เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : วิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
 ปีที่เริ่มใช้ : 
 เกรดต่ำสุด : 0.00

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE101 THE PATH TO WISDOM
 วิถีทางสร้างปัญญา
3 (2-2-5)
GE111 TRUTH AND SERVICE
 สัจจะและบริการ
3 (3-0-6)
GE112 PEACE AND AESTHETICS OF LIFE
 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE107 SKILLS IN USING THAI LANGUAGE
 ทักษะการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
GE108 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
GE109 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
GE208 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
GE209 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE105 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GE106 LOGIC AND MATHEMATICS FOR DAILY LIVING
 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 97
 2.1   กลุ่มวิชาแกนจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 18
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CH111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY
 เคมีพื้นฐาน
3 (2-3-6)
EC200 INTRODUCTION TO ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
MA115 CALCULUS I
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
MA222 LINEAR ALGEBRA
 พีชคณิตเชิงเส้น
3 (3-0-6)
PH111 FUNDAMENTAL PHYSICS
 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (2-3-6)
ST201 FUNDAMENTALS OF STATISTICS
 สถิติพื้นฐาน
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 64
 2.2.1   กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MG109 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
SE343 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
SE348 LAWS AND ETHICS FOR SOFTWARE ENGINEERS
 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)

 2.2.2   กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 11
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
SE120 ABSTRACT DATA TYPES AND PROBLEM SOLVING
 ชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา
3 (2-2-5)
SE222 DATABASE SYSTEMS AND DATABASE DESIGN
 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
SE396 SOFTWARE DEVELOPMENT TRAINING
 การฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์
2 (1-3-4)
SE499 SOFTWARE ENGINEERING PROJECT
 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (0-6-3)

 2.2.3   กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 28
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
SE140 INTRODUCTION TO SOFTWARE ENGINEERING
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
SE211 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
SE212 OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN
 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
SE313 SOFTWARE ARCHITECTURE
 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
SE341 SOFTWARE PROCESS AND QUALITY ASSURANCE
 กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ
3 (3-0-6)
SE342 SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION AND MANAGEMENT
 การกำหนดและการจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
SE344 SOFTWARE CONSTRUCTION AND EVOLUTION
 การสร้างซอฟต์แวร์และวิวัฒนาการซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
SE345 SOFTWARE VERIFICATION AND VALIDATION
 การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
SE347 SOFTWARE CONFIGURATION MANAGEMENT
 การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
SE492 SOFTWARE ENGINEERING SEMINAR
 สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
1 (0-2-1)

 2.2.4   กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 13
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
SE101 DISCRETE MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
3 (3-0-6)
SE110 COMPUTER PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4 (2-4-6)
SE231 OPERATING SYSTEMS
 ระบบปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
SE260 DATA COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORKS
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)

 2.2.5   กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 3
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
SE230 COMPUTER ORGANIZATION
 โครงสร้างคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือวิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
 2.3.1   กลุ่มวิชาหลักวิธีพัฒนาโปรแกรมประยุกต์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
SE314 ALGORITHMS DESIGN AND ANALYSIS
 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3 (2-2-5)
SE315 COMPONENT-BASED SOFTWARE DEVELOPMENT
 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์
3 (2-2-5)
SE316 RAPID APPLICATION DEVELOPMENT
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบเร่งด่วน
3 (2-2-5)
SE317 WEB-BASED APPLICATION DEVELOPMENT
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์รูปแบบเว็บ
3 (2-2-5)

 2.3.2   กลุ่มวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
SE361 ADVANCED DATA COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORKS
 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3 (2-2-5)
SE365 NETWORK OPERATING SYSTEMS
 ระบบปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
SE366 SOFTWARE DESIGN FOR DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING
 การออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
SE463 COMPUTER AND NETWORK SECURITY SYSTEMS
 ระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3 (2-2-5)

 2.3.3   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไร้สายจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
SE367 WIRELESS COMMUNICATIONS
 การสื่อสารไร้สาย
3 (2-2-5)
SE368 MOBILE NETWORK COMMUNICATIONS
 การสื่อสารเครือข่ายแบบเคลื่อนที่
3 (2-2-5)
SE369 MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-2-5)

 2.3.4   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสื่อประสมจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
SE370 COMPUTER GRAPHICS
 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3 (2-2-5)
SE371 MULTIMEDIA SYSTEMS
 ระบบมัลติมิเดีย
3 (2-2-5)
SE373 COMPUTER ANIMATION
 ภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
SE374 THREE DIMENSIONAL MODELING
 การจำลองแบบรูปทรง 3 มิติ
3 (2-2-5)
SE475 COMPUTER GAME DESIGN AND DEVELOPMENT
 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)

 2.3.5   กลุ่มวิชาเสริมทักษะและประสบการณ์วิชาชีพจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
SE393 SELECTED TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING I
 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
3 (3-0-6)
SE491 INDEPENDENT STUDY IN SOFTWARE ENGINEERING
 การศึกษาเอกเทศทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (1-6-5)
SE493 SELECTED TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING II
 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
3 (1-4-4)
SE496 CO-OPERATIVE EDUCATION IN SOFTWARE ENGINEERING
 สหกิจศึกษาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
9 (0-40-20)

 2.4   รายวิชาเอกเลือกอื่น ๆจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
 2.5   วิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : -
 3   หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา