เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : เศรษฐศาสตร์
 หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์
 ปีที่เริ่มใช้ : 2555
 เกรดต่ำสุด : 0.00

 N1   หมวดวิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 27GPA ต่ำสุด : 2
 N1.1   รายวิขาบังคับในวิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 21
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
EC101 PRINCIPLES OF MICROECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 (3-0-6)
EC102 PRINCIPLES OF MACROECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
3 (3-0-6)
EC204 MICROECONOMIC THEORY I
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3 (3-0-6)
EC205 MACROECONOMIC THEORY I
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3 (3-0-6)
EC322 ECONOMIC STATISTICS
 สถิติเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
EC323 INTRODUCTION TO RESEARCH METHODOLOGY IN ECONOMICS
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
EC461 THAI ECONOMY
 เศรษฐกิจไทย
3 (3-0-6)

 N1.2   รายวิชาเลือกในวิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา