เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : วิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
 ปีที่เริ่มใช้ : 
 เกรดต่ำสุด : 0.00

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE101 THE PATH TO WISDOM
 วิถีทางสร้างปัญญา
3 (2-2-5)
GE111 TRUTH AND SERVICE
 สัจจะและบริการ
3 (3-0-6)
GE112 PEACE AND AESTHETICS OF LIFE
 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE107 SKILLS IN USING THAI LANGUAGE
 ทักษะการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
GE108 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
GE109 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
GE208 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
GE209 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE105 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GE106 LOGIC AND MATHEMATICS FOR DAILY LIVING
 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 98
 2.1   กลุ่มวิชาแกนจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 21
 2.1.1   วิชาแกนทางด้านวิทยาศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
BI111 FUNDAMENTAL BIOLOGY
  ชีววิทยาพื้นฐาน
3 (2-3-6)
CH111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY
 เคมีพื้นฐาน
3 (2-3-6)
PH111 FUNDAMENTAL PHYSICS
 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (2-3-6)

 2.1.2   วิชาแกนทางด้านคณิตศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MA115 CALCULUS I
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
MA116 CALCULUS II
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
MA231 DISCRETE MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์ดิสครีต
3 (3-0-6)
ST201 FUNDAMENTALS OF STATISTICS
 สถิติพื้นฐาน
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 59
 2.2.1   กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS307 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (3-0-6)
CS323 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
CS380 ETHICS FOR COMPUTER SCIENTISTS
 จรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)

 2.2.2   กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS221 DATABASE SYSTEMS
 ระบบฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
CS392 RESEARCH METHODOLOGY IN COMPUTER SCIENCE
 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)

 2.2.3   กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 13
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS211 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
CS301 SOFTWARE ENGINEERING
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
CS399 COMPUTER PROJECT I
 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1
1 (0-2-1)
CS423 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
CS499 COMPUTER PROJECT II
 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2
3 (0-6-3)

 2.2.4   กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 28
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS110 COMPUTER PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4 (2-4-6)
CS201 DATA STRUCTURES
 โครงสร้างข้อมูล
3 (2-2-5)
CS202 ALGORITHMS DESIGN AND ANALYSIS
 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3 (3-0-6)
CS204 THEORY OF COMPUTATION
 ทฤษฎีการคำนวณ
3 (3-0-6)
CS260 DATA COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORKS
 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
CS306 ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 ปัญญาประดิษฐ์
3 (2-2-5)
CS310 PROGRAMMING LANGUAGES
 ภาษาโปรแกรม
3 (3-0-6)
CS333 OPERATING SYSTEMS
 ระบบปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
CS370 COMPUTER GRAPHICS
 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3 (2-2-5)

 2.2.5   กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 3
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS232 COMPUTER ORGANIZATION
 โครงสร้างคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 18
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS271 ARTS AND DESIGN IN COMPUTER GRAPHICS
 ศิลปะและการออกแบบด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3 (2-2-5)
CS302 HUMAN-COMPUTER INTERACTION
 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
CS304 COMPILER CONSTRUCTION
 การสร้างคอมไพเลอร์
3 (2-2-5)
CS305 OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN
 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
CS322 DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS
 ระบบจัดการฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
CS326 PROBLEM SOLVING AND DECISION MAKING
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
CS354 RAPID APPLICATION DEVELOPMENT
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบเร่งด่วน
3 (2-2-5)
CS355 WEB-BASED APPLICATION DEVELOPMENT
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์รูปแบบเว็บ
3 (2-2-5)
CS356 MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-2-5)
CS360 ADVANCED DATA COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORKS
 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3 (2-2-5)
CS363 WIRELESS COMMUNICATIONS
 การสื่อสารไร้สาย
3 (2-2-5)
CS364 BROADBAND COMMUNICATIONS AND TRAFFIC MANAGEMENT
 การจัดการจราจรและการสื่อสารเครือข่ายความเร็วสูง
3 (2-2-5)
CS366 SOFTWARE DESIGN FOR DATA COMMUNICATION AND NETWORKING
 การออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
CS367 QUEUING THEORY AND NETWORK SIMULATIONS
 ทฤษฎีคิวและการจำลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
CS368 NETWORK OPERATING SYSTEMS
 ระบบปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
CS369 COMPUTER NETWORK MANAGEMENT
 การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
CS371 MULTIMEDIA SYSTEMS
 ระบบสื่อประสม
3 (2-2-5)
CS372 IMAGE PROCESSING
 การประมวลภาพ
3 (2-2-5)
CS374 THREE DIMENSIONAL MODELING
 การสร้างแบบจำลองรูปทรง 3 มิติ
3 (2-2-5)
CS376 COMPUTER ANIMATION
 ภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
CS460 COMPUTER AND NETWORKS SECURITY SYSTEMS
 ระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3 (2-2-5)
CS464 MOBILE NETWORKS COMMUNICATIONS
 การสื่อสารเครือข่ายแบบเคลื่อนที่
3 (2-2-5)
CS466 SATELLITE COMMUNICATIONS
 การสื่อสารผ่านดาวเทียม
3 (2-2-5)
CS469 DESIGN AND IMPLEMENTATION OF DATA COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORKS
 การออกแบบและการสร้างการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
CS470 MULTIMEDIA PRODUCTION
 การผลิตสื่อประสม
3 (2-2-5)
CS471 COMPUTER GAME DESIGN AND DEVELOPMENT
 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
CS480 SERVICE LEARNING IN COMPUTER SCIENCE
 การบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (1-4-4)
CS491 INDEPENDENT STUDY IN COMPUTER SCIENCE
 การศึกษาเอกเทศทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (1-4-4)
CS493 SELECTED TOPICS IN COMPUTER SCIENCE I
 หัวข้อคัดสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
3 (3-0-6)
CS494 SELECTED TOPICS IN COMPUTER SCIENCE II
 หัวข้อคัดสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
3 (3-0-6)
CS495 PRACTICUM
 การฝึกภาคปฏิบัติ
3 (0-18-9)
CS496 CO-OPERATIVE EDUCATION IN COMPUTER SCIENCE
 สหกิจศึกษาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
9 (0-40-20)

 2.4   รายวิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : -
 3   หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา