เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : เศรษฐศาสตร์
 หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์
 ปีที่เริ่มใช้ : 2552
 เกรดต่ำสุด : 0.00

 N1   หมวดวิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 24GPA ต่ำสุด : 2
 N1.1   รายวิขาบังคับในวิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 18
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
EC201 PRINCIPLES OF MICROECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 (3-0-6)
EC202 PRINCIPLES OF MACROECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
3 (3-0-6)
EC301 MICROECONOMIC THEORY
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 (3-0-6)
EC302 MACROECONOMIC THEORY
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
3 (3-0-6)
EC383 MANAGERIAL ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์การบริหาร
3 (3-0-6)
EC461 THAI ECONOMY
 เศรษฐกิจไทย
3 (3-0-6)

 N1.2   รายวิชาเลือกในวิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CE496 CO-OPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-20)
EC311 HISTORY OF ECONOMIC THOUGTH
 ประวัติแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
EC313 POLITICAL ECONOMY
 เศรษฐศาสตร์การเมือง
3 (3-0-6)
EC314 POLITICAL MOVEMENT IN ECONOMIC DEVELOPMENT
 กระบวนการทางการเมืองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
EC321  INTRODUCTION TO MATHEMATICAL ECONOMICS
 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
EC322 ECONOMIC STATISTICS
 สถิติเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
EC331 ECONOMICS OF MONEY AND BANKING
 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
3 (3-0-6)
EC341 PUBLIC ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
3 (3-0-6)
EC352  INTERNATIONAL TRADE THEORY
 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
EC353 INTERNATIONAL MONETARY ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
EC361 DEVELOPMENT ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
3 (3-0-6)
EC362 REGIONAL AND URBAN ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง
3 (3-0-6)
EC363 AGRICULTURAL ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์เกษตร
3 (3-0-6)
EC364 RURAL ECONOMIC DEVELOPMENT
 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาชนบท
3 (3-0-6)
EC371 LABOR ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์แรงงาน
3 (3-0-6)
EC372 PUBLIC HEALTH ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
3 (3-0-6)
EC373 ECONOMICS OF EDUCATION
 เศรษฐศาสตร์การศึกษา
3 (3-0-6)
EC381 INDUSTRIAL ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
EC382 TRANSPORTATION ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
3 (3-0-6)
EC384 PROJECT ANALYSIS AND APPRAISAL
 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
3 (3-0-6)
EC385  ECONOMICS OF QUALITY MANAGEMENT
 เศรษฐศาสตร์การจัดการคุณภาพ
3 (3-0-6)
EC411 COMPARATIVE ECONOMIC SYSTEM
 ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
EC421  INTRODUCTION TO RESEARCH METHODOLOGY IN ECONOMICS
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
EC441 PUBLIC FINANCE OF DEVELOPING COUNTRIES
 การคลังของประเทศกำลังพัฒนา
3 (3-0-6)
EC442 ECONOMICS OF PUBLIC DEBTS
 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยหนี้สาธารณะ
3 (3-0-6)
EC443 PUBLIC FINANCE OF LOCAL GOVERNMENT
 เศรษฐศาสตร์การคลังท้องถิ่น
3 (3-0-6)
EC451 ECONOMICS OF INTERNATIONAL INVESTMENT
  เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
EC452 INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS
 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
EC453 ECONOMIC INTEGRATION
 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
EC463 CO-OPERATIVE ECONOMICS
  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
3 (3-0-6)
EC481  ECONOMICS OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 เศรษฐศาสตร์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
EC482 ENTREPRENEURSHIP
 เศรษฐศาสตร์การประกอบการ
3 (3-0-6)
EC483 ECONOMIC AND BUSINESS FORECASTING
 การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
3 (3-0-6)
EC491 INDEPENDENT STUDY
 การศึกษาเอกเทศ
3 (1-6-5)
EC493 SELECTED TOPICS
 การเลือกหัวข้อที่สนใจ
3 (1-6-5)
EC495 PRACTICUM
 ภาคปฏิบัติ
3 (0-18-9)
MG312 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
MG322 EXPORT AND IMPORT MANAGEMENT
 การจัดการการส่งออกและการนำเข้า
3 (3-0-6)
MK416 INTERNATIONAL MARKETING
 การตลาดระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา