
1 (1-0-2)
PHT212 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY I
 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
3 (2-3-6)
PHT213 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY II
 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
3 (2-3-6)
PHT314 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY III
 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
3 (2-3-6)
PHT315 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY IV
 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
3 (2-3-6)
PHT416 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY V
 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 5
2 (2-0-4)
PHT417 PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
3 (1-6-5)
PHT518 PHARMACEUTICAL VALIDATION
 การตรวจรับรองทางเภสัชกรรม
3 (3-0-6)

 2.2.2   กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาเน้นจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 16
 2.2.2.1   ฝีกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาเน้นด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 16
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
PHP631 PHARMACEUTICAL PRACTICE IN MEDICINE
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมอายุรศาสตร์
4 (0-16-8)
PHP632 PHARMACEUTICAL PRACTICE IN PHARMACOINFORMATICS/CONSUMER PROTECTION
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสารสนเทศเภสัชศาสตร์/คุ้มครองผู้บริโภค
4 (0-16-8)
PHP633 PHARMACEUTICAL PRACTICE IN AMBULATORY CARE
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
4 (0-16-8)
PHP634 PHARMACEUTICAL PRACTICE IN COMMUNITY
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
4 (0-16-8)

 2.2.2.2   ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาเน้นด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 16
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
PHP635 PHARMACEUTICAL PRACTICE IN NON-ASEPTIC PHARMACEUTICAL MANUFACTURING
 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมการผลิตสำหรับยาไม่ปราศจากเชื้อ
4 (0-16-8)
PHP636 PHARMACEUTICAL PRACTICE IN ASEPTIC /NON-ASEPTIC PHARMACEUTICAL MANUFACTURING
 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมการผลิตส าหรับยาปราศจากเชื้อ หรือยาไม่ปราศจากเชื้อ
4 (0-16-8)
PHP637 PHARMACEUTICAL PRACTICE IN PHARMACEUTICAL RESEARCH AND DEVELOPMENT
 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา
4 (0-16-8)
PHP638 PHARMACEUTICAL PRACTICE IN PHARMACEUTICAL QUALITY CONTROL
 การฝึกปฏิบัติงานด้านการควบคุมคุณภาพทางเภสัชศาสตร์
4 (0-16-8)

 2.2.3   กลุมวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเลือกจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12
 2.2.3.1   ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเลือกทางด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
PHP641 PHARMACEUTICAL PRACTICE IN CYTOTOXIC AND RADIOPHARMACEUTICAL MANUFACTURING
 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมด้านการเตรียมยาเคมีบำบัดและการผลิตยากัมมันตภาพรังสี
4 (0-16-8)
PHP642 PHARMACEUTICAL PRACTICE IN VETERINARY PHARMACEUTICAL MANUFACTURING
 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมการผลิตสำหรับยาสัตว์
4 (0-16-8)
PHP643 PHARMACEUTICAL PRACTICE IN THAI TRADITIONAL PHARMACEUTICAL MANUFACTURING
 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมการผลิตสำหรับยาสมุนไพรไทย
4 (0-16-8)
PHP644 PHARMACEUTICAL PRACTICE IN RESEARCH DEVELOPMENT AND EVALUATION OF COSMETIC AND NEUTRACEUTICAL PRODUCTS
 การฝึกปฏิบัติงานวิจัยพัฒนาและประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และอาหารเสริมสุขภาพ
4 (0-16-8)
PHP645 PHARMACEUTICAL PRACTICE IN NATURAL PRODUCTS AND MEDICINAL CHEMISTRY RESEARCH
 การฝึกปฏิบัติงานการวิจัยทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมียา
4 (0-16-8)
PHP646 PHARMACEUTICAL PRACTICE IN PHARMACEUTICALS AND COSMETICS MANUFACTURING
 การฝึกปฏิบัติงานด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอาง
4 (0-16-8)
PHP647 PHARMACEUTICAL PRACTICE IN PHARMACEUTICAL PRODUCT ANALYSIS
 การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
4 (0-16-8)
PHP648 PHARMACEUTICAL PRACTICE IN PHARMACEUTICAL RESEARCH
 การฝึกปฏิบัติการด้านการค้นคว้าวิจัยทางเภสัชศาสตร์
4 (0-16-8)

 2.2.3.2   ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเลือกทางด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
PHP651 ADVANCED PHARMACEUTICAL PRACTICE IN MEDICINE
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมอายุรศาสตร์ชั้นสูง
4 (0-16-8)
PHP652 PHARMACEUTICAL CARE IN VULNERABLE GROUPS
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบริบาลเภสัชกรรมในกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูง
4 (0-16-8)
PHP653 PHARMACEUTICAL CARE IN CANCER PATIENT
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง
4 (0-16-8)
PHP654 PHARMACEUTICAL PRACTICE IN THERAPEUTIC DRUG MONITORING
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจติดตามระดับยาเพื่อการบำบัด
4 (0-16-8)
PHP655 PHARMACEUTICAL COMMUNITY PRACTICE
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบริบาลเภสัชกรรมชุมชน
4 (0-16-8)
PHP656 PHARMACEUTICAL MARKETING PRACTICE
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมการตลาด
4 (0-16-8)
PHP657 PHARMACEUTICAL CARE IN SPECIFIED DISEASES/DISORDERS
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง
4 (0-16-8)
PHP658 PHARMACEUTICAL CARE CLERKSHIP IN MEDICATION MANAGEMENT SYSTEMS
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบริบาลเภสัชกรรมด้านการจัดการระบบยา
4 (0-16-8)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือกจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
PHC491 ANTIOXIDANT IN PHARMACEUTICAL AND COSMETIC PRODUCTS
 สารต้านอนุมูลอิสระทางเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง
3 (3-0-6)
PHC492 HERBAL MEDICINE AND HEALTH PRODUCTS
 สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
PHC591 HERBAL TISSUE CULTURE
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร
3 (2-3-6)
PHC592 DRUG SYNTHESIS
 การสังเคราะห์ยา
3 (3-0-6)
PHC593 MEDICINAL PLANTS FOR PRIMARY HEALTHCARE
 สมุนไพรเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน
3 (3-0-6)
PHC594 DEVELOPMENT OF MEDICINE FROM NATURAL PRODUCTS
 การพัฒนายาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 (3-0-6)
PHH491 ALTERNATIVE MEDICINE
 การแพทย์ทางเลือก
3 (3-0-6)
PHH492 NUTRACEUTICAL PRODUCTS
 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
3 (3-0-6)
PHH493 HEALTH PROMOTION
 การส่งเสริมสุขภาพ
3 (3-0-6)
PHH494 ADDICTED AND PSYCHOACTIVE SUBSTANCES
 สารเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
3 (3-0-6)
PHH591 VETERINARY PHARMACOTHERAPEUTICS
 เภสัชกรรมบำบัดทางสัตวศาสตร์
3 (3-0-6)
PHH592 BIOMEDICINE
 ชีวเวชศาสตร์
3 (3-0-6)
PHH593 CURRENT DISEASES AND THERAPIES
 โรคปัจจุบันและการบำบัด
3 (3-0-6)
PHH594 ADVANCED PHARMACOTHERAPEUTICS I
 เภสัชกรรมบำบัดขั้นสูง 1
3 (3-0-6)
PHH595 ADVANCED PHARMACOTHERAPEUTICS II
 เภสัชกรรมบำบัดขั้นสูง 2
3 (3-0-6)
PHH596 DRUG BIOTRANSFORMATION
 การแปรสภาพยาในร่างกาย
3 (3-0-6)
PHH597 PHARMACY IN CLINICAL STUDY
 เภสัชกรรมในงานวิจัยทางคลินิก
3 (3-0-6)
PHH598 PHARMACEUTICAL CARE IN COMMUNITY PHARMACY
 การบริบาลทางเภสัชกรรมในร้านยา
3 (3-0-6)
PHH599 EVALUATION OF NEW DRUGS
 การประเมินยาใหม่
3 (3-0-6)
PHM491 COMPUTER APPLICATION IN PHARMACY
 การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางเภสัชศาสตร์
3 (3-0-6)
PHM492 PHARMACY COMMUNICATION SKILL
 ทักษะการสื่อสารในทางเภสัชศาสตร์
3 (3-0-6)
PHM493 HEALTH PSYCHOLOGY FOR PHARMACIST
 จิตวิทยาสุขภาพสำหรับเภสัชกร
3 (3-0-6)
PHM494 ENGLISH FOR PHARMACIST
 ภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกร
3 (3-0-6)
PHM591 PHARMACEUTICAL PRODUCT DETAILING
 เทคนิคการเสนอขายเภสัชภัณฑ์
3 (3-0-6)
PHM592 DRUG INFORMATION SERVICE
 การบริการเภสัชสนเทศ
3 (3-0-6)
PHM593 QUALITY SYSTEM MANAGEMENT IN HOSPITAL
 การจัดการระบบงานคุณภาพในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
3 (3-0-6)
PHT491 AROMATHERAPY AND SPA
 สุคนธบำบัดและสปา
3 (2-3-6)
PHT492 PHARMACEUTICAL NANOTECHNOLOGY
 นาโนเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม
3 (3-0-6)
PHT493 PHARMACEUTICAL PACKAGING DESIGN
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
3 (3-0-6)
PHT591 COSMETICS AND DERMATOLOGICAL FORMULATION
 เครื่องสำอางและการตั้งตำรับผลิตภัณฑ์ทางผิวหนัง
3 (3-0-6)
PHT592 DESIGN OF PEPTIDE AND PROTEIN DRUG DELIVERY SYSTEM
 การออกแบบระบบนำส่งยาเพปไทด์และโปรตีน
3 (3-0-6)
PHT593 AEROSOL SCIENCE AND TECHNOLOGY
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของละอองลอย
3 (3-0-6)
PHT594 POLYMERS IN PHARMACEUTICAL SYSTEM
 พอลิเมอร์ในระบบเภสัชกรรม
3 (3-0-6)
PHT595 INTEGRATED DOSAGE FORM DEVELOPMENT
 บูรณาการรูปแบบเภสัชภัณฑ์
3 (3-0-6)
PHT596 DEVELOPMENT OF SUSTAINED RELEASE DOSAGE FORM
 การพัฒนายาออกฤทธิ์นาน
3 (3-0-6)
PHT597 EXTEMPORANEOUS DRUG PREPARATION
 การเตรียมยาเฉพาะคราว
3 (2-3-6)
PHT598 PROPERTIES/APPLICATIONS OF COSMETIC AND PHARMACEUTICAL RAW MATERIALS
 สมบัติและการประยุกต์วัตถุดิบเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง
3 (3-0-6)
PHT599 VETERINARY DRUG PHARMACEUTICAL AND FOOD SUPPLEMENT PRODUCTS
 ยา เภสัชภัณฑ์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์
3 (2-3-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา