เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : นิติศาสตร์
 หลักสูตร : นิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
 ปีที่เริ่มใช้ : 2552
 เกรดต่ำสุด : 2.00

 1 General Education Courses หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
 1.1 Social Sciences and Humanities กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE101 THE PATH TO WISDOM
 วิถีทางสร้างปัญญา
3 (2-2-5)
GE102 TRUTH AND SERVICE
 สัจจะและบริการ
2 (2-0-4)
GE103 WELL BEING AND AESTHETICS OF LIFE
 สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
2 (2-0-4)
GE104 PEACE AND RECONCILIATION
 สันติภาพและความสมานฉันท์
2 (2-0-4)

 1.2 Languages กลุ่มวิชาภาษาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE107 SKILLS IN USING THAI LANGUAGE
 ทักษะการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
GE108 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-1-7)
GE109 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-1-7)
GE208 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-1-7)
GE209 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-1-7)

 1.3 Science, Math and Computer Science กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE105 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GE106 MATHEMATICS AND LOGIC IN DAILY LIVING
 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2 Professional Courses หมวดวิชาเฉพาะจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 100
 2.1 Major Required Courses กลุ่มวิชาเอกบังคับจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 94
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA111 INTRODUCTION TO CIVIL LAW
 กฎหมายแพ่งหลักทั่วไป
4 (4-0-8)
LA112 LAW OF JURISTIC ACTS AND CONTRACT
 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
4 (4-0-8)
LA211 LAW OF OBLIGATION
 กฎหมายลักษณะหนี้
4 (4-0-8)
LA212 PROPERTY AND LAND LAW
 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน
4 (4-0-8)
LA213 TORTS MANAGEMENT OF AFFAIRS WITHOUT MANDATE AND UNDUE ENRICHMENT
 กฎหมายลักษณะละเมิดจัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้
3 (3-0-6)
LA221 SPECIFIC CONTRACTS I
 เอกเทศสัญญา 1
3 (3-0-6)
LA222 SPECIFIC CONTRACTS II
 เอกเทศสัญญา 2
3 (3-0-6)
LA224 SECURITY TRANSACTION REAL AND PERSONAL
 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
2 (2-0-4)
LA228 BILL INSTRUMENTS AND CURRENT ACCOUNT
 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
3 (3-0-6)
LA231 CRIMINAL LAW I
 กฎหมายอาญา 1
4 (4-0-8)
LA232 CRIMINAL LAW II
 กฎหมายอาญา 2
4 (4-0-8)
LA261 INTRODUCTION TO PUBLIC LAW
 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
LA262 CONSTITUTIONAL LAW
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3 (3-0-6)
LA311 FAMILY LAW
 กฎหมายลักษณะครอบครัว
3 (3-0-6)
LA312 LAW OF SUCCESSION
 กฎหมายลักษณะมรดก
3 (3-0-6)
LA313 LAW OF INSURANCE
 กฎหมายลักษณะประกันภัย
2 (2-0-4)
LA321 PARTNERSHIPS COMPANIES LAW
 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท
3 (3-0-6)
LA341 LAW OF CIVIL PROCEDURE I
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
4 (4-0-8)
LA342 LAW OF CIVIL PROCEDURE II
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
4 (4-0-8)
LA343 LAW OF CRIMINAL PROCEDURE
 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3 (3-0-6)
LA344 LAW OF EVIDENCE
 กฎหมายลักษณะพยาน
3 (3-0-6)
LA346 CONSTITUTION OF COURTS OF JUSTICE AND SYSTEM OF THAI COURTS
 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย
2 (2-0-4)
LA352 TAX LAW I
 กฎหมายภาษีอากร 1
3 (3-0-6)
LA444 LAW OF BANKRUPTCY
 กฎหมายลักษณะล้มละลาย
3 (3-0-6)
LA461 LABOR LAW
 กฎหมายแรงงาน
3 (3-0-6)
LA462 PRINCIPLES OF LEGAL PROFESSION
 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2 (2-0-4)
LA463 ADMINISTRATIVE LAW
 กฎหมายปกครอง
4 (4-0-8)
LA467 PHILOSOPHY OF LAW
 นิติปรัชญา
3 (3-0-6)
LA476 PRIVATE INTERNATIONAL LAW
 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
2 (2-0-4)
LA477 PUBLIC INTERNATIONAL LAW
 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3 (3-0-6)

 2.2 Major Elective Courses กลุ่มวิชาเอกเลือกจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชารายวิชาหน่วยกิต
CE496 CO-OPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-20)
LA322 SPECIFIC CONTRACTS III
 เอกเทศสัญญา 3
3 (3-0-6)
LA331 SEMINAR IN CRIMINAL LAW
 สัมมนากฎหมายอาญา
3 (3-0-6)
LA332 MEDICAL LAWS AND FORENSIC MEDICINE
 กฎหมายการแพทย์และนิติเวชศาสตร์
3 (3-0-6)
LA333 MILITARY LAW
 กฎหมายทหาร
3 (3-0-6)
LA334 ECONOMIC CRIME
 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
LA335 CRIMINAL INVESTIGATION
 สืบสวน-สอบสวน
3 (3-0-6)
LA337 CRIMINOLOGY AND PENOLOGY
 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3 (3-0-6)
LA345 LAW OF JUVENNILE DELIQUENCY
 กฎหมายเกี่ยวกับความผิดของเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
LA351 LAWS OF PUBLIC FINANCE ANDTAX.ATION
 กฎหมายการคลัง และการภาษีอากร
3 (3-0-6)
LA353 INTELLECTUAL PROPERTY
 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
3 (3-0-6)
LA354 LAW OF INVESTMENT
 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
3 (3-0-6)
LA355 LAW OF CONSUMER PROTECTION
 กฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
3 (3-0-6)
LA356 ANTI-TRUST LAW
 กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการผูกขาดทางการค้า
3 (3-0-6)
LA357 INDUSTRIAL LAW
 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
LA358 ACCOUNTING FOR LAWYERS
 หลักการบัญชีสำหรับนักกฎหมาย
3 (3-0-6)
LA359 LAW AND INFORMATION TECHNOLOGY
 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
LA361 LAW OF CONS. OF NATURE & ENVI.
 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
LA363 INTRO. TO PUBLIC ECONOMIC LAWS
 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น
3 (3-0-6)
LA364 POLITICAL PARTY & ELEC. LAW
 กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
3 (3-0-6)
LA365 LAW OF PARLIAMENT
 กฎหมายรัฐสภา
3 (3-0-6)
LA366 LAW OF LOCAL ADMINISTRATION
 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
LA367 PUBLIC LAW SEMINAR
 สัมมนากฎหมายมหาชน
3 (3-0-6)
LA391 APPL. & INTERPRETATION OF LAWS
 การใช้และการตีความกฎหมาย
3 (3-0-6)
LA393 LEGAL TRAINING I
 การฝึกงานกฎหมายภาคปฏิบัติ 1
3 (2-2-5)
LA394 LEGAL TRAINING II
 การฝึกงานกฎหมายภาคปฏิบัติ 2
3 (2-2-5)
LA395 ENGLISH FOR LAWYER I
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1
3 (3-0-6)
LA396 ENGLISH FOR LAWYER II
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2
3 (3-0-6)
LA411 SEMINAR IN CIVIL LAW
 สัมมนากฎหมายแพ่ง
3 (3-0-6)
LA412 COMPARATIVE CIVIL LAW
 กฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
LA421 COMPARATIVE BUSSINESS LAW
 หลักกฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
LA422 JURISTIC ACT AND CONT.DRAFTING
 การร่างนิติกรรมและสัญญา
3 (3-0-6)
LA434 COMPARATIVE CRIMINAL LAW
 กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
LA436 ADMINISTRATION OF CRIMINAL JUSTICE
 การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3 (3-0-6)
LA441 SEMINAR IN CIVIL PROCEDURE
 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
3 (3-0-6)
LA442 SEMINAR IN CRIMINAL PROCEDURE
 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3 (3-0-6)
LA443 SETTLEMENT OF COMMERCIAL DISPUTES AND ARBITRATION
 วิธีระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ
3 (3-0-6)
LA445 ADVOCACY AND MOOT COURT
 วิชาว่าความและศาลจำลอง
3 (3-0-6)
LA451 TAX LAW II
 กฎหมายภาษีอากร 2
3 (3-0-6)
LA452 SEMINAR IN TAX LAW
 สัมมนากฎหมายภาษีอากร
3 (3-0-6)
LA453 CUSTOMS LAW
 กฎหมายศุลกากร
3 (3-0-6)
LA454 MONEY AND BANKING LAW
 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร
3 (3-0-6)
LA455 INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTION
 หลักกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
LA456 SEMINAR IN INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTION
 สัมมนาหลักกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
LA457 MARITIME LAW I
 กฎหมายพาณิชย์นาวี 1
3 (3-0-6)
LA458 MARITIME LAW II
 กฎหมายพาณิชย์นาวี 2
3 (3-0-6)
LA459 LAW OF SECURITIES EXCHANGE
 กฎหมายเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์
3 (3-0-6)
LA468 HUMAN RIGHTS
 สิทธิมนุษยชน
3 (3-0-6)
LA469 THAI LEGAL HISTORY
 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
3 (3-0-6)
LA471 LAW OF INTERNATIONAL ORGANIZATION
 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
LA472 LAW OF THE SEA
 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล
3 (3-0-6)
LA473 LAW OF INTERTRADE
 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
LA474 INTRODUCTION TO INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
LA475 LAW OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS
 กฎหมายว่าด้วยองค์การเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
LA491 ENGLISH FOR LAWER II
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2
3 (3-0-6)
LA492 LAW OF SOCIAL SECURITY
 กฎหมายประกันสังคม
3 (3-0-6)
LA493 SELECTED TOPICS IN LAW
 หัวข้อคัดสรรทางกฎหมาย
3 (3-0-6)

 3 Free Elective Courses หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
 3.1 Minor Courses รายวิชาโทจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : -
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา