เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : เศรษฐศาสตร์
 หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
 ปีที่เริ่มใช้ : 2548
 เกรดต่ำสุด : 0.00

 1 General Education Courses หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 39
 1.1 Social Sciences กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 8
 1.1.1 Core Courses รายวิชาบังคับจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 5
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
PE101 PHYSICAL EDUCATION
 พลศึกษา
1 (0-2-0)
SA100 INFORMATION AND ACQUIREMENT OF KNOWLEDGE
 สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า
1 (1-0-1)
SA101 MAN IN SOCIETY AND CULTURE
 มนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-3)

 1.1.2 Selected รายวิชาเลือกจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 3
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
PS101 PSYCHOLOGY AND DAILY LIVING
 จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-3)
SA102 SOCIAL INTEGRATION AND GENDER
 การบูรณาการทางสังคมกับความเป็นชายและหญิง
3 (3-0-3)

 1.2 Humanities กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 10
 1.2.1 Philosophy and Religion รายวิชาปรัชญาและศาสนาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 4
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
AP103 PHILOSOPHY AND LIFE
 ปรัชญากับชีวิต
3 (3-0-1)
AR100 ETHICAL TEACHING AND DAILY LIVING
 จริยธรรมกับการดำเนินชีวิต
1 (1-0-1)

 1.2.2 History รายวิชาประวัติศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 3
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
HI102 DEVELOPMENT OF THE MODERN WORLD
 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3-0-0)
HI104 HISTORY OF LANNA AND ITS RELATION TO THETHAI STATE
 ประวัติศาสตร์ล้านนาและความสัมพันธ์กับรัฐไทย
3 (3-0-0)

 1.2.3 Music รายวิชาดุริยศิลป์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 3
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
AM100 INTRODUCTION TO MUSIC
 พื้นฐานการดนตรี
3 (3-0-1)
AM101 INTRODUCTION TO FINE ARTS
 วิจิตรศิลป์เบื้องต้น
3 (3-0-1)
AM104 FUNDAMENTALS OF MUSIC THEORY AND SINGING
 พื้นฐานทฤษฎีดนตรีและการขับร้อง
3 (3-0-1)
AM105 ART OF LISTENING
 ศิลปะการฟังดนตรี
3 (3-0-1)
AM107 INTRODUCTION TO THAI DANCE
 พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย
3 (1-4-1)
AM108 FOUNDATIONS OF WESTERN DRAMA
 รากฐานการละครตะวันตก
3 (1-4-1)

 1.3 Languages กลุ่มวิชาภาษาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
 1.3.1 Thai รายวิชาภาษาไทยจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 3
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
TH102 SKILLS IN USING THAI LANGUAGE
 ทักษะการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-3)

 1.3.2 Remedial Courses (English) รายวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐานจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : -
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
AE100 PREPARATORY ENGLISH
 ภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน
0 (3-1-2)

 1.3.3 Ehglish รายวิชาภาษาอังกฤษจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
AE101 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-1-2)
AE102 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-1-2)
AE201 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-1-2)
AE202 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-1-2)
AE203 READING I
 การอ่าน 1
3 (3-0-2)
AE209 CUSTOMS AND CULTURE OF THE ENGLISH SPEAKING WORLD
 ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-2)
AE211 WRITING I
 การเขียน 1
3 (3-0-2)
AE215 CONVERSATION I
 การสนทนา 1
3 (3-0-2)

 1.4 Science and Mathematics กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS102 INTRODUCTION TO COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-3)
GS100 RELATION OF MAN TOWARDS SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
MA100 MATHEMATICS FOR DAILY LIVING
 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-3)
MA104 BASIC MATHEMATICS FOR BUILDING MATHEMATICAL SKILLS
 คณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อสร้างทักษะคณิตศาสตร์
3 (2-2-3)

 2 Professional Courses หมวดวิชาเฉพาะจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 93
 2.1 Core Required Courses กลุ่มวิชาแกนจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 42
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
AC103 PRINCIPLES OF ACCOUNTING I
 หลักการบัญชี 1
3 (3-1-1)
EC201 PRINCIPLES OF MICROECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 (3-0-1)
EC202 PRINCIPLES OF MACROECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
3 (3-0-1)
EC282 BUSINESS FINANCE FOR ECONOMISTS
 การเงินธุรกิจสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-1)
EC301 MICROECONOMIC THEORY
 ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 (3-0-1)
EC302 MACROECONOMIC THEORY
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
3 (3-0-1)
EC351 INTERNATIONAL ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-1)
EC383 MANAGERIAL ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์การบริหาร
3 (3-0-2)
EC462 ECONOMICS OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-1)
MA113 MATHEMATICS I
 คณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-3)
MA114 MATHEMATICS II
 คณิตศาสตร์ 2
3 (3-0-3)
MG109 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 หลักการจัดการ
3 (3-0-1)
MK109 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3 (3-0-1)
ST201 FUNDAMENTALS OF STATISTICS
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-3)

 2.2 Major Required Courses กลุ่มวิชาเอกบังคับจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 36
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
EC311 HISTORY OF ECONOMIC THOUGTH
 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-1)
EC321 INTRODUCTION TO MATHEMATICAL ECONOMICS
 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-2)
EC322 ECONOMIC STATISTICS
 สถิติเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-2)
EC331 ECONOMICS OF MONEY AND BANKING
 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
3 (3-0-1)
EC341 PUBLIC ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
3 (3-0-1)
EC353 INTERNATIONAL MONETARY ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-1)
EC361 DEVELOPMENT ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
3 (3-0-1)
EC384 PROJECT ANALYSIS AND APPRAISAL
 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
3 (3-0-2)
EC421 INTRODUCTION TO RESEARCH METHODOLOGY IN ECONOMICS
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-3)
EC461 THAI ECONOMY
 เศรษฐกิจไทย
3 (3-0-2)
EC482 ENTREPRENEURSHIP
 เศรษฐศาสตร์การประกอบการ
3 (3-0-2)
EC492 SEMINAR IN CURRENT ECONOMIC PROBLEMS
 สัมมนาปัญหาทางเศรษฐศาสตร์
3 (1-6-0)

 2.3 Major Elective Courses กลุ่มวิชาเอกเลือกจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CE496 CO-OPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)
EC313 POLITICAL ECONOMY
 เศรษฐศาสตร์การเมือง
3 (3-0-1)
EC314 POLITICAL MOVEMENT IN ECONOMIC DEVELOPMENT
 กระบวนการทางการเมืองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
3 (3-0-1)
EC352 INTERNATIONAL TRADE THEORY
 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-1)
EC362 REGIONAL AND URBAN ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง
3 (3-0-1)
EC363 AGRICULTURAL ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์เกษตร
3 (3-0-1)
EC364 RURAL ECONOMIC DEVELOPMENT
 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาชนบท
3 (3-0-1)
EC371 LABOR ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์แรงงาน
3 (3-0-1)
EC372 PUBLIC HEALTH ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
3 (3-0-1)
EC373 ECONOMICS OF EDUCATION
 เศรษฐศาสตร์การศึกษา
3 (3-0-1)
EC381 INDUSTRIAL ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-1)
EC382 TRANSPORTATION ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
3 (3-0-1)
EC385 ECONOMICS OF QUALITY MANAGEMENT
 เศรษฐศาสตร์การจัดการคุณภาพ
3 (3-0-1)
EC411 COMPARATIVE ECONOMIC SYSTEM
 ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ
3 (3-0-1)
EC441 PUBLIC FINANCE OF DEVELOPING COUNTRIES
 การคลังของประเทศกำลังพัฒนา
3 (3-0-1)
EC442 ECONOMICS OF PUBLIC DEBTS
 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยหนี้สาธารณะ
3 (3-0-1)
EC443 PUBLIC FINANCE OF LOCAL GOVERNMENT
 เศรษฐศาสตร์การคลังท้องถิ่น
3 (3-0-1)
EC451 ECONOMICS OF INTERNATIONAL INVESTMENT
 เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ
3 (3-0-1)
EC452 INTERNATIONAL FINANCE INSTITUTIONS
 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-1)
EC453 ECONOMIC INTEGRATION
 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
3 (3-0-1)
EC463 CO - OPERATIVE ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
3 (3-0-1)
EC481 ECONOMICS OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 เศรษฐศาสตร์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
3 (3-0-2)
EC483 ECONOMIC AND BUSINESS FORECASTING
 การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
3 (3-0-2)
EC491 INDEPENDENT STUDY
 การศึกษาเอกเทศ
3 (1-6-1)
EC493 SELECTED TOPICS
 การเลือกหัวข้อที่สนใจ
3 (1-6-1)
EC495 PRACTICUM
 ภาคปฏิบัติ
3 (0-18-0)
MG312 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-2)
MG322 EXPORT AND IMPORT MANAGEMENT
 การจัดการการส่งออกและการนำเข้า
3 (3-0-2)
MK326 INTERNATIONAL MARKETING
 การตลาดระหว่างประเทศ
3 (3-0-1)

 3 Free Elective Courses หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12
 3.1 Minor Courses รายวิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : -
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา