สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้ติดต่อดำเนินการยื่นแบบรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาตรี) หรือรายงานตรวจสอบข้อมูลการศึกษาภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือสอบประมวลความรู้ข้อเขียน(ระดับปริญญาโท) ที่งานสำเร็จการศึกษา  ภายในวันที่ 22 สิงหาคม – 19 กันยายน 2560

เอกสารประกอบการส่งแบบรายการตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ให้นักศึกษา Down load คำร้องได้ที่ Web site ระบบบริการการศึกษา http//reg.payap.ac.th เมนู down load แบบฟอร์ม) http://reg.payap.ac.th/registrar/downloadform.asp?avs65310587=3

  1. คำร้องแบบรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาไทย
  2. Request For Graduation (Undergraduate Level)
  3. รายงานตรวจสอบข้อมูลภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษาไทย
  4. Data checking in semester which enroll thesis or written comprehensive examination (For Graduate students)

หมายเหตุ:

 

For student who expect to graduate in 1st Semester  2017


Student must submit Request for Graduation Form between August 22 –  September  19 , 201
7

Note:

·         Student can down load forms at the e-Registrar’ s website