เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : บัญชี การเงินและการธนาคาร
 หลักสูตร : การบัญชี (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
 ปีที่เริ่มใช้ : 2560
 เกรดต่ำสุด : 0.00

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE111 TRUTH AND SERVICE
 สัจจะและบริการ
3 (3-0-6)
GE113 A PATH TO WISDOM
 วิถีทางสร้างปัญญา
3 (2-2-5)
GE114 CITIZENSHIP GOOD GOVERNANCE AND PEACE
 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE141 MATHEMATICS FOR DAILY LIFE
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GE142 HEALTH MYTHS
 เล่าเรื่องสุขภาพ
3 (3-0-6)
GE143 SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE QUALITY OF LIFE
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE127 THAI LEARNING
 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
3 (3-0-6)
GE130 ENGLISH FOR DAILY LIFE
 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
0 (3-0-6)
GE135 ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICATION
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
GE136 ENGLISH THROUGH MEDIA FOR LIFELONG LEARNING
 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3 (3-0-6)
GE431 ENGLISH IN THE WORK PLACE
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 99
 2.1   กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 45
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
AC105 FUNDAMENTAL OF ACCOUNTING PRINCIPLES
 การบัญชีชั้นต้น
3 (2-2-5)
AC107 MATHEMATICS FOR BUSINESS
 คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
AC109 ACCOUNTING INFORMATION TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
AC209 TAXATION
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
AC281 ENGLISH FOR ACCOUNTANTS
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี
3 (3-0-6)
AC282 LAW RELATED TO ACCOUNTING
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
3 (3-0-6)
AC283 CORPORATE GOVERNANCE AND PROFESSIONAL ETHICS
 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมวิชาชีพ
3 (3-0-6)
AC481 PRODUCTION MANAGEMENT
 การจัดการการผลิต
3 (3-0-6)
BA101 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
BA102 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
BA401 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
EC203 BUSINESS ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)
FN209 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
FN375 INTERNATIONAL FINANCE
 การเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
ST201 FUNDAMENTALS OF STATISTICS
 สถิติพื้นฐาน
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 39
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
AC212 COMPUTER PROGRAM FOR ACCOUNTING
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานบัญชี
3 (2-2-5)
AC225 INTERMEDIATE ACCOUNTING I
 การบัญชีชั้นกลาง 1
3 (2-2-5)
AC226 INTERMEDIATE ACCOUNTING II
 การบัญชีชั้นกลาง 2
3 (2-2-5)
AC313 ADVANCED ACCOUNTING I
 การบัญชีชั้นสูง 1
3 (2-2-5)
AC314 ADVANCED ACCOUNTING II
 การบัญชีชั้นสูง 2
3 (2-2-5)
AC315 TAX ACCOUNTING
 การบัญชีภาษีอากร
3 (3-0-6)
AC323 COST ACCOUNTING
 การบัญชีต้นทุน
3 (2-2-5)
AC324 MANAGERIAL COST ACCOUNTING
 การบัญชีต้นทุนเพื่อการจัดการ
3 (2-2-5)
AC333 AUDITING I
 การสอบบัญชี 1
3 (2-2-5)
AC413 FINANCIAL REPORTS AND ANALYSIS
 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
3 (3-0-6)
AC414 ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (2-2-5)
AC435 INTERNAL CONTROL AND INTERNAL AUDITING
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
3 (3-0-6)
AC492 SEMINAR IN ACCOUNTING
 สัมมนาทางการบัญชี
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
AC248 GOVERNMENTAL ACCOUNTING
 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
3 (3-0-6)
AC249 SPECIALIZED ACCOUNTING
 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3 (3-0-6)
AC341 SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ACCOUNTING
  การบัญชีสังคมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
AC352  TAX PROBLEMS
  ปัญหาภาษีอากร
3 (3-0-6)
AC395 PRACTICUM IN ACCOUNTING
 การฝึกภาคปฏิบัติทางการบัญชี
3 (0-18-9)
AC441  INTERNATIONAL BUSINESS ACCOUTNING
 การบัญชีธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
AC452 TAX PLANNING
 การวางแผนภาษีอากร
3 (3-0-6)
AC457 PROFIT PLANNING AND CONTROL
 การวางแผนกำไรและการควบคุม
3 (2-2-5)
AC458 COST ANALYSIS AND COST MANAGEMENT
 การวิเคราะห์และบริหารต้นทุน
3 (3-0-6)
AC461 AUDITING II
 การสอบบัญชี 2
3 (3-0-6)
AC462 GOVERNMENTAL INTERNAL AUDITING
 การตรวจสอบภายในส่วนราชการ
3 (3-0-6)
AC463 COMPUTER ACCOUNTING SYSTEM CONTROL AND AUDIT
 การควบคุมและตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
AC475 ANALYSIS AND DESIGN OF ACCOUNTING DATABASE
 การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลทางการบัญชี
3 (2-2-5)
AC476 ACCOUTNING SOFTWARE PACKAGE MANAGEMENT
 การจัดการโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี
3 (2-2-5)
AC477 ANALYSIS AND DESIGN OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (2-2-5)
AC479 PROJECT IN ACCOUNTING
  โครงงานทางการบัญชี
3 (0-9-5)
AC491 INDEPENDENT STUDY IN ACCOUNTING
 การศึกษาเอกเทศทางการบัญชี
3 (1-4-4)
AC493 SELECTED TOPICS IN ACCOUNTING
 หัวข้อคัดสรรทางการบัญชี
3 (3-0-6)
AC496 CO-OPERATIVE EDUCATION IN ACCOUNTING
 สหกิจศึกษาทางการบัญชี
9 (0-40-20)
FN371 PERSONAL FINANCE
 การเงินส่วนบุคคล
3 (3-0-6)
FN374 INVESTMENT
 การลงทุน
3 (3-0-6)
MG312 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
MG324 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
MG433 SMALL BUSINESS MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP
 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
 3.1   วิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : -
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา