เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : พยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
 หลักสูตร : พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
 ปีที่เริ่มใช้ : 2557
 เกรดต่ำสุด : 0.00

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE101 THE PATH TO WISDOM
 วิถีทางสร้างปัญญา
3 (2-2-5)
GE111 TRUTH AND SERVICE
 สัจจะและบริการ
3 (3-0-6)
GE112 PEACE AND AESTHETICS OF LIFE
 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE105 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GE106 LOGIC AND MATHEMATICS FOR DAILY LIVING
 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE107 SKILLS IN USING THAI LANGUAGE
 ทักษะการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
GE108 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
GE109 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
GE208 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
GE209 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 109
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 29
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
BI112 HUMAN ANATOMY
 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
3 (2-3-6)
BI114 MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY
 จุลชีววิทยาและปรสิทวิทยา
3 (2-3-6)
BI211 HUMAN PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาของมนุษย์
3 (2-3-6)
CH121 ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY
 อินทรีย์เคมีและชีวเคมี
4 (3-3-8)
SN102 FUNDAMENTAL PSYCHOLOGY AND
 จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการ
2 (2-0-4)
SN103 PATHOPHYSIOLOGY FOR NURSES
 พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล
3 (3-0-6)
SN202 PHARMACOLOGY FOR NURSES
 เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล
2 (2-0-4)
SN203 NURSING INFORMATICS
 สารสนเทศทางการพยาบาล
2 (1-2-3)
SN204 NUTRITION AND DIET THERAPY
 โภชนศาสตร์และโภชนบำบัด
3 (2-2-5)
SN205 HEALTH BEHAVIOR AND HEALTH PROMOTION
 พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
2 (2-0-4)
SN206 EPIDEMIOLOGY
 วิทยาการระบาด
2 (2-0-4)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 80
 2.2.1   ภาคทฤษฏีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 53GPA ต่ำสุด : 2
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
SN173 ETHICS AND CONCEPTS OF NURSING PROFESSION
 จริยศาสตร์และแนวคิดวิชาชีพทางการพยาบาล
1 (1-0-2)
SN211 FUNDAMENTALS OF NURSING I
 การพยาบาลพื้นฐาน 1
2 (1-2-3)
SN212 FUNDAMENTALS OF NURSING II
 การพยาบาลพื้นฐาน 2
2 (1-2-3)
SN231 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING I
 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
2 (2-0-4)
SN242 CHILD AND ADOLESCENT NURSING I
 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
2 (2-0-4)
SN252 ADULT NURSING I
 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
2 (2-0-4)
SN253 ADULT NURSING II
 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
3 (3-0-6)
SN254 GERONTOLOGICAL NURSING
 การพยาบาลผู้สูงอายุ
2 (2-0-4)
SN272 NURSING PROCESS AND NURSING THEORY
 กระบวนการพยาบาลและทฤษฎีการพยาบาล
2 (2-0-4)
SN278 HEALTH ASSESSMENT
 การประเมินภาวะสุขภาพ
2 (1-2-3)
SN321 MATERNAL-CHILD NURSING AND MIDWIFERY I
 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1
3 (3-0-6)
SN322 MATERNAL-CHILD NURSING AND MIDWIFERY II
 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
3 (3-0-6)
SN332 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING II
 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2
3 (3-0-6)
SN342 CHILD AND ADOLESCENT NURSING II
 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
3 (3-0-6)
SN354 ADULT NURSING III
 การพยาบาลผู้ใหญ่ 3
2 (2-0-4)
SN355 EMERGENCY AND DISASTER NURSING
 การพยาบาลในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
2 (2-0-4)
SN361 COMMUNITY HEALTH NURSING I
 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1
3 (3-0-6)
SN362 COMMUNITY HEALTH NURSING II
 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2
2 (2-0-4)
SN371 INTRODUCTION TO NURSING RESEARCH
 การวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
SN463 PRIMARY MEDICAL CARE
 การรักษาโรคเบื้องต้น
2 (2-0-4)
SN475 NURSING ADMINISTRATION
 การบริหารการพยาบาล
3 (3-0-6)
SN476 PROFESSIONAL LAW AND CODE OF ETHICS
 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2 (2-0-4)
SN477 INDEPENDENT STUDY IN NURSING
 การศึกษาค้นคว้าอิสระทางการพยาบาล
1 (1-0-2)
SN478 SEMINAR IN ISSUES AND TRENDS IN NURSING
 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางวิชาชีพการพยาบาล
2 (2-0-4)

 2.2.2   ภาคปฏิบัติจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 27GPA ต่ำสุด : 2.5
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
SN282 FUNDAMENTALS OF NURSING PRACTICUM
 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
2 (0-8-0)
SN381 CHILD AND ADOLESCENT NURSING PRACTICUM
 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
3 (0-12-0)
SN383 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING PRACTICUM
 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
2 (0-8-0)
SN384 MATERNAL-CHILD NURSING AND MIDWIFERY PRACTICUM I
 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1
3 (0-12-0)
SN386 ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING RACTICUM I
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
3 (0-12-0)
SN387 ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING RACTICUM II
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
3 (0-12-0)
SN480 PRIMARY MEDICAL CARE PRACTICUM
 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
2 (0-8-0)
SN485 MATERNAL-CHILD NURSING AND MIDWIFERY PRACTICUM II
 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 2
3 (0-12-0)
SN486 EMERGENCY AND CRITICAL ADULT NURSING PRACTICUM
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ
2 (0-8-0)
SN487 COMMUNITY HEALTH NURSING PRACTICUM
 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
3 (0-12-0)
SN488 NURSING ADMINISTRATION PRACTICUM
 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
1 (0-4-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา