เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 หลักสูตร : การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
 ปีที่เริ่มใช้ : 2552
 เกรดต่ำสุด : 2.00

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE101 THE PATH TO WISDOM
 วิถีทางสร้างปัญญา
3 (2-2-5)
GE102 TRUTH AND SERVICE
 สัจจะและบริการ
2 (2-0-4)
GE103 WELL BEING AND AESTHETICS OF LIFE
 สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
2 (2-0-4)
GE104 PEACE AND RECONCILIATION
 สันติภาพและความสมานฉันท์
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE107 SKILLS IN USING THAI LANGUAGE
 ทักษะการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
GE108 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-1-7)
GE109 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-1-7)
GE208 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-1-7)
GE209 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-1-7)

 1.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE105 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GE106 MATHEMATICS AND LOGIC IN DAILY LIVING
 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 99
 2.1   กลุ่มวิชาแกนธุรกิจจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 45
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
AC101 PRINCIPLES OF ACCOUNTING
 หลักการบัญชี
3 (3-0-6)
AC102 FINANCIAL ACCOUNTING
 การบัญชีการเงิน
3 (3-0-6)
AC329 MANAGERIAL ACCOUNTING
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
BA201 PRODUCTION AND OPERATION MANAGEMENT
 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
BA208 COMPUTER AND BUSINESS APPLICATIONS
 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
BA301 BUSINESS RESEARCH
 วิจัยธุรกิจ
3 (2-2-5)
BA309 BUSINESS ETHICS
 จริยธรรมธุรกิจ
3 (3-0-6)
EC201 PRINCIPLES OF MICROECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 (3-0-6)
EC202 PRINCIPLES OF MACROECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
3 (3-0-6)
FN209 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
LA102 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
MG101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
MG409 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MK109 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
ST201 FUNDAMENTALS OF STATISTICS
 สถิติพื้นฐาน
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 36
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
HT112 TOURISM INDUSTRY
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
HT211 HOTEL MANAGEMENT
 การจัดการโรงแรม
3 (3-0-6)
HT282 SERVICE PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาการบริการ
3 (3-0-6)
HT314 ENGLISH COMMUNICATION FOR HOTEL AND TOURISM
 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
HT326 MEETING INCENTIVE CONVENTION AND EXHIBITION
 การจัดการธุรกิจการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงนิทรรศการ
3 (3-0-6)
HT382 RESTAURANT MANAGEMENT
 การจัดการภัตตาคาร
4 (3-2-7)
HT383 PRODUCTION AND KITCHEN MANAGEMENT
 การประกอบอาหารและการจัดการครัว
4 (3-2-7)
HT384 COMPUTER APPLICATIONS FOR HOTEL AND TOURISM INDUSTRY
 คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
HT386 TOURISM BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
HT494 WORKSHOP IN HOTEL AND TOURISM INDUSTRY
 การฝึกปฎิบัติทางอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
HT495 PRACTICUM
 การฝึกภาคปฎิบัติ
4 (0-24-12)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือกจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 18
 2.3.1   รายวิชาภาษาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
AF101 FUNDAMENTAL FRENCH I
 ฝรั่งเศสพื้นฐาน 1
3 (4-1-3)
AF102 FUNDAMENTAL FRENCH II
 ฝรั่งเศสพื้นฐาน 2
3 (4-1-3)
AJ101 FUNDAMENTAL JAPANESE I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-1-3)
AJ102 FUNDAMENTAL JAPANESE II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-1-3)
CN101 FUNDAMENTAL CHINESE I
 ภาษาจีนพื้นฐาน 1
3 (3-1-7)
CN102 FUNDAMENTAL CHINESE II
 ภาษาจีนพื้นฐาน 2
3 (3-1-7)
GT101 GERMAN I
 ภาษาเยอรมัน 1
3 (3-1-7)
GT102 GERMAN II
 ภาษาเยอรมัน 2
3 (3-1-7)
HT101 FUNDAMENTAL SPANISH I
 ภาษาสเปน 1
3 (3-1-7)
HT102 FUNDAMENTAL SPANISH II
 ภาษาสเปน 2
3 (3-1-7)
HT131 FUNDAMENTAL KOREAN I
 ภาษาเกาหลี 1
3 (3-1-7)
HT132 FUNDAMENTAL KOREAN II
 ภาษาเกาหลี 2
3 (3-1-7)

 2.3.2   รายวิชาเอกเลือกจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CE496 CO-OPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-20)
HM315 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
HM322 HUMAN RELATIONS AND TEAM MANAGEMENT
 มนุษยสัมพันธ์และการบริหารทีมงาน
3 (2-2-5)
HT322 THAI HISTORY SOCIETY AND CULTURE
 ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
HT323 THAI IDENTITY AND WISDOM HERITAGE
 เอกลักษณ์และมรดกทางภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-6)
HT324 CRUISE BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจเรือสำราญ
3 (3-0-6)
HT325 SPA MANAGEMENT
 การจัดการสปา
3 (2-2-5)
HT327 HOTEL ACCOUNTING
 การบัญชีโรงแรม
3 (3-0-6)
HT328 FOOD AND BEVERAGE CONTROL
 การควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม
3 (3-0-6)
HT329 HOUSEKEEPING MANAGEMENT
 การจัดการงานส่วนแม่บ้าน
3 (2-2-5)
HT385 TOURIST GUIDE
 มัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
HT387 INTERNATIONAL KITCHEN OPERATION
 การดำเนินการครัวนานาชาติ
3 (2-2-5)
HT388 THAI DESSERT AND BAKERY
 ขนมไทยและขนมอบ
3 (2-2-5)
HT389 BEVERAGE MANAGEMENT
 การจัดการเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
HT422 SUSTAINABLE TOURISM PLANNING AND DEVELOPMENT
 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
3 (3-0-6)
HT423 PERSONALITY DEVELOPMENT
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
HT425 HOTEL MARKETING
 การตลาดโรงแรม
3 (3-0-6)
HT426 TOURISM TRANSPORTATION
 การขนส่งทางด้านการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
HT427 TOURIST BEHAVIOR
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
HT428 FRONT OFFICE MANAGEMENT
 การจัดการงานบริการส่วนหน้า
3 (2-2-5)
HT481 AIRLINE BUSINESS
 ธุรกิจการบิน
3 (2-2-5)
HT482 FOOD DESIGN AND DECORATION
 การออกแบบและตกแต่งอาหาร
3 (2-2-5)
HT483 CULINARY ART
 ศิลปะการครัว
3 (2-2-5)
HT491 INDEPENDENT STUDY IN HOTEL AND TOURISM
 การศึกษาเอกเทศทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 (1-6-5)
HT492 SEMINAR IN HOTEL AND TOURISM INDUSTRY
 การสัมมนาทางอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
HT493 SELECTED TOPICS IN HOTEL AND TOURISM
 หัวข้อคัดสรรทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
MG312 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
MK314 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS
 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
MK416 INTERNATIONAL MARKETING
 การตลาดระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
 3.1   รายวิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : -
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา