เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : บัญชี การเงินและการธนาคาร
 หลักสูตร : การเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
 ปีที่เริ่มใช้ : 
 เกรดต่ำสุด : 0.00

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE101 THE PATH TO WISDOM
 วิถีทางสร้างปัญญา
3 (2-2-5)
GE111 TRUTH AND SERVICE
 สัจจะและบริการ
3 (3-0-6)
GE112 PEACE AND AESTHETICS OF LIFE
 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE105 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GE106 LOGIC AND MATHEMATICS FOR DAILY LIVING
 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE107 SKILLS IN USING THAI LANGUAGE
 ทักษะการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
GE108 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
GE109 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
GE208 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
GE209 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 99
 2.1   กลุ่มวิชาแกนธุรกิจจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 39
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
AC103 PRINCIPLES OF ACCOUNTING I
 หลักการบัญชี 1
3 (2-2-5)
AC104 PRINCIPLES OF ACCOUNTING II
 หลักการบัญชี 2
3 (2-2-5)
AC319 MANAGERIAL ACCOUNTING
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
BA200 BUSINESS STATISTICS
 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
BA201 PRODUCTION AND OPERATION MANAGEMENT
 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
BA309 BUSINESS ETHICS
 จริยธรรมธุรกิจ
3 (3-0-6)
EC101 PRINCIPLES OF MICROECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 (3-0-6)
EC102 PRINCIPLES OF MACROECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
3 (3-0-6)
FN209 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
LA102 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
MG109 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
MG409 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MK109 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 45
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
AC209 TAXATION I
 การภาษีอากร 1
3 (2-2-5)
FN271 FINANCIAL INSTITUTIONS
 สถาบันการเงิน
3 (3-0-6)
FN272 ASSETS MANAGEMENT
 การจัดการสินทรัพย์
3 (3-0-6)
FN371 PERSONAL FINANCE
 การเงินส่วนบุคคล
3 (3-0-6)
FN372 MONEY BANKING AND FINANCIAL MARKET
 การเงิน การธนาคารและตลาดการเงิน
3 (3-0-6)
FN373 LIABILITY AND EQUITY MANAGEMENT
 การจัดการหนี้สินและทุน
3 (3-0-6)
FN374 INVESTMENT
 การลงทุน
3 (3-0-6)
FN375 INTERNATIONAL FINANCE
 การเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
FN376 RISK MANAGEMENT
 การจัดการความเสี่ยง
3 (3-0-6)
FN377 CREDIT MANAGEMENT
 การจัดการสินเชื่อ
3 (3-0-6)
FN378 FINANCIAL ANALYSIS
 การวิเคราะห์ทางการเงิน
3 (3-0-6)
FN379 RESEARCH IN FINANCE BANKING AND INVESTMENT
 การวิจัยทางการเงิน การธนาคารและการลงทุน
3 (3-0-6)
FN471 FEASIBILITY STUDIES OF PROJECT
 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
3 (3-0-6)
FN492 SEMINAR IN FINANCE BANKING AND INVESTMENT
 สัมมนาทางการเงิน การธนาคารและการลงทุน
3 (3-0-6)
MA202 MATHEMATICS OF FINANCE
 คณิตศาสตร์การเงิน
3 (2-2-5)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือวิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
FN381 FOUNDATIONS IN PERSONAL FINANCIAL PLANNING
 ความรู้พื้นฐานในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
3 (3-0-6)
FN441 INVESTMENT BAKING
 วาณิชธนกิจ
3 (3-0-6)
FN481 INSURANCE PLANNING
 การวางแผนประกันภัย
3 (3-0-6)
FN482 RETIREMENT PLANNING
 การวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ
3 (3-0-6)
FN483 TAX AND ESTATE PLANNING
 การวางแผนภาษีและมรดก
3 (3-0-6)
FN484 INVESTMENT PLAN AND INTEGRATED FINANCIAL PLAN CONSTRUCTION
 การวางแผนการลงทุนและการจัดทำแผนการเงินแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
FN485 DERIVATIVES ANALYSIS
 การวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์
3 (3-0-6)
FN486 ALTERNATIVE INVESTMENT
 การลงทุนในทางเลือกอื่น
3 (3-0-6)
FN487 QUANTITATIVE ANALYSIS FOR FINANCE
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน
3 (3-0-6)
FN488 FIXED INCOME ANALYSIS
 การวิเคราะห์ตราสารหนี้
3 (3-0-6)
FN489 EQUITY ANALYSIS
 การวิเคราะห์ตราสารทุน
3 (3-0-6)
FN491 INDEPENDENT STUDY IN FINANCE BANKING AND INVESTMENT
 การศึกษาเอกเทศทางการเงิน การธนาคารและการลงทุน
3 (1-4-4)
FN493 SELECTED TOPICS IN FINANCE BANKING AND INVESTMENT
 หัวข้อคัดสรรทางการเงิน การธนาคารและการลงทุน
3 (3-0-6)
FN495 PRACTICUM IN FINANCE BANKING AND INVESTMENT
 การฝึกภาคปฏิบัติทางการเงิน การธนาคารและการลงทุน
3 (0-18-9)
FN496 CO-OPERATIVE EDUCATION IN FINANCE BANKING AND INVESTMENT
 สหกิจศึกษาทางการเงิน การธนาคารและการลงทุน
9 (0-40-20)
FN499 FINANCE BANKING AND INVESTMENT PROJECT
 โครงงานการเงิน การธนาคารและการลงทุน
3 (0-9-5)

 2.3.1   รายวิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : -
 3   หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา