เมนูหลัก

หลักสูตร
    คณะ 
     หลักสูตรประเภทปีที่เริ่มใช้หน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ   
  10106001550การบัญชี (หลักสูตรปกติ 4 ปี) วิชาเอก2555 1354 2.00
  10106001559การบัญชี วิชาโท2555 15 2.00
  10106001600การบัญชี (หลักสูตรปกติ 4 ปี) วิชาเอก2560 1354 2.00
  10106001609การบัญชี วิชาโท2555 15 2.00
  10106002520การเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปกติ 4 ปี) วิชาเอก2552 1294 2.00
  10106002550การเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปกติ 4 ปี) วิชาเอก2555 1354 2.00
  10106002558การเงินและการธนาคาร (วิชาโท-สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ ) วิชาโท2555 15 2.00
  10106002559การเงินและการธนาคาร (วิชาโท-สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ,สาขาวิชาการบัญชี) วิชาโท2555 15 2.00
  10106002600การเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปกติ 4 ปี) วิชาเอก2560 1364 2.00
  10106002608การเงินและการธนาคาร (วิชาโท-สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ ) วิชาโท2560 15 2.00
  10106002609การเงินและการธนาคาร (วิชาโท-สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ,สาขาวิชาการบัญชี) วิชาโท2560 15 2.00
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา