เมนูหลัก

หลักสูตร
    คณะ 
     หลักสูตรประเภทปีที่เริ่มใช้หน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ   
  10105002550การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) วิชาเอก2555 1294 2.00
  10105002559การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิชาโท2555 15 2.00
  10105003520การตลาด (หลักสูตรปกติ 4 ปี) วิชาเอก2552 1354 2.00
  10105003529การตลาด วิชาโท2552 15 2.00
  10105003550การตลาด (หลักสูตรปกติ 4 ปี) วิชาเอก2555 1294 2.00
  10105003559การตลาด วิชาโท2555 18 2.00
  10105003600การตลาด (หลักสูตรปกติ 4 ปี) วิชาเอก2560 1364 2.00
  10105003609การตลาด วิชาโท2560 18 2.00
  10105005520การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปกติ 4 ปี) วิชาเอก2552 1354 2.00
  10105005529การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิชาโท2552 21 2.00
  10105005600การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปกติ 4 ปี) วิชาเอก2560 1444 2.00
  10105005609การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิชาโท2560 15 2.00
  10105006520การจัดการ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) วิชาเอก2552 1354 2.00
  10105006529การจัดการ วิชาโท2552 15 2.00
  10105006550การจัดการ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) วิชาเอก2555 1294 2.00
  10105006559การจัดการ วิชาโท2555 18 2.00
  10105006600การจัดการ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) วิชาเอก2560 1354 2.00
  10105006601การจัดการ (วิชาเอกการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรปกติ 4 ปี) วิชาเอก2560 1354 2.00
  10105006602การจัดการ (วิชาเอกการบริหารพรัยากรมนุษย์ หลักสูตรปกติ 4 ปี) วิชาเอก2560 1354 2.00
  10105006603การจัดการ (วิชาเอกการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปกติ 4 ปี) วิชาเอก2560 1354 2.00
  10105006607การจัดการ (การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ) วิชาโท2560 21 2.00
  10105006608การจัดการ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) วิชาโท2560 21 2.00
  10105006609การจัดการ (การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) วิชาโท2560 21 2.00
  10105007530ระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) วิชาเอก2553 1354 2.00
  10105007550ระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) วิชาเอก2555 1294 2.00
  10105008550การจัดการโรงแรม (หลักสูตรปกติ 4 ปี) วิชาเอก2555 1354 2.00
  10105008559การจัดการโรงแรม วิชาโท2555 15 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  50105501550บริหารธุรกิจ วิชาเอก2555 -2 3.00
  50105501551บริหารธุรกิจ (แผน ก) วิชาเอก2555 422 3.00
  50105501552บริหารธุรกิจ (แผน ข) วิชาเอก2555 422 3.00
  50105501600บริหารธุรกิจ วิชาเอก2560 -2 3.00
  50105501601บริหารธุรกิจ (แผน ก) วิชาเอก2560 422 3.00
  50105501602บริหารธุรกิจ (แผน ข) วิชาเอก2560 422 3.00
  ระดับการศึกษา : บุคคลภายนอก   
  90105000001นักศึกษาพิเศษ(บริหารธุรกิจ) วิชาเอก2560 -1.5 0.00
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา