หลักสูตร
    คณะ 
     หลักสูตรประเภทปีที่เริ่มใช้หน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ   
  10104001520นิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) วิชาเอก2552 1364 2.00
  10104001550นิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) วิชาเอก2555 1374 2.00
  10104001559นิติศาสตร์ วิชาโท2555 25 2.00
  10104001600นิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) วิชาเอก2560 1354 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  50104001550นิติศาสตร์ วิชาเอก2555 -2 3.00
  50104001551นิติศาสตร์ (แผน ก) วิชาเอก2555 392 3.00
  50104001552นิติศาสตร์ (แผน ข) วิชาเอก2555 392 3.00
  50104001600นิติศาสตร์ วิชาเอก2560 -2 3.00
  50104001601นิติศาสตร์ (แผน ก) วิชาเอก2560 392 3.00
  50104001602นิติศาสตร์ (แผน ข) วิชาเอก2560 392 3.00
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา