เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 หลักสูตร : การตลาด (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
 ปีที่เริ่มใช้ : 2555
 เกรดต่ำสุด : 2.00

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE101 THE PATH TO WISDOM
 วิถีทางสร้างปัญญา
3 (2-2-5)
GE111 TRUTH AND SERVICE
 สัจจะและบริการ
3 (3-0-6)
GE112 PEACE AND AESTHETICS OF LIFE
 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE107 SKILLS IN USING THAI LANGUAGE
 ทักษะการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
GE108 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
GE109 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
GE208 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
GE209 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE105 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GE106 LOGIC AND MATHEMATICS FOR DAILY LIVING
 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 93
 2.1   กลุ่มวิชาแกนธุรกิจจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 33
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
AC111 ACCOUNTING FOR BUSINESS
 การบัญชีสำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
AC319 MANAGERIAL ACCOUNTING
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
BA200 BUSINESS STATISTICS
 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
BA201 PRODUCTION AND OPERATION MANAGEMENT
 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
BA309 BUSINESS ETHICS
 จริยธรรมธุรกิจ
3 (3-0-6)
EC203 BUSINESS ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)
FN209 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
LA102 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
MG109 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
MG409 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MK109 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 42
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
MK211 CONSUMER BEHAVIOR
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
MK212 PRODUCT AND BRAND MANAGEMENT
 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
3 (3-0-6)
MK213 PRICING MANAGEMENT AND MARKETING PROFITABILITY
 การจัดการราคาและความสามารถในการทำกำไรทางการตลาด
3 (3-0-6)
MK214 MARKETING CHANNEL MANAGEMENT
 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย
3 (3-0-6)
MK311 MARKETING RESEARCH
 การวิจัยการตลาด
3 (2-2-5)
MK314 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS
 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
MK326 ELECTRONIC MARKETING
 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
MK327 SMALL ENTERPRISE MARKETING
 การตลาดธุรกิจขนาดย่อม
3 (3-0-6)
MK328 INTERNATIONAL MARKETING
 การตลาดระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
MK329 SALES MANAGEMENT AND SALESMANNSHIP
 การจัดการการขายและศิลปะการขาย
3 (3-0-6)
MK431 MARKETING STRATEGY
 กลยุทธ์การตลาด
3 (3-0-6)
MK432 MARKETING MANAGEMENT
 การจัดการการตลาด
3 (3-0-6)
MK492 SEMINAR IN MARKETING
 สัมมนาทางการตลาด
3 (3-0-6)
MK497 BUSINESS WORKSHOP PRACTICE
 การฝึกปฏิบัติเชิงธุรกิจ
3 (2-2-5)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือกจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 18
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CA221 PRINCIPLES OF PUBLIC RELATIONS
 หลักการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
CA231 PRINCIPLES OF ADVERTISING
 หลักการโฆษณา
3 (3-0-6)
CA341 INTERPERSONAL COMMUNICATION
 การสื่อสารระหว่างบุคคล
3 (3-0-6)
CA342 PUBLIC SPEAKING
 การพูดในที่ชุมชน
3 (3-0-6)
CA345 COMMUNICATION FOR BUSINESS
 การสื่อสารเชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
HM221 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
IS221 USING APPLICATION SOFTWARE FOR BUSINESS
 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อธุรกิจ
3 (2-2-5)
IS335 ELECTRONIC COMMERCE
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
MG311 LEADERSHIP
 ภาวะผู้นำ
3 (3-0-6)
MG324 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
MG424 ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
MK315 MARKETING INFORMATION SYSTEMS
 ระบบสารสนเทศทางการตลาด
3 (2-2-5)
MK321 SOCIAL MARKETING
 การตลาดเพื่อสังคม
3 (3-0-6)
MK322 SERVICE MARKETING
 การตลาดบริการ
3 (3-0-6)
MK323 AGRICULTURAL MARKETING
 การตลาดเกษตร
3 (3-0-6)
MK324 HANDICRAFT MARKETING
 การตลาดหัตถกรรม
3 (3-0-6)
MK325 DIRECT MARKETING
 การตลาดทางตรง
3 (3-0-6)
MK331 ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS
 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
MK333 MARKETING STRATEGIES FOR ENTREPRENEURS
 กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
MK338 SALES PROMOTION AND EVENT MARKETING
 การส่งเสริมการขายและการตลาดเชิงกิจกรรม
3 (3-0-6)
MK429 HEALTH MARKETING
 การตลาดสุขภาพ
3 (3-0-6)
MK434 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
 การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
3 (3-0-6)
MK435 RETAIL AND WHOLESALES MANAGEMENT
 การจัดการการค้าปลีกและการค้าส่ง
3 (3-0-6)
MK491 INDEPENDENT STUDY IN MARKETING
 การศึกษาเอกเทศทางการตลาด
3 (1-4-4)
MK493 SELECTED TOPICS IN MARKETING
 หัวข้อคัดสรรทางการตลาด
3 (3-0-6)
MK496 CO-OPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-20)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
 3.1   รายวิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : -
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา