สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ให้ติดต่อดำเนินการยื่นแบบรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาตรี) หรือรายงานตรวจสอบข้อมูลการศึกษาภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (ระดับปริญญาโท) ที่งานสำเร็จการศึกษา  ภายในวันที่ 5-16 มิถุนายน 2560

เอกสารประกอบการส่งแบบรายการตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ให้นักศึกษา Down load คำร้องได้ที่ Web site ระบบบริการการศึกษา http//reg.payap.ac.th เมนู down load แบบฟอร์ม)

http://reg.payap.ac.th/registrar/downloadform.asp?avs65310587=3

1.         คำร้องแบบรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาไทย

Request For Graduation (Undergraduate Level)

2.         รายงานตรวจสอบข้อมูลภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษาไทย

Data checking in semester which enroll thesis or written comprehensive examination (For Graduate students)

หมายเหตุ:

·            ให้นักศึกษา Print ข้อควร ปฏิบัติในการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หน้า 3 ด้วย

 

 

 For student who expect to graduate in Summer 2016

Student must submit Request for Graduation Form between June 5-16  2017

Note:

·          Student can down load forms at the e-Registrar’ s website