เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : วิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
 ปีที่เริ่มใช้ : 
 เกรดต่ำสุด : 0.00

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE101 THE PATH TO WISDOM
 วิถีทางสร้างปัญญา
3 (2-2-5)
GE111 TRUTH AND SERVICE
 สัจจะและบริการ
3 (3-0-6)
GE112 PEACE AND AESTHETICS OF LIFE
 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE107 SKILLS IN USING THAI LANGUAGE
 ทักษะการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
GE108 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
GE109 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
GE208 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
GE209 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE105 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GE106 LOGIC AND MATHEMATICS FOR DAILY LIVING
 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 101
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะสาขาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 39
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
BI110 BIOLOGY
 ชีววิทยา
3 (2-3-6)
BI116 MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยา
3 (2-3-6)
CH117 CHEMISTRY
 เคมี
3 (2-3-6)
CH118 ORGANIC CHEMISTRY
 เคมีอินทรีย์
3 (2-3-6)
CH217 ANALYTICAL CHEMISTRY
 เคมีวิเคราะห์
3 (2-3-6)
CH218 PHYSICAL CHEMISTRY
 เคมีเชิงฟิสิกส์
3 (2-3-6)
CH219 BIOCHEMISTRY
 ชีวเคมี
3 (2-3-6)
IS221 USING APPLICATION SOFTWARE FOR BUSINESS
 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อธุรกิจ
3 (2-2-5)
MA115 CALCULUS I
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
MA116 CALCULUS II
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
MG109 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
PH115 PHYSICS
 ฟิสิกส์
3 (2-3-6)
ST201 FUNDAMENTALS OF STATISTICS
 สถิติพื้นฐาน
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 47
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
FS101 INTRODUCTION TO FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น
1 (1-0-2)
FS212 FOOD CHEMISTRY
 เคมีอาหาร
3 (2-3-6)
FS221 FOOD MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาทางอาหาร
4 (3-3-8)
FS251 FOOD LEGISLATION AND SANITATION
 กฎหมายอาหารและการสุขาภิบาลอาหาร
2 (2-0-4)
FS252 PHYSICAL PROPERTIES MEASUREMENT LABORATORY
 ปฏิบัติการการวัดสมบัติทางกายภาพ
1 (0-3-2)
FS301 FOOD AND NUTRITION
 อาหารและโภชนาการ
3 (0-0-6)
FS312 FOOD ANALYSIS
 การวิเคราะห์อาหาร
4 (3-3-8)
FS333 FOOD PROCESSING I
 การแปรรูปอาหาร 1
3 (2-3-6)
FS336 FOOD PROCESSING II
 การแปรรูปอาหาร 2
4 (3-3-8)
FS341 FOOD ENGINEERING I
 วิศวกรรมอาหาร 1
3 (3-0-6)
FS342 FOOD ENGINEERING II
 วิศวกรรมอาหาร 2
3 (2-3-6)
FS353 SENSORY EVALUATION OF FOOD PRODUCTS
 การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร โดยประสาทสัมผัส
2 (1-3-4)
FS354 FOOD QUALITY CONTROL AND ASSURANCE
 การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร
4 (3-3-8)
FS361 FOOD PRODUCTS DEVELOPMENT
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3 (2-3-6)
FS398 FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT I
 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 1
1 (1-0-2)
FS471 FOOD MANUFACTURING MANAGEMENT
 การจัดการโรงงานอาหาร
3 (3-0-6)
FS492 SEMINAR IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
1 (1-0-2)
FS498 FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT II
 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2
2 (0-6-3)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือกจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
 2.3.1   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหารจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
FS402 HEALTH FOOD
 อาหารสุขภาพ
3 (3-0-6)
FS405 PACKAGING TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
3 (3-0-6)
FS415 FATS AND OILS TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีของไขมันและน้ำมัน
3 (2-3-6)
FS431 BEVERAGE TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
3 (2-3-6)
FS432 FRUITS AND VEGETABLES TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีผักและผลไม้
3 (2-3-6)
FS434 THAI FOOD PRODUCTS
 ผลิตภัณฑ์อาหารไทย
3 (2-3-6)
FS435 BAKERY PRODUCTS
 ผลิตภัณฑ์ขนมอบ
3 (2-3-6)
FS437 MEAT AND PAULTRY TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีเนื้อสัตว์
3 (2-3-6)
FS438 DAIRY TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
3 (2-3-6)
FS439 CEREAL TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีธัญพืช
3 (2-3-6)
FS472 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FOR FOOD INDUSTRY
 การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
FS493 SELECTED TOPICS IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
 หัวข้อคัดสรรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
3 (1-4-4)
FS495 PRACTICUM IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
 การฝึกภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
3 (0-18-9)
FS496 CO-OPERATIVE EDUCATION IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
9 (0-40-20)

 2.3.2   กลุ่มวิชาการจัดการจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
AC111 ACCOUNTING FOR BUSINESS
 การบัญชีสำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
HM221 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HM413 INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
3 (3-0-6)
MG311 LEADERSHIP
 ภาวะผู้นำ
3 (3-0-6)
MG312 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
MK109 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
 3.1   รายวิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : -
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา